Brandbrief agrarische sector aan ZuivelNL/NZO: Code Rood!

Agrarische sector roept ZuivelNL/NZO op alle werkzaamheden in stikstofdossier per direct te stoppen! Code rood!

Donderdagavond 24 oktober hebben op uitnodiging van de het Farmers Defence Force (FDF) ALLE partijen in de Nederlandse landbouw de koppen bij elkaar gestoken. Op een enkele afmelding na waren alle sectoren binnen veehouderij, intensieve veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, vakbonden, LTO, FDF en Agractie, aanwezig evenals enkele externe adviseurs.

In navolging van de acties van 1 en 16 oktober onderstreepte de aanwezigheid van allen de noodzaak en de bereidheid om één front te vormen om nu en in de toekomst schouder aan schouder te strijden voor het belang en voortbestaan de Nederlandse Agrarische sector. Stappen zijn gezet en contacten worden aangehaald om hier op korte termijn verdere uitwerking aan te geven. Maar de intentie is uitgesproken om vanaf nu samen op te trekken; ons niet meer tegen elkaar uit te laten spelen en samen de bedreigingen, uitdagingen en kansen te lijf te gaan. Een legendarische stap in de geschiedenis van de Nederlandse Agrarische sector!

Desastreuze plannen ZuivelNL

Echter, op deze avond werd bekend dat er binnen de landbouw op korte termijn een grote bedreiging ligt. Vandaag, vrijdag 25 oktober, wil de Nederlandse zuivelindustrie bij monde van ZuivelNL/NZO een persbericht en een brief naar het ministerie van LNV de deur uit doen met een voorstel om het stikstofprobleem vlot te trekken. De informatie hieromtrent is alarmerend.

Zonder voldoende kennis werd in grote haast een plan opgetuigd met verstrekkende gevolgen. Het persbericht lijkt onschuldig, de gevolgen daarvan zijn dat absoluut niet! Niet alleen voor de melkveehouderij, maar daarna ook voor andere sectoren zal het plan desastreuze gevolgen hebben. Een basis is daarin het voorzien van stallen van emissie arme vloeren. In de praktijk betekent dit, opnieuw vergunning aanvragen waarmee de huidige latente ruimte per direct word verspeeld. ZuivelNL/NZO laat hieruit blijken niets geleerd te hebben van het fosfaathoofdstuk. ZuivelNL/NZO geeft met de vandaag te versturen brief, het ministerie van LNV verstrekkende bevoegdheid om de gehele Nederlandse veehouderij een onhaalbare en desastreuze opdracht op te leggen.

Hierbij roept de FDF op, aan alle leden en betrokkenen, dus niet alleen vanuit de melkveehouderij, maar alle diersectoren, om grote druk uit te oefenen op ZuivelNL, de NZO én Friesland Campina. We roepen deze 3 partijen met klem op zich niet langer op te werpen als belangenbehartiger, of zich op te werpen als partij richting de overheid om handreikingen te doen inzake stikstof. De Nederlandse zuivelindustrie is GÉÉN belangenbehartiger en GÉÉN stikstofdeskundige. Diverse ingewijden onderstrepen de misvatting en gevolgen van de brief van ZuivelNL/NZO en Friesland Campina. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en daarmee de toekomst van de Nederlandse veehouderij op het spel te zetten. De FDF roept hierbij publiekelijk en hardop persoonlijk op, de heren,

J. vd Hoogte, voorzitter NZO
A. de Groot, penningmeester NZO en CEO Vreugdenhil
H. Schumacher, bestuurslid en CEO Friesland Campina
W. Buck, bestuurslid NZO, bestuurslid Zuivel.nl en Friesland Campina
Jeroen Elfers, bestuurslid en Friesland Campina

alsmede,
J. Luten, direkteur Zuivel.nl
J. Jorritsma, voorzitter Zuivel.nl
H. Bakhuis, LTO
W. Meulenbroeks, LTOH. Wiegersma, NMV
O. Meuffels, Friesland Campina J. Kos

Met ingang van heden, ALLE WERKZAAMHEDEN AANGAANDE HET STIKSTOFPROBLEEM TE STAKEN. BETER TEN HALVE GEKEERD DAN TEN HELE GEDWAALD! Uit monde van de gehele Nederlandse landbouwsector, namens de FDF, roepen wij u allen op u aan te sluiten bij het collectief van de gezamenlijke sectoren, gevormd op 25 oktober 2019 te Nijkerk. Voortzetting van het zuivelplan is het begin van het einde van de gehele Nederlandse dierhouderij en wij houden jullie hier alleen persoonlijk verantwoordelijk voor. Wij strijden voor het behoud van de Nederlandse melkvee- en dierhouderij en distantiëren ons van elke vorm van belangenbehartiging via de vooruitlopende zuivel industrie.

Wij roepen alle leden en betrokkenen op om: vandaag, vrijdag 25 oktober, zo snel en zo veel mogelijk invloed uit te oefenen via ALLE mogelijke kanalen richting Zuivel.nl, de NZO en Friesland Campina. Roept u allen deze partijen tot de orde en tot inkeer en tot aansluiting bij het collectief der gezamenlijke sectoren. De zuivelindustrie bij monde van ZuivelNL en NZO heeft vaker catastrofale fouten gemaakt en dit zullen wij niet nog eens laten gebeuren! Harde acties aan het adres van alle drie de bovenstaande partijen zullen niet worden geschuwd en waarschuwen hierbij met grote ernst alle betrokkenen.

De beweging, opgestart onder aanvoering van de FDF en Agractie en inmiddels ondersteund door alle sectoren vanuit landbouw en daarbuiten heeft een duidelijk doel: tot hier en niet verder. Een ieder, persoonlijk of via zijn/haar organisatie die dat doel in gevaar brengt zal worden aangepakt op alle mogelijke manieren. De FDF kan begrijpen en zal ondersteunen dat leden en betrokkenen acties zullen ondernemen om het persbericht en brief richting LNV vanuit Zuivel.nl, NZO en Friesland Campina van de baan te krijgen. Deze waanzin om de veehouderij uit te leveren moet stoppen en wel hier!!

Adres Friesland Campina : Stationsplein 4, Amersfoort

NZO en Zuivel.nl Benoordenhoutseweg 46, Den Haag

KOMT ALLEN IN ACTIE, SCHOUDER AAN SCHOUDER, EN VERDEDIGT U TEGEN NADEREND KWAAD, HET DOEL HEILIGT DE MIDDELEN!!

Tags: geen tags