Firma List, bedrog en Onbehoorlijk Bestuur: Wie stopt de Minister van LNV?

De morsige, tweederangs soap die de stikstof- en voermaatregel inmiddels is geworden, kent sinds twee weken weer nieuwe afleveringen. Nadat het Ministerie van LNV op 30 juli tijdens het kort geding (aangespannen door de stichtingen Stikstofclaim (SSC) en Agri Facts (STAF)) op volstrekt onnavolgbare wijze haar onvermogen om deugdelijk beleid te produceren, had tentoongespreid – de informatie zit in één “ambtelijk hoofd” en is niet gedocumenteerd! – volgde maandag 10 augustus een bult papier gefabriceerd uit naam van Minister Carola Schouten, als reactie op diverse Kamervragen ingediend na bovengenoemd onthutsend debacle in de rechtszaal.

Onjuiste weergave

In deze Kamerbrief van 10 augustus geeft de Minister allereerst haar geheel eigen versie van het verloop van het kort geding. Volgens Schouten is

een vertekend beeld geschetst van de totstandkoming en onderbouwing van de regeling. Daarbij is de suggestie gewekt dat de regeling opgesteld zou zijn door één ambtenaar en dat mijn ministerie door afwezigheid van deze ambtenaar geen onderbouwing van de normen uit de regeling kon overleggen. Dit is een onjuiste weergave van de situatie.

Echter, wij hebben allemaal via Hart van Nederland kunnen bekijken wat er door de rechter gevraagd werd en er is geantwoord door de ambtenaren van LNV. Twijfel over de juiste weergave van de situatie is er dus niet. Het ministerie van LNV beleefde een volslagen afgang in de rechtszaal door te moeten bekennen dat er geen documentatie is voor de berekeningsmethode van de voermaatregel, waardoor er van het achterhouden van documentatie, ook geen sprake kan zijn.

En ook met deze 17 pagina’s tellende Kamerbrief van 10 augustus, kan de berekeningsmethode voor de voermaatregel niet worden gereproduceerd! Omdat de bronnen die de Minister noemt, de feiten niet bevatten om die reproductie te kunnen voltooien.

Onwaarheden, dictatuur en censuur

Maar daarmee houdt het qua onwaarheden in deze brief niet op! De Kamerleden krijgen daar nog meer van voorgeschoteld, zo leert het persbericht van SSC en STAF: van een afspraak voor een gesprek op 12 augustus tussen LNV en de stichtingen is geen sprake door het grote aantal voorwaarden dat de juristen van LNV vooraf aan het gesprek hebben gesteld. Zo mag door de stichtingen niets worden gevraagd en mag er ook niets worden gecommuniceerd. Lees hier het persbericht van SSC en STAF van 11 augustus.
Dictatuur en censuur als onderdeel binnen een democratie.

De Wet

Het functioneren van dit Ministerie van LNV valt onder de noemer Firma List, Bedrog en Onbehoorlijk Bestuur.
Onbehoorlijk bestuur inderdaad! In Nederland zijn zowel burgers als de overheid, gehouden aan wetten en regels. In de Algemene wet Bestuursrecht zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur vastgelegd. Artikel 3:46 zegt: “ Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.” Oftewel: de overheid moet in staat zijn om met feiten te onderbouwen hoe zij tot een bepaald besluit is gekomen. Als het kort geding op 30 juli één ding heeft aangetoond is het wel dat daar geen sprake van is: de gebruikte rekenmethode is immers niet gedocumenteerd.
Atikel 3:48.2 stelt vervolgens aansluitend dat als een belanghebbende binnen een redelijke termijn om de motivering verzoekt, deze zo spoedig mogelijk wordt verstrekt. Terwijl Artikel 3:3 stelt dat: “Het bestuursorgaan de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet gebruikt voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.” Wat betekent dat, nu deze voermaatregel niet is ingesteld om stikstof te reduceren zoals bij aanvang van de spoedwet nog gesteld werd, maar puur en alleen wordt afgedwongen om huizen- en wegenbouw te realiseren?
Artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht stelt vervolgens: “Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.”
We weten inmiddels allemaal dat ook daarvan geen sprake is geweest: met dierenartsenvereniging KNMvD werd door LNV pas ver na de publicatie van de voermaatregel gesproken. Uit navraag door FDF bij de KNMvD bleek dat de dierenartsenvereniging ook slechts uit moest gaan van de regeling en geen berekeningsmethode heeft gezien. Waarmee opnieuw niet is voldaan aan Artikel 3! KNMvD is toen zelf verschillende scenario’s gaan doorrekenen op basis van wetenschappelijk inzicht, maar moest concluderen dat hiermee de risico’s niet volledig weggenomen konden worden. KNMvD kon om die reden niet achter de huidige voermaatregel staan, aldus het persbericht van de dierenartsenvereniging op 24 juli.

