20220131 - artikel china

Chinese marktberichten: “Nieuwe varkenscyclus mogelijk pas in de eerste helft van 2023”

FDF Team Varkens heeft waardevolle relaties en contacten in onder meer China, die ons attendeerden op onderstaand marktbericht, dat zeker ook interessant is voor Nederlandse varkenshouders en meer inzicht geeft in belangrijke marktontwikkelingen.

In het bericht vertellen marktexperts van de Chinese Academy of Agricultural Sciences Beijing, Animal Husbandry and Veterinary Research Institute, openhartig over de Chinese verwachtingen voor de varkensmarkt: pas in de eerste helft van 2023 verwachten zij daadwerkelijke prijsverbeteringen.

Dit is een van de redenen, waarom FDF pleit voor een sterke samenwerking binnen de keten! Samen met de varkenshouders aan het roer om onze krachten in de sector te bundelen en ons te onderscheiden voor een beter verdienmodel voor de toekomst. Kracht maakt macht en geeft de mogelijkheid tot samenwerking binnen de keten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lees onderstaande vertaling (of zet de tekst behorend bij deze link:  https://mp.weixin.qq.com/s/ShR50Zy445yRdlMP0kIyKQ zelf in een translator):

Wat is de situatie van de nationale varkensvleessector aan het begin van het nieuwe jaar? Wat is de winst- en verliessituatie van de varkenshouderij? Is het keerpunt voor de varkensprijzen aangebroken? Deze vragen stelde een verslaggever van het Chinese Economische Dagblad, aan deskundigen uit de Chinese varkenssector.

Uit monitoringgegevens van het Chinese ministerie van Landbouw, blijkt dat op 24 januari 2022 de gemiddelde prijs van varkensvlees op de nationale groothandelsmarkt voor landbouwproducten 21,83 yuan per kg (3,06 euro) bedroeg, een daling van 5,78% ten opzichte van 23,17 yuan per kg (3,25 euro) op 30 december 2021.

Varkensvlees is nog steeds overvloedig

“De kenmerken van een overvloedig aanbod van commerciële varkens in het hele land zal in de eerste helft van 2022 nog steeds duidelijk zijn, en een deel van de tijd kan er een substantieel overaanbod zijn”, stelt Zhu Zengyong, onderzoeker van het Beijing Institute of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Chinese Academy of Agricultural Sciences.

Het aantal zeugen bereikte een piek van 45,64 miljoen in juni 2021. Beïnvloed door de daling van de varkensprijzen, hebben varkenshouders de productiecapaciteit in juli gedurende zes opeenvolgende maanden actief verminderd, maar na de duidelijke opleving van de varkensprijzen in november, is het tempo van de vermindering van de productiecapaciteit, afgenomen. Daarom is de huidige varkensproductiecapaciteit weliswaar lager, maar vertoont nog steeds een stijgende trend.

Naarmate meer zeugen met een achterwaartse capaciteit (veel bedrijven in China hebben mestvarkens aangedekt omdat ze geen/onvoldoende zuivere of fokgelten hadden, red.) en binaire zeugen met een lagere capaciteit worden geëlimineerd, kunnen de prestaties van het bestaande bestand fokzeugen worden geoptimaliseerd en verbeterd, en ligt het nog steeds voor de hand dat er in de eerste helft van 2022 een overvloedig aanbod van commerciële varkens zal zijn.

Fokkers verliezen geld

Het hele jaar (2021) hebben de gesloten bedrijven een kleine winst gemaakt van 300 yuan (42,05 euro) per varken, terwijl de boeren die biggen opkopen, elk meer dan 500 yuan (70,08 euro) verloren.

Vanaf oktober 2021 lagen de kosten voor het fokken van gekochte biggen lager, dan de kosten voor het fokken van biggen in eigen beheer. Aan het eind van het jaar 2021 trokken de biggenprijzen aan en lagen de kosten rond 200 yuan ( 28,03 euro) tot 400 yuan ( 56,06 euro) per dier, en de kosten van het houden van gekochte biggen waren nog steeds lager dan de kosten voor de biggenfokkers.

Getroffen door de daling van de varkensprijzen in december 2021, begonnen de boeren die midden en eind december een commercieel varken van 120 kg verkochten, een klein verlies te lijden terwijl de mesters die biggen kochten nog steeds een kleine winst maakten van ongeveer 200 yuan (28,03 euro).

“Door de lage inkoopkosten voor biggen in het vierde kwartaal 2021, zal de kans op verlies voor de mesters, in 2022 kleiner zijn dan die van de gesloten bedrijven”, zegt Zhu Zengyong

Wanneer komt de opwaartse cyclus?

“Een nieuwe varkenscyclus laat misschien op zich wachten tot de eerste helft van 2023.”

De varkensfokkerijsector maakt zich over het algemeen zorgen over de vraag wanneer de varkensprijzen uit de neerwaartse cyclus zullen komen, aldus Zhu ZengYong.

Sinds de tweede week van oktober 2021 is de nationale varkensprijs gedurende 8 opeenvolgende weken aanzienlijk gestegen, van 11,54 yuan ( 1,62 euro) per kg tot 18,33 yuan (2,57 euro) per kg. Sommige varkenshouders denken dat de cyclus van dalende varkensprijzen voorbij is en worden voorzichtiger met verkopen.

De belangrijkste redenen voor de heropleving van de varkensprijzen na oktober 2021 zijn volgens Zhu ZengYong:

  • de boost door twee rondes aankopen en opslag van bevroren varkensvlees,
  • de consumptievraag naar grote varkens gestimuleerd door Staatsreserves
  • de daling van de invoer van varkensvlees.

Momenteel liggen de varkens- en varkensvleesprijzen na een scherpe opleving, weer op een lager niveau. Het ministerie van Landbouw en Plattelandszaken heeft de prijs van levende varkens op 500 marktplaatsen gevolgd, waar een voortdurende daling sinds de tweede week van december 2021 is vastgesteld, tot een prijs van 16,59 yuan (2,33 euro) per kg in de eerste week van januari 2022, een daling met 2,0% op jaarbasis en 53,9% op jaarbasis. De daling van de varkensprijzen was vooral te wijten aan de duidelijke stijging van het varkensaanbod in het vierde kwartaal van 2021. Vanaf midden december hebben de grote varkenshouderijen – vooral de beursgenoteerde ondernemingen – hun slachtvolume opgevoerd om de jaarlijkse slachttaak te voltooien, terwijl de kleine en middelgrote bedrijven zich zijn gaan toeleggen op het slachten van hun afgemeste varkens.

Zhu Zhenyong stelt dat, aangezien de voorraad fokzeugen in het tweede kwartaal van 2021 op een hoog niveau lag en het aanbod van biggen hoog bleef, wordt voorspeld dat het marktaanbod in de eerste helft van 2022 nog aanzienlijk zal toenemen en er een risico kan bestaan dat de varkensprijs in de fase na het Chinese Nieuwjaar te snel daalt. Het dieptepunt van de cyclus zal waarschijnlijk in april en mei worden bereikt, waarbij de prijzen waarschijnlijk ongeveer 30% lager zullen liggen dan de gemiddelde kostenlijn van de sector. Aangezien de fokzeugencapaciteit sinds het einde van het derde kwartaal van 2021 begon af te nemen, wordt verwacht dat de situatie van vraag- en aanbodoverschotten voor varkensvlees, vanaf het derde kwartaal van 2022 geleidelijk zal verbeteren, en dat in de eerste helft van 2023 een nieuwe varkenscyclus van start kan gaan.

(Bron: Chinese Economisch Dagblad)

31 januari 2022

Tags: geen tags