FDF-logo-featured

Farmers Defence Force – Visie en Doelstelling

Farmers Defence Force – FDF

Visie en Doelstelling

De facebookpagina FDF werd in mei 2019 opgericht om boeren op hun erf te beschermen.
Sindsdien heeft FDF zich veel breder gepositioneerd, maar is de achterliggende gedachte gebleven dat we de agrarische sector verdedigen.

Stichting Farmers Defence Force werd in oktober 2019 officieel opgericht met als doelstelling: Bevorderen en behartigen van alle (gemeenschappelijke) belangen van alle ondernemers, particulieren, rechtspersonen en overige betrokken personen en instanties in de agrarische sector alsmede het promoten van de agrarische sector.

Vereniging FDF werd officieel opgericht in april 2020. Deze stelt zich formeel en statutair ten doel:

  1. de belangenbehartiging van de agrarische sector en het rationaliseren van het Kabinetsbeleid;
  2. het bewerkstellingen van een omslag in en het rationaliseren van het denken van alle burgers in Nederland door een feitelijk en eerlijk verhaal te vertellen over agrarische-, milieu- en diergerelateerde zaken;
  3. het optreden in en buiten rechte, onder meer door het (doen) indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en andere rechtsmiddelen en het (doen) optreden ter zitting.

Bovenstaande doelstellingen zijn – zowel vanuit de stichting als vanuit de vereniging – vanaf dag 1 het uitgangspunt geweest van FDF: één organisatie voor alle boeren, een organisatie die een eerlijk verhaal te vertellen heeft over onze mooie sector, en de belangen van de mensen in onze agrarische sector verdedigt. Die daarbij ook burgers betrekt bij het plattelands- en landbouwbeleid.

Toekomst landbouw

Het Kabinet werkt in een moordend tempo verder aan het inkrimpen van onze sector, het elimineren van de landbouw zoals we die kennen. Via wet- en regelgeving die de landbouwsector opoffert aan huizenbouw, zware industrie en de luchtvaartsector: de ‘vuile’ sectoren.

Zonder daarvoor enige zekerheid of toekomstperspectief te bieden aan de boeren.

Het laatste rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) is opnieuw een manier om boeren van hun land af te vegen en te demotiveren. Het is daarom zaak om overal weer de gelederen te sluiten! Of Den Haag krijgt zijn zin met hulp van de boeren zelf…

Op 1 oktober diende FDF haar eisen in bij de Minister van LNV:

Met daarin deze heel belangrijke en leidende punten:

1. Geen kabinetsstandpunt betreffende rapport Commissie Remkes, zonder overleg met alle sectorale belangenbehartigers

2. Geen vee inleveren – geen verplichte onteigening

3. Geen rekenmodellen: meten = weten

4. Toelatingsbeleid moet gebaseerd worden op objectief wetenschappelijk onderzoek

5. Kostendekkende prijzen

6. Afdoende compensatieregeling voor nertsenhouders

7. Europees beleid moet leidend zijn

8. Geen oneerlijke handelsakkoorden

9. Einde aan oneerlijke handelspraktijken

Stuk voor stuk relevante punten die nog steeds even zeer van belang zijn. Dit is waar de belangenbehartiging van FDF zich op richt!

Professionalisering FDF

Om de doelstellingen te halen, vindt het bestuur van FDF een verdere professionalisering belangrijk. Daarvoor blijven beide organisaties noodzakelijk: vanuit Stichting Farmers Defence Force zullen de acties en demonstraties worden georganiseerd, dit in verband met de juridisch status die daarbij voordelen biedt. De Vereniging FDF zal de taak van belangenbehartiger op zich nemen (zoals o.a. het inmiddels ver gevorderde juridisch onderzoek).

 

Tijdens de vergadering met regio beheerders op 3 juni is bovenstaand concept-organogram gepresenteerd. Het organogram is opgesteld om een beeld te vormen hoe de lijnen zouden kunnen lopen, om een ordening aan te brengen en te zorgen dat iedereen weet waar hij of zijn terecht kan voor de juiste informatie, en in welke specialistenteams mensen wordt gevraagd mee te denken.

Het FDF Bestuur heeft onder andere tot taak de dagelijkse gang van zaken te regelen, dit te communiceren naar de brede achterban en de media, en te zorgen dat FDF op koers blijft: oog op de bal! Beleid en visie – in lijn met de statuten van zowel de stichting als de vereniging – moeten vanuit de achterban komen.

Het dagelijks bestuur willen we daarvoor laten ‘voeden’ door specialistenteams. Ter zake kundige leden kunnen zich aanmelden voor één van de vier teams: Plant, Dier, Media en Juridisch. Via deze groepen vormen we centrale ‘punten’ waar bijvoorbeeld ook de leden van de provinciale collectieven hun informatie op kunnen halen én kunnen brengen. Bijvoorbeeld voor leden van andere provincies die met hetzelfde bezig zijn. Maar deze teams zullen ook onder elkaar praten over zaken die urgent zijn voor hun eigen sector. Team ‘dier’ zal bij voldoende kennis ook weer opgedeeld kunnen worden in de specifieke diergroepen rund, varken, pluimvee en overige. Team ‘plant’ in de sectoren akkerbouw, fruit, glas en overig.

De specialistenteams en het bestuur worden bijgestaan door ‘ondersteuning’ die een secretariële functie heeft en daarnaast administratief de coördinatie in beeld heeft die relevant is voor de gehele organisatie. Onder de noemer ‘projecten’ valt bijvoorbeeld Farmer Friendly.

Specialisten

Het FDF bestuur spreekt de hoop uit dat er onder de leden en in de huidige (app)groepen kennis zit waar deze mensen het bestuur graag mee willen helpen: er is veel werk te doen en we kunnen alleen een vuist maken als we elkaar goed informeren en vooruit helpen!

Leden die dieper in de materie willen, roepen we op zich aan te melden voor deze sectorale specialistenteams. Dat kan via één van de regio beheerders, via het bestuur of via ons mailadres: info@farmersdefenceforce.nl

Werkwijze

De plannen die worden ontwikkelt door de leden van de specialistenteams worden ingebracht in het bestuur of een (bestuurs)vergadering met afgevaardigden van de teams. De specialisten teams werken regionaal en landelijk en voeden zo de provinciale collectieven, regio beheer en het landelijk FDF bestuur. Zo kan iedereen die deel uitmaakt van een provinciaal collectief met deze informatie op pad gaan. Vanuit elke sector zou 2 tot 6 mensen per team al heel constructief kunnen werken.

Met deze opzet zijn we minder afhankelijk van bestuurlijke “kopstukken” en wordt de doelstelling en boodschap beter en breder neergezet.

Tenslotte

FDF wil constructief aan de slag. Voor de leden en mét de leden. Ons doel is helder: ruimte voor boeren om te ondernemen. Meer informatie over FDF vind je op onze site: farmersdefenceforce.nl.

Lid worden van Farmers Defence Force? Volg dan deze link.

Bestuur FDF

9 juni 2020

Tags: geen tags