122

Verslag 9 april 2024 – Brussel – 4 juni 2024 – Brussel, We Komen Er Aan!

Strijders.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag in Brussel, 9 april jongstleden. Een hoopvolle dag waar we met gelijkgestemde boeren uit 10 EU-lidstaten (België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Ierland – niet aanwezig wel al aangesloten, Italië, Nederland, Polen, Roemenië en Spanje) hebben besloten onze krachten te bundelen om onze agrarische sector, bedrijven en gezinnen te verdedigen tegen het sloopbeleid van de EU Commissie. Samen. Op 4 juni. Europese strijders die de landbouw in het hart hebben en daarvoor willen vechten!

Het programma voor de dag bestond uit drie delen: Een persconferentie met de titel “War on Farming”, waar onze eerste kennismaking plaatsvond, daarna hebben we de boeren meegenomen naar een vergaderruimte elders om met elkaar te vergaderen, en de dag werd besloten met een ontvangst in het EU Parlement waar alle boerenleiders hun zorgen hebben gedeeld met de aanwezige EU-parlementariërs.

Tijdens de persconferentie en in het EU Parlement hebben de internationale boerenleiders aan de aanwezigen duidelijk gemaakt waarom het 5 jaar geleden opgelegde beleid (Green Deal met daarin natuurherstelwet, biodiversiteitsstrategie en Farm to Fork en niet te volgen “klimaatbeleid”) onacceptabel is. Tel daarbij op het blootgesteld worden aan oneerlijke Handelsverdragen en een hausse aan bureaucratie vanuit Brussel, dan is wel duidelijk dat dit beleid moet stoppen en we dat alleen samen kunnen bereiken!

Hoofdpunten van gezamenlijkheid

Tijdens de bijeenkomst met de boeren onder elkaar, hebben we spijkers met koppen geslagen. We lijden allemaal onder hetzelfde sloopbeleid door Brussel:

  • Green Deal met daarin de Biodiversiteitstrategie en de Natuur Herstel Wet: leidt tot landroof, het uitfaseren van voedselproductie in de EU en het uitsterven van boerenbedrijven. Onacceptabel!
  • Handelsverdragen: verdragen als Mercosur, maar ook de handelsvoordelen die de Oekraïne of Marokko krijgen van de EU Commissie, zijn oneerlijk. Ze leiden tot import van inferieure producten die niet voldoen aan de standaarden waaraan voedselproducenten in de EU moeten voldoen. Voor ons telt: “Wat in de EU niet mag worden geproduceerd, mag in de EU ook niet worden geconsumeerd”.
  • Landroof: door het landbouwbeleid vanuit Brussel. Maar ook doordat investeerders en energiebedrijven (zwaar gesubsidieerd) grote hoeveelheden ‘gezond land’ aan de landbouw en de voedselproductie onttrekken om er mee te speculeren. Terwijl de natuurlobby met gigantische subsidies – én een uitzonderingspositie aangaande duurzaamheidsstandaarden – hevig wordt bevoordeeld door overheden waardoor opnieuw en stelselmatig, land aan de landbouw en de voedselproductie wordt onttrokken.
  • Kalenderlandbouw: de EU bemoeit zich veel te veel met de landbouwondernemers. De ambtelijke lastendruk is buitenproportioneel en de opgelegde wetgeving die bepaald hoe een boer zijn land mag gebruiken / wat er verbouwd mag worden / wanneer er bemest of geoogst moet worden, moet afgelopen zijn! Boeren bewerken – met succes – al eeuwen hun land en zijn de experts waaraan dit moet worden overgelaten! Kalenderlandbouw heeft tot nu toe geen enkele winst met betrekking tot de politieke retoriek “duurzaamheid” of “natuurherstel” opgeleverd!
  • Schenden eigendomsrechten en – respect: het gebrek aan respect van Brussel en de overheid voor onze arbeid én onze eigendomsrechten – o.a. verkregen via onze vergunningen – is onrechtmatig en onverdraaglijk. Ook heeft de Europese Commissie geen respect voor de eigen burgers: burgers in derde landen – buiten de EU – staan vaker in het middelpunt voor Brussel dan de eigen mensen.
  • Bewustwording: We willen alle burgers in de EU er van doordringen wat voortzetting van de Green Deal en oneerlijke handelsverdragen hen gaat kosten. Welke invloed heeft de krimp van de voedselvoorziening – met een oorlog aan de poort – op de koopkracht van de EU burgers. Maar ook: welke invloed heeft het op hun gezondheid, wanneer ze steeds vaker producten kopen die niet voldoen aan de hoge EU eisen? Welke invloed heeft het verlies aan voedselproductie op de werkgelegenheid en leefbaarheid? Welke invloed heeft de Brusselse krimp-politiek voor de landbouw, op de EU en wereldeconomie, op de stabiliteit in de wereld? Daar zal onze campagne op weg naar 4 juni op gericht zijn: We moeten als EU-ingezeten, de EU heroveren op de slopers in Brussel en onze overheden – we moeten de democratie herstellen! Ook andere sectoren worden benaderd om mee te doen. Met de transportsector en de visserij is al contact.

Volgende bijeenkomst!

Door de Spaanse collega’s zijn we uitgenodigd om onze gesprekken eind april voort te zetten. Om zo de organisatie van 4 juni stevig neer te zetten. Inmiddels hebben al diverse andere organisaties uit EU-lidstaten, zich bij ons gemeld om dat ze mee willen doen op 4 juni.  De sfeer op 9 april was in ieder geval fantastisch: vol eendracht en strijdbaarheid!

Respect!

Strijders, jullie inzet zal zeer noodzakelijk zijn de komende weken en maanden naar de Europese Verkiezingen van 6 tot en met 9 juni toe. Om ervoor te zorgen dat we de komende 5 jaar rechtsherstel krijgen. Waarin we de Green Deal verwerpen net als al het funeste landbouwbeleid dat de afgelopen 5 jaar over ons is uitgestort en onze bedrijven de kop kost. Wanneer we dat juk van Brussel af willen werpen, zullen we aan de bak moeten!

Onze Europese collega’s kijken tegen jullie op, hebben gigantisch respect voor wat wij hier samen allemaal gepresteerd hebben met onze acties en demonstraties: eerst een complete aardverschuiving in de Eerste Kamer en vervolgens een tsunami in de Tweede Kamer. Jullie zijn hun voorbeeld geweest waardoor ook zij massaal de straat op zijn gegaan. Het is die prestatie waardoor een aardverschuiving in Brussel binnen handbereik ligt.

De wil, de kracht en de moed om te vechten voor onze gezinnen, bedrijven én cultuur, verbindt ons. Een Spaanse strijder omschreef dat als volgt: “There are 4 forces of Nature: Nuclear, Gravity, Electromagnetism and the Farmers Defence Force”. 

4 juni Brussel. Prepare.

All4One!


Het FDF Bestuur

12 april 2024

Tags: geen tags