hand veevoer

Overleg FDF en Nevedi: Nevedi wijst voermaatregel af

Melkveehouders verzekerd van levering voer dat ze bestellen!

Dinsdag 4 augustus 2020, heeft FDF intensief overleg gevoerd met het bestuur van Nevedi, naar aanleiding van het feit dat het Nevedi ter ore was gekomen dat FDF voor woensdag 5 augustus een actie gepland had waarbij de veevoerleveranciers in elke provincie zouden worden bezocht door FDF-leden uit de regio. Om aan hen steun te vragen om zich sterker aan de zijde van de melkveehouders op te stellen in het afwijzen van de veevoermaatregel van het ministerie van LNV én te garanderen dat zij melkveehouders het voer blijven leveren dat nodig is om de diergezondheid en het dierenwelzijn te waarborgen.

Steun dierenartsen

Sinds 24 juli 2020 worden melkveehouders openlijk gesteund door de vereniging van dierenartsen; KNMvD, die via een persbericht de uitkomsten van het overleg tussen de KNMvD en het ministerie van LNV kenbaar hebben gemaakt. Uit dit persbericht de volgende citaten:

“Het uitgangspunt van LNV was om te onderzoeken of het mogelijk was om binnen de gestelde kaders van de maatregel een aanpassing te doen ten behoeve van diergezondheid en dierwelzijn. Daarop heeft de KNMvD een zienswijze aangedragen om de regeling flexibeler in te vullen. Na doorrekening van verschillende scenario’s en op basis van wetenschappelijk inzicht moet de KNMvD echter concluderen dat hiermee de risico’s niet volledig zijn weggenomen. Om die reden kan de KNMvD niet achter de huidige voermaatregel staan. (…) Daarbij is het van groot belang dat er overeenstemming is met de melkveesector. Zonder draagvlak zal de uitvoering en de naleving van de maatregel niet succesvol zijn en daarmee ook niet het gewenste effect bereiken.”

Wet Dieren

Nederlandse veehouders worden daarnaast geacht zich aan de wet te houden. In de Wet Dieren (BWBR0030250/2020-01-01) staat daarover onder andere: Artikel 1.3. Intrinsieke waarde: Lid 2:

(…) Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd. Lid 3: Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van: a. dorst, honger en onjuiste voeding; b. fysiek en fysiologisch ongerief; c. pijn, verwonding en ziektes; d. angst en chronische stress; e. beperking van hun natuurlijk gedrag; voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Overeenkomst en steun

De leden van de KNMvD hebben de vrees en zorgen van melkveehouders onderschreven. En hebben extra aandacht gevestigd op het belang van draagvlak onder de melkveehouders. Ze hebben de melkveehouders daarmee een enorme steun in de rug gegeven en rechtvaardiging van hun zorgen!

Melkveehouders zijn door de Wet Dieren er aan gehouden hun dieren ten alle tijde goed te verzorgen, het dierenwelzijn te verzekeren en de dieren te vrijwaren van al hetgeen het dierenwelzijn en de diergezondheid in gevaar brengt (zie bovenstaand).

Om aan die wettelijke verplichting te kunnen blijven voldoen, is naar de mening van FDF de medewerking van nog één partij essentieel. En dat is onze veevoerleverancier. Veevoederbranche-organisatie Nevedi uitte zich al een aantal malen uiterst kritisch over de voermaatregel. Op 2 april 2020 zei Nevedi directeur Henk Flipsen op Radio 1:

“Boeren moeten mogelijkheden houden om zelf keuzes te maken om te sturen. Ontnemen we hen die mogelijkheden dan zal dat consequenties hebben voor de bedrijfsvoering maar mogelijk zal ook dierwelzijn in het gevaar komen”.

Op 12 mei 2020 stuurde Nevedi vervolgens een brief aan de Tweede Kamercommissie van LNV waarin Nevedi stelt dat de wijzigingen die de minister voorstelt in de praktijk niet uitvoerbaar zijn en nadelige gevolgen hebben voor het dierenwelzijn. Bovendien berekende Nevedi dat de kosten door de regeling per individueel melkveebedrijf op kunnen lopen tot 30.000 euro. Waarmee ook het economische welzijn van de melkveehouderijbedrijven ernstig wordt geschaad.

Om een heel duidelijk signaal af te geven aan Minister Schouten dat alle schakels in de melkveehouderijsector het unaniem eens zijn over de onhoudbaarheid van de voermaatregel, en de handen ineen slaan om het dierenwelzijn, de diergezondheid én het economische welzijn te waarborgen, heeft FDF vandaag aan Nevedi gevraagd de melkveehouders te verzekeren van hun steun.

Dat heeft Nevedi vandaag gedaan in een persbericht waarin zij de melkveehouders er van verzekeren dat:

“Nevedi leden het voer leveren dat veehouders bestellen om de diergezondheid en het dierwelzijn van hun vee te waarborgen”.

FDF heeft daarop in overleg met Nevedi besloten de actie voor woensdag 5 augustus af te gelasten nu het doel is bereikt: de onmiskenbare steun van de veevoederbranche én de garantie voor alle Nederlandse melkveehouders dat zij het veevoer blijven ontvangen dat zij bestellen!

Het persbericht van Nevedi leest u hier.

FDF bedankt Nevedi voor de vlotte samenwerking én de strijders die zich opnieuw voor de volle 100% hadden willen inzetten voor de goede zaak! ALL4ONE!

Het FDF Bestuur

4 augustus 2020

Tags: geen tags