biggen

FDF haalt antwoorden op in Den Haag over slachtcijfers varkens

Maandag 27 februari jl. heeft FDF Team Varkens antwoorden opgehaald op het Ministerie van LNV, over de  opvallende verschillen in de door RVO gepubliceerde exportcijfers van Nederlandse vleesvarkens naar Duitsland en Duitse slachtcijfers van Nederlandse vleesvarkens zoals ze door RVO worden gepubliceerd. Op 19 januari stuurden we hier een brief over aan minister Adema.

Voor FDF is het belangrijk dat varkenshouders een goed beeld van de markt hebben, zodat ze een geïnformeerde inschatting kunnen maken over de te verwachten prijsbewegingen (stijgingen en dalingen). Varkenshouders raadplegen daarom de marktinformatie die RVO hier wekelijks over publiceert.

FDF stelde in haar brief o.a. de vraag: Hoe kan het dat RVO exportcijfers voor vleesvarkens publiceert die zoveel lager liggen dan de Duitse cijfers? Het antwoord op deze vraag geeft een ontluisterend beeld over het functioneren – of is het disfunctioneren? – van het ministerie van LNV.

Niets ondernomen

Al sinds 2018 is het in de regering en op LNV bekend dat de slachtcijfers niet kloppen! Varkens in Nood agendeerde destijds dit punt waarna het ook in de Kamer behandeld werd. Toentertijd ging het al om ruim 450.000 varkens die “boven de markt zweefden”. De Minister van LNV concludeerde in een brief aan de Kamer in 2019 dat er ‘ruimte voor verbetering van het systeem’ was en zegde toe dat dat er stappen ondernomen zouden worden om gegevens beter op elkaar aan te laten sluiten.

Nadien blijkt er echter NIETS te zijn ondernomen!

De woordvoerder van LNV stelde dat er sinds 2019 door de regering én de minister van LNV geen geld  beschikbaar is gesteld om de geconstateerde verbeteringen door te voeren. Een probleem dat sindsdien – gezien de stijgende exportcijfers – nog groter is geworden. Een verdubbeling van het aantal dat al in 2018 werd geconstateerd is aannemelijk!

Langs elkaar heen

Volgens LNV zijn er twee systemen: één van de I&R en één van de NVWA. Die twee systemen lopen langs elkaar heen en zijn niet gekoppeld. Volgens LNV is het wel mogelijk om de twee systemen te koppelen, maar dit kost geld. Geld wat de regering niet beschikbaar wil stellen! Daardoor kan er geen controle plaatsvinden en blijven de problemen zoals ze zijn. Er is onvoldoende regie en er vindt ook géén handhaving plaats.

Schade

Dus: boeren worden door LNV – als er ook maar één dier niet goed is afgemeld of (tijdelijk) onvindbaar is – middels wetgeving afgestraft met boetes of een bedrijfsblokkade, maar LNV laat de onregelmatigheden verderop in de keten gewoon ongewijzigd. Bewust.

Daarmee berokkent het ministerie van LNV bewust schade aan varkenshouders: wanneer de export van vleesvarkens veel hoger ligt dan opgegeven wordt, wordt de marktinformatie ten koste van de opbrengstprijs voor de Nederlandse vleesvarkenshouders gemanipuleerd. Omdat de Nederlandse varkensmarkt veel krapper is dan men wil doen geloven. Daar heeft slechts één ‘kartel’ profijt van: de handel en slachterijen. De handel blijft in gebreke bij het afmelden. De niet-correcte marktcijfers hebben daarnaast ook een negatieve invloed op de vermeende milieubelasting die aan de Nederlandse vleesvarkenshouderij wordt toegekend. Waarmee de varkenshouderij weer wordt benadeeld door het lakse optreden door de regering en LNV! Deze beide feiten zijn door LNV niet ontkent in het gesprek.

Manipuleren

LNV speelt in dit spel een kwalijke rol en FDF laat het er niet bij zitten! Er is hier sprake van het manipuleren van de marktinformatie, een zaak die we onder de aandacht gaan brengen van de Autoriteit Commerciële Markten (ACM). Ook gaan we deze zaak aankaarten bij de Nationale Ombudsman: er wordt aan de Nederlandse varkenshouders door de regering en de minister van LNV, bewust schade toegebracht! We hebben er geen enkel vertrouwen in dat er nu wel actie zal worden ondernomen door Rutte 4 om aan deze situatie een einde te maken. Een klacht bij bovengenoemde instanties is dan een manier om Rutte 4 daartoe te dwingen.

Wat FDF nu heeft aangetoond, betreft slechts de geëxporteerde vleesvarkens, maar ook ten aanzien van de biggenmarkt vragen we ons af of varkenshouders ook daar worden benadeeld. Wordt vervolgd.

FDF-Bestuur

FDF Team Varkens
07 maart 2023

 

 

 

 

Tags: geen tags