Uit bovenstaande is maar één conclusie te trekken: het Ministerie van LNV schendt de algemene beginselen van behoorlijk bestuur! Dit zou voor het Kabinet alle reden moeten zijn om de maatregel in te trekken, nog los van alle bezwaren die er aan de voermaatregel kleven voor wat betreft de diergezondheid.

Rotzooi

Rutte III heeft keer op keer weggekeken van de rotzooi die deze Minister van LNV van haar werk maakt. Volstrekt ten onrechte doet dit Kabinet er alles aan om de coalitie in stand te houden, zelfs al kost dat boeren en hun dieren de kop en wordt er onbehoorlijk bestuur geleverd. Een beschamend optreden voor een coalitie met partijen die “pro-boer” stellen te zijn! Waarom laten coalitie partijen dit gebeuren? Waar blijft een motie van wantrouwen van de Kamer tegen deze Minister? Wanneer wordt deze Minister van haar taak ontheven?
Alle geloofwaardigheid in de Kamer en dit Kabinet, wordt verspeeld als deze Minister nog langer haar gang mag gaan. Wat is de reden dat deze Minister door mag gaan terwijl ze zo aantoonbaar ongeschikt is voor haar taak en op geen enkel draagvlak meer kan rekenen in de agrarische sector, een sector die ze in 2021 zo nodig heeft.

CBS

De Minister schrijft in de Kamerbrief: “Op basis van de cijfers van het CBS, de referentie voor 2018 en de beoogde reductie voor 2020 te hebben vastgesteld”. Als dat zo is, dan had deze voermaatregel helemaal niet eens op de agenda moeten komen. Want op basis van de CBS cijfers blijkt de melkveehouderij al 75x meer stikstof te hebben gereduceerd dan het Kabinet beoogt. Waarom deze waanzin doorzetten? Waarom een gerechtelijke afstraffing riskeren? Waarom de diergezondheid en de melkveehouderij op het spel zetten
Er ís geen enkele rekenkundige basis voor de voermaatregel!

Oproep:

De echte boerenbelangenbehartigers (met ledenmandaat!) hebben de gesprekken met LNV al beëindigd. De diervoederindustrie en dierenartsenverenigingen hebben ook openlijk hun steun aan de boeren betuigd.
FDF roept nu ook alle individuele boeren op om deze Minister de rug toe te keren. Geef haar géén podium meer, niet op je bedrijf, maar ook niet op je erf. Laat zien dan we de gelederen definitief sluiten nu deze Minister naast het welzijn van de agrarische sector ook zo overduidelijk de rechtsstaat aan haar laars lapt!
De voermaatregel moet, per direct, van tafel!
Het Kabinet doet er verstandig aan dat nog te doen vóór 1 september. Voor nog meer juridische procedures – die FDF inmiddels voorbereid heeft – na 1 september het aanzien van dit Kabinet definitief zullen vernietigen.

Het FDF Bestuur
12 augustus 2020

Tags: geen tags