FDF Nieuwsbrief: Update februari 2020

Woensdag 19 februari ligt alweer bijna twee weken achter ons. Evenals een roerige periode met veel bijeenkomsten en vergaderingen. We zijn mede daardoor niet in de gelegenheid geweest jullie direct na de 19de te informeren. Hier volgt een update van de afgelopen twee weken die nogal wat informatie bevat en als nieuwsbrief kan worden beschouwd. Omdat die best lang is, hebben we de topics ‘kopjes’ gegeven om het leesbaar te houden. Binnenkort zullen nieuwsbrieven zoals deze, met de meest actuele FDF-achtergrondinformatie, vooraleerst alleen via de mail aan de leden van de vereniging FDF worden verstuurd. Om jullie lidmaatschap meer inhoud en exclusiviteit te geven. Mocht je alleen op FDF Facebook zitten en de screenshots van algemene FDF berichten lastig leesbaar vinden, ga dan naar onze site farmersdefenceforce.nl waar je deze nieuwsbrief kunt lezen. Of meld je aan voor de regionale Telegram groepen via de link op de site en op facebook (onder aankondigingen). Alle algemene FDF-berichten zijn ook in Pdf te lezen in deze Telegramgroepen.

Vanaf eind deze week zal een grootschalige ledenwerfactie worden gestart door FDF. In het blad Boerderij maar ook op de site Boerderij.nl zullen jullie deze kunnen vinden. Ben je al lid? Maak je collega’s dan ook lid van FDF. Die behartigt jouw belang op het scherpst van de snede.

Demonstratie 19 februari

Als FDF hebben we opnieuw een knetterende demonstratie neergezet in Den Haag. Waarbij een groot deel van het Landbouw Collectief op het podium kwam en zo de FDF-demonstratie steunde. En daar zijn we erg blij mee.

De mensen die we echter het meest dankbaar zijn, zijn de strijders die deze keer echt een monstertocht hebben afgelegd om in Den Haag te komen: via de B-wegen want door de tegenwerking vanuit Den Haag mocht er geen gebruik gemaakt worden van de snelwegen deze keer. Dank jullie wel mensen, dat jullie ons opnieuw zo gesteund hebben. Wat een inzet!!! En wat hebben jullie het weer fantastisch gedaan! Naast de geweldige acties die we van jullie hebben gezien vlak voor de 19de, willen we ook de makers van de schitterende filmpjes “FDF Movies” ontzettend bedanken: dit straalde echt kwaliteit uit. En we kwamen er allemaal van in de actiemodus!

Demonstratierecht geschonden

Het was deze keer meer dan duidelijk dat Den Haag er schaamteloos voor gekozen heeft om ons boeren zoveel mogelijk als tegenstander te zien en tegen te werken. Waar Den Haag zich echter op verkijkt is de vasthoudendheid van de Nederlandse boeren: wij laten ons niet de mond snoeren en we laten ons niet onze rechten ontnemen; óók niet ons demonstratierecht!

De vraag blijft in hoeverre Den Haag gerechtvaardigd was de boeren te verbieden over de snelweg te komen: het demonstratierecht in de wet geeft forse rechten die ons klakkeloos zijn ontnomen. FDF werd er kort ná de demonstratie op gewezen dat vlak voor 1 oktober, in een interview in Trouw, universitair docent Berend Roorda van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid in Groningen, stelde dat het recht op demonstreren vaak de bovenhand heeft bij de rechter. Als je door je wijze van demonstreren andere burgers géén grondrechten ontneemt, gaat het demonstratierecht vóór ook als dat betekent dat je in grote groepen demonstranten over de snelweg komt met de trekker. Vanuit dat feit adviseert FDF de strijders die een boete hebben gekregen, om officieel bezwaar aan te tekenen tegen deze boete. We gaan bekijken in hoeverre we daarin een (adviserende) rol kunnen spelen (bijvoorbeeld een concept bezwaar opstellen tegen de boete).

Politiek op het podium

Voorafgaand aan deze perfect verlopen actiedag die weer bezocht werd door duizenden FDF-strijders, hadden we diverse politieke partijen benaderd om bij ons te komen en de boeren toe te spreken op het podium. FDF bedrijft geen politiek maar zoekt medestanders bij alle partijen. FvD en CDA zegden direct toe te komen. Andere partijen lieten niet van zich horen, ook niet na herhaaldelijk vragen. Pas toen de boeren en de demonstranten al op de Koekamp stonden, meldde de PVV zich alsnog. Dit frustreerde ons enigszins aangezien het programma hier niet meer op aan te passen was (de komst van Wilders houdt meer in dan 5 minuten uitloop).  Een volgende keer hopen we dat politici zich eerder bereid verklaren.

