LB AKKOORD Schermafbeelding 2023-03-23 135151

“In Beweging – Boeren begeleiden naar de uitgang”

Na het klappen van het landbouwakkoord wisten de ‘usual suspects’ in de media – nog voor het concept vrijgegeven was – weer precies te melden wat er mankeerde aan de opstelling van de Nederlandse boeren. In praatprogramma’s, in flutkrantjes van die Belgische krantenmagnaat, en – natuurlijk – bij de Nederlandse staatsomroepen en RTL, was er van journalistieke onafhankelijkheid geen spoor te bekennen: het conceptlandbouwakkoord was goudomrand en de boeren moeten nu oprotten.

Eva Jinek spande de kroon met haar ongefundeerde viswijvengekrijs. Maar ook “columnisten” die echt niks van landbouw of boeren weten, vulden hun kolommetje met grenzeloos gewauwel. Hans Nijenhuis – AD, beschuldigde boerenbestuurders van “dreigen” en “eisen”. Terwijl uitgerekend hij de man is van: “Rutte, geef ons een interview anders maken we Wilders premier”. Debbie Gerritsen, ook AD en van flutblaadjes als VIVA, die vlogt over het feit dat ze geen vent aan zich kan binden, denkt ook dat ze de capaciteiten bezit om over het landbouwakkoord mee te praten. Feit is dat geen van hen kán lezen of zin had om het conceptakkoord eerst eens te lezen. Hun niveau hoort thuis in de kattenbak, het eindstation van het AD.

“Boeren, begeleiden naar de uitgang”

Een klinkende naam draagt het conceptakkoord: “In Beweging”. Maar aan het einde van bijlage 1, mag daar een ondertitel bij: “Boeren begeleiden naar de uitgang”. Want meer is het niet, wat in dit conceptakkoord staat. Het is een concept met velden vol adders onder het gras, listig verborgen in holle frasen en wollig, misleidend taalgebruik!

Het conceptakkoord draagt niets bij aan “zekerheid voor de boeren. Want het is een “dynamisch document” – een akkoord dat na ondertekening, steeds kan worden verzwaard en aangepast (dat zal die “Beweging” uit de titel zijn).

Krimp veestapel: meer dan 60%

Over de ‘krimp’ wordt bewust gelogen in de media. Media spreken over 25% krimp van de sector – en vinden dat acceptabel. Die 25% is echter slechts de autonome en vrijwillige krimp die de opstellers van het conceptakkoord in 2035 ten opzichte van 2021, inschatten.

De krimp van de veestapel door de programma’s Lbv en Lbv-plus, die gevolgd wordt door het programma ‘Maatregel Gerichte Aankoop’ en openstellingen van beëindigingsregelingen in de gebiedsprogramma’s, betekenen daarbovenop nog 15 tot 20% krimp van de veestapel.

Ook kondigt men aan dat fosfaat- en dierrechten worden afgeroomd met 25% per transactie, wat nog eens tot 10% extra krimp van de veestapel zal leiden in alle veehouderijsectoren. En krimp wordt voorzien, via functiewijziging of (gedeeltelijke) afwaardering van landbouwgrond. Tel daarbij nog op dat de milieuruimte op weg naar 2040 (pag.12) steeds verder ingeperkt wordt voor boeren, terwijl we ook de derogatie hebben verloren door dit incompetente kabinet, en je weet dat 60% krimp van de Nederlandse veehouderij slechts een voorzichtige schatting is.  

Totale instorting veehouderijsector

Je hoeft geen landbouweconoom te zijn om je te realiseren dat dit op korte termijn, tot de totale instorting van de Nederlandse veehouderij zal leiden. Vakbonden spraken al vóór het concept vrijgegeven was, over een verlies in de periferie van 30.000 banen. Tel daarbij op dat – berekend door de opstellers aan de Hoofdtafel – ruim 60% van de melkvee-, kalver-, varkens en pluimveehouders zal verdwijnen – ‘vrijwillig’ of door onteigening – en je weet hoe destructief dit conceptakkoord is!