Analyse RIVM-data door Mesdagfonds

Op 20 februari vond de persconferentie van het Mesdagfonds plaats in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Daar werden de uitkomsten van de eerste analyse van de RIVM-data gepresenteerd en was FDF vertegenwoordigd. De onderzoekers presenteerden een landbouwaandeel in de stikstofemissie en depositie van 25%. Een percentage dat aanzienlijk lager ligt dan de 46% van de Commissie Remkes (rapport: Niet alles kan). Tijdens de persconferentie en direct daarna in de mainstream media werd er vooral ingezet op het onderuit halen van dit percentage. Er zou ook watermassa mee zijn genomen door Mesdag, anders dan door de Commissie Remkes. Andere, deels ook schrikbarende feiten die tijdens de persconferentie naar buiten werden gebracht, werden volledig genegeerd door de landelijke grote media.

Belangrijke feiten met betrekking tot de landbouw heeft FDF (deels) opgesomd in het bericht met de titel “Assumption is the mother of all fuck-ups” van 29 februari 2020:

  • Het rapport van de Commissie Remkes geeft een beeld van de totale emissie van stikstof in Nederland en niet van de depositie op Natura 2000 gebied Op grond daarvan doet de Commissie Remkes aanbevelingen.
  • Nederland heeft geen emissiebeleid maar een beleid aangaande depositie op kwetsbare natuurgebi Waardoor de effectiviteit van de aanbevelingen van de Commissie Remkes twijfelachtig zijn.
  • Voor meer dan veertig N2000 gebieden geldt dat: “als alle koeien weg zijn uit Nederland, er geen auto meer op de weg rijdt, elke fabriek is gesloten en de laatste mens is geëmigreerd, nog de stikstofnorm wordt overschreden”. De normen zijn daardoor onhaalb Waardoor het beleid niet effectief is en dus in strijd met de habitatrichtlijn.
  • Alle geproduceerde stikstof zit in het model, maar is niet gekoppeld aan individuele bedri Waarmee de stikstofproblematiek een juridische (dus papieren) wordt.
  • Emissiearme stallen worden niet op locatie meegenomen/ vastgelegd.
  • Alle individuele landbouwbedrijven en hun individuele emissie zijn in beeld (via I&R en Landbouwtelling). Duizenden kleine en middelgrote industriële bedrijven ni Daardoor is niet te bepalen wie de piekbelasters zijn rondom kwetsbare N2000 gebieden. Als de piekbelasters niet te bepalen zijn, kan er geen effectief beleid worden opgesteld.
  • De emissiegegevens worden door beleidsmakers en politici oneigenlijk gebru

Wat in deze opsomming niet werd benoemd maar absoluut stuitend is, is bijvoorbeeld dat het aandeel van de bouw in de stikstofdepositie zó gering is, dat het volstrekt onnodig is geweest om de bouw stil te leggen. De analyse van de onderzoekers, in opdracht van het Mesdagfonds, heeft wanbeleid van het Kabinet en de Nederlandse overheid bloot gelegd!

Schokkend bericht Mesdagfonds, 1 maart: ‘Bug’ in rekenmodel OPS oorzaak onjuist stikstofcijfer

Op 1 maart bracht het Mesdagfonds een schokkend persbericht naar buiten ten aanzien van de aangeleverde data en rekenmodellen waaruit blijkt dat er een ‘bug’ in het systeem zit waardoor er onjuiste uitslagen zijn geproduceerd. Ook de uitslagen van de commissie Remkes, kloppen niet.  Zie het persbericht op de site van het Mesdagfonds.

Het Mesdagfonds stelt in haar persbericht dat ze vindt:

… dat rekenmodellen en datasets van de overheid transparant, controleerbaar en reproduceerbaar moeten zijn, conform de wetenschappelijke spelregels die voor iedereen gelden. Externe specialisten, en niet alleen RIVM-medewerkers, moeten kunnen werken met het aangeleverde materiaal. Er moet dus een goede, dat wil zeggen volledige, handleiding beschikbaar zijn voor iedereen die deskundig is op het gebied van rekenmodellen en datasets.

FDF was voorafgaand aan het persbericht door het Mesdagfonds, door specialisten op de hoogte gebracht van de geconstateerde onregelmatigheden in de uitkomsten van zowel de Commissie Remkes als het Mesdagfonds. FDF komt in een apart bericht terug op deze zaak.

CDA: mag de stekker uit dit Ramp-Kabinet?!

Als de gang van zaken omtrent het RIVM, maar vooral rondom de stikstofaffaire één ding duidelijk heeft gemaakt aan iedereen met een beetje moreel besef, is dat dit Kabinet onhoudbaar en ongeloofwaardig is. Het desastreuze wanbeleid heeft al talloze bedrijven en ondernemers in de landbouw, visserij en de bouw volstrekt ten onrechte de kop gekost! Dat mag niet langer doorgaan. Daarom voert FDF de druk op dé boerenpartij – het CDA – op. Het CDA moet moed tonen, nu de teneur in Den Haag lijkt te zijn om, koste wat het kost, de volstrekte agrarische sector op te ruimen. Mag de stekker uit dit Ramp-Kabinet?! De rampzalige tragedie rondom het RIVM is er één, maar er speelt nog veel meer wat een exit Rutte III rechtvaardigt:

Dit Kabinet wil alle boeren opruimen

Vorige week werd tijdens een bijeenkomst op het ministerie van LNV duidelijk hoeveel stikstof de dames en heren beleidsmakers de landbouw willen ontnemen: we produceren als totale sector rond de 92 tot 95 kiloton stikstof. Men wil 75 kiloton reduceren, ontviel een ambtenaar. Er ontstond grote beroering, de ambtenaar nam zijn woorden terug maar er werd geen uitsluitsel gegeven hoeveel de landbouw nu moet gaan reduceren aldus Den Haag.

Als het werkelijk om zulke idiote tonnages gaat, zijn wij uitgepraat, strijders! Dan is verder praten zinloos! Een premier die ons in slaap denkt te kunnen sussen met de opmerking dat wij boeren niet het probleem zijn, maar onderdeel kunnen zijn van de oplossing, zal dit waar moeten maken!

En anders kunnen Rutte en Co nog het een en ander van ons verwachten: hij gaat straks op verkiezingstoer. Es kijken of ie er zin in heeft dat FDF mee gaat optoeren.

VERENIGING FARMERS DEFENCE FORCE; bikkelharde noodzaak!

Zoals jullie ongetwijfeld met ons eens zijn is een nieuwe sterke belangenbehartiger in agrarisch Nederland bikkelharde noodzaak. Een belangenbehartiger die verstand van landbouwzaken heeft vanuit de praktijk én niet bang is om ook es ‘nee’ te zeggen en met de vuist op tafel te slaan. Daar ontbreekt het aan in de Nederlandse landbouwbelangenbehartiging. En dus voelen partijen uit de periferie zich (te vaak en ongevraagd) geroepen de zaakjes achter onze rug om te regelen; vinden ambtenaren dat ze ons lam mogen slaan met boetes en beperkingen! Dat moet afgelopen zijn!

Daarom hebben we een juridische entiteit gezocht die continuïteit biedt én een plaats aan de belangrijkste onderhandelingstafels. Dat is een vereniging. Momenteel wordt er hard gewerkt, samen met een notaris, aan de statuten en de inhoudelijke structuur van de Vereniging FDF. Zodra dit klaar is, zal er een ledenvergadering worden gepland en zullen we meer vertellen over de voordelen van de vereniging FDF voor de leden.

Expertise om jullie belangen te behartigen, boeren van Nederland, hebben we in huis. Diverse sectoren hebben we al in het bestuur vertegenwoordigd, maar ook een breed netwerk zowel in binnen- als buitenland. Bovendien zit FDF door haar bestuursleden al op belangrijke plekken in de overleggen in Den Haag en Brussel. En kan je op één ding rekenen: wij zijn er voor jou.

Maar eigenlijk weet je dat toch wel strijder? Wat de Vereniging FDF betekent.
Wij; FDF, de boeren van Nederland, pakken het heft weer in eigen handen.
Met FDF aan de onderhandelingstafel bepaalt niemand nog over de rug van de boeren.
FDF zal die 100% boerenbelangenbehartiger voor jullie zijn die jullie al jaren missen!

Daarvoor hebben we één ding van jullie nodig. Eén handeling die het verschil gaat maken… jullie lidmaatschap, jullie vertrouwen in ons. Word lid. Want zonder jullie vertrouwen kunnen wij niks. Kunnen we geen vuist maken wanneer het noodzakelijk is. Kunnen we niet in Den Haag en aan de vergadertafel laten zien dat wij één stem zijn.

Ben jij een vechter? Ben jij een strijder? Ben jij een boer in hart en nieren?
Dan ben jij wie we zoeken bij FDF. Samen maken wij het verschil!
De eerste stap naar een nieuwe tijd. Jouw tijd. All4One!

Het FDF Bestuur

3 maart 2020

Tags: geen tags