Landbouwtafel – herintrede Achterkamertjespolitiek

Wie de maag er voor had, komt zelfs tot aan bladzijde 66 van het concept, waar we kunnen lezen dat de Hoofdtafelheren na het sluiten van hun Landbouwakkoord, de permanente Landbouwtafel wilden instellen (8.1):  “De samenstelling van de Landbouwtafel als opvolger van de hoofdtafel blijft zoals die bij afsluiting van het Landbouwakkoord is (…)”, terwijl deze Landbouwtafel ook de financiering en toekenning van financiën in handen krijgt (nodig “voor de uitvoering en doorontwikkeling van de afspraken”, weer dat dynamische document)!

Onverbloemde herintrede van de gehate  Achterkamertjespolitiek – uit de 80-er jaren. Zum kotsen!

Dit conceptakkoord gaat NIET over ‘toekomstperspectief’ of het ‘verdienvermogen verbeteren’ voor boeren. Dit concept gaat over KRIMP VAN DE VEEHOUDERIJ. Dit concept gaat over UITVOERING COALITIE-AKKOORD.

De smerige streken van Rutte 4. In plaats van het respecteren van de mening van de Nederlandse bevolking, die op 15 maart luid en duidelijk tégen het huidige kabinet hebben gestemd, die alle coalitiepartijen halveerde in zetels – zet Rutte 4 versterkt in op het ten uitvoer brengen van hun foute agenda.

En denk nu niet: “Gelukkig is het niet ondertekend”: Piet Adema geeft in de media aan, dat hij verder gaat borduren op het conceptakkoord. Daar heeft hij de boeren- of hun instemming – niet bij nodig, denkt hij.

Strijders, pikken we dit?  Laat wij Rutte 4, met Adema en Van der Wal voorop, onze bedrijven sluiten? Of sta jij op donderdag 29 juni schouder aan schouder met ons bij de Tweede Kamer. Waar we zullen laten zien en horen wat wij vinden van deze klap in ons gezicht, wat voor “landbouwakkoord” door had moeten gaan? Waar we zullen eisen dat de stekker uit dit Kabinet gaat.

Waar we de Eerste Kamerleden gaan waarschuwen voor de uitwerkingen van het NPLG.

Het conceptakkoord is één grote schoffering van de veehouderij, nog een paar punten uit de tekst:

ALGEMEEN VERBINDEND VOORSCHRIFT: Via een AVV worden boeren verder in een harnas gedwongen: “Daarmee is het in 2040 ook zo dat sectoren zélf, bij meerderheid, bindende beslissingen kunnen nemen over collectieve aanpassingen in bedrijfsvoering, bijvoorbeeld rond het gebruik van voer, de inrichting van teeltplannen en/of innovaties die schaal nodig hebben om haalbaar te worden”.

STANDAARD: voedsel wordt in Nederland per definitie duurder – wellicht onbetaalbaar voor grote groepen – want, voedselproductie wordt per definitie belast via een: “taxonomie die in Europees verband wordt ontwikkeld die kijkt naar de impact per kg product en/of per hectare”. Overigens eerst alleen in Nederland waardoor de positie in de markt voor het Nederlands product af zal nemen.

Ook wordt in het conceptakkoord een claim gelegd op akkerbouwgrond: maar liefst 50.000 hectare moet gereserveerd worden voor vezelgewassen: als bouwmateriaal. Een maatregel die ook al is opgenomen in het concept 8e Actieprogramma Nitraat! Grond waar voedsel verbouwd kan worden wordt gevorderd door Rutte 4. We staan al in de top tien minst zelfvoorzienende landen qua voedsel. Wat zal deze eis veroorzaken? Wat gaan we straks eten? Giftige krekels, insectenmeel, hoogstwaarschijnlijk.  Daar moeten we naar toe las het aan Rutte 4 en Brussel ligt: en het kan al in je koekjes of brood zitten want zo lang het niet de 3% overstijgt hoeft het niet op de verpakking!

LATENTE RUIMTE EXIT Verborgen in het eind van het rapport lezen we dat de latente ruimte in ieder geval voor de pluimveehouderij exit is. Terwijl ook de intensieve sector meer eisen over stallen aanpassen – mestverwerking enz. opgelegd krijgt.

VOERMAATREGEL: De oplettende lezer leest dat de gehate Voermaatregel via de achterdeur ook weer zijn intrede doet, waarbij aan zowel koeien als varkens een additief aan het voer toegevoegd moet worden. Onder Managementmaatregelen lezen we: “Het toevoegen van stikstofremmers aan het veevoer van 50% van alle varkens. Het toevoegen van methaanremmers aan het veevoer van 50% van alle koeien”. Past dit bij kringlooplandbouw? Dieren chemicaliën toedienen waarvan de effecten op de lange duur volstrekt onbekend zijn? Om de vrindjes van Edith, bij DSM, aan hun winst te helpen?

NATUUR:natuurinclusief, regeneratief (de bodem herstellend), kringlooplandbouwvoedselsysteem, een rijke biodiversiteit aan bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Een landbouw die past in een aantrekkelijk landschap met frisse lucht, schoon en voldoende water, gezonde producten en gezond vee. De bodem functioneert optimaal en de kwaliteit blijft zo hoog mogelijk voor volgende generaties”

Een niet gedefinieerde of onderbouwde reeks aannames passeert de revue. Hoe boven genoemde begrippen eruitzien, waar en wát er dan nu mis is, wordt nergens omschreven/bewezen/toegelicht. Dat het opbrengend vermogen van de Nederlandse landbouwgrond bijvoorbeeld ieder jaar hoger ligt – ondanks lagere mesttoedieningsnormen – en er dus wel sprake moet zijn van een blakend gezonde bodem – wordt nergens erkend of benoemd.  Dat ontvlooiingsmiddelen van honden en katten de biodiversiteit aantasten, of windmolens een gehaktmolen zijn voor vogels op de rode lijst: het blijft onbenoemd. De focus ligt totaal op landbouw.

WATER: “In 2027 moeten alle landbouw-gerelateerde maatregelen genomen zijn om te komen tot gezonde water ecosystemen” staat in de opgaven. En wanneer de waterkwaliteit achter blijft, is de landbouw opnieuw aan zet, staat in de tekst. Inmiddels weten we al jaren dat het niet de landbouw is waar de waterkwaliteit achterblijft. Dat het water in Nederland wordt vervuild met residuen uit humane oorsprong, is bekend. Dat de cijfers die aan Brussel doorgegeven zijn, gekleurd zijn, is bekend. Dat monsters genomen worden onder hondentoiletten, bij riool overstorten of in natuurgebieden, en de te hoge waardes vervolgens als ‘landbouw’ doorgegeven worden, is bekend. Dat de waternormen waar de Nederlandse landbouw aan opgehangen wordt, hier veel strenger zijn dan die van buurlanden waardoor boeren vervolgens afgerekend worden op water dat over de grens stroomt, is bekend. Maar, blijft onbenoemd. Landbouw heeft de schuld.

KLIMAAT: ten aanzien van de Klimaatopgaven, zijn boeren overgeleverd aan de waan van de dag en plannen die niet vastgelegd zijn in het conceptakkoord: “Daar is ook ander beleid voor nodig zoals de plannen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de gebiedsprocessen, de aanpak piekbelasting en het Programma Natuur”. Hoezo zekerheden door een landbouwakkoord?

 Wetenschap over duurzaamheid

Elke verplaatsing van voedselproductie naar andere landen en regio’s, gaat ten koste van de klimaat, water, natuur en duurzaamheidsdoelen. Het zijn de wetenschappelijke feiten waar dit conceptakkoord geen woord aan wijdt. Dit conceptakkoord is geschreven op het coalitieakkoord. Dit concept had de blauwdruk moeten worden voor maatregelen doelen in het NPLG. Het programma waarmee Van der Wal de boeren versneld probeert uit te roeien.

Wij roepen ook de Eerste Kamerleden op om waakzaam te zijn: het NPLG en de PPLG’s (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) gaan meer ellende op het platteland en voor Nederland veroorzaken, dan de invulling van de Vogel en Habitatrichtlijn ooit hebben gedaan!

Doe recht aan wat beloofd is: eis perspectief voor de boeren, gedragen beleid, zorg dat de stem van de burger – die op 15 maart sprak – recht wordt gedaan. Zorg dat er weer vertrouwen komt in de politiek. Wordt er aan al die toezeggingen niets gedaan, dan blijft de boeren niets anders over dan strijden voor wat van hen is: een oprechte levenswijze, zorg voor de omgeving en zorg voor de samenleving. Die beweging hebben we altijd gemaakt en die weg voorwaarts blijven we volgen.

Het FDF Bestuur

 27 juni 2023

 

Tags: geen tags