question-marks-2215

Firma List & Bedrog

Vraagtekens.

Bij politici en in de media nu FDF een demonstratie heeft aangekondigd voor 5 februari. Want, zo stelt men: het Landbouw Collectief is toch in gesprek met LNV? Dan kan er toch geen redelijke grond zijn? Die is er echter wel degelijk! Deze overheid heeft een kille agenda.

Wat is er nou eigenlijk gebeurd na die 16de oktober?
Het Landbouw Collectief werd opgericht op 24 oktober. Krap vier weken later werd er een oplossingsgericht rapport aangeboden aan minister Schouten. Met voorstellen waarmee de landbouw op korte termijn een oplossing biedt voor de “Stikstofimpasse” van Nederland. Er vonden een drietal gesprekken op het ministerie plaats. En daarna werd het stil. Schouten suggereerde in de pers en de Kamer dat ze met de boeren in gesprek was, maar was dat al een poos niet meer. Op 8 december informeerde het Landbouw Collectief de pers daarover met het persbericht “Schouten zet boeren buiten spel”. En FDF kondigde een demonstratie aan die op 18 december plaats zou vinden.

De gesprekken werden vrijwel direct hervat. Er volgde een gesprek op het Catshuis met Schouten en Rutte. Er werd een principe overeenkomst opgesteld. Niets meer dan dat. Want de grote zaken die halvering van de veestapel en dus halvering van de boerenstand in Nederland moeten voorkomen, op die punten waren wij het überhaupt nog niet eens! “Geen acties meer” wilde Rutte. Vervolgens informeerde Schouten op 17 december de Eerste Kamer onvolledig: “er is een akkoord met de boeren”, wat niet juist was. FDF greep in met een persbericht. En de strijders voerden actie. Zonder hun bestuur. Maar eensgezind en vastberaden.

Spoedwet
Begin december werd er zonder enig overleg met het Landbouw Collectief een Spoedwet Aanpak Stikstof opgetuigd en door de Kamers gejast. En direct daarna, vlak voor de kerst, kwam er nog één uit de hoge hoed van LNV: de Concept Regeling Spoedaanpak Stikstof Bouw en Infrastructuur. Met daarin zaken die haaks staan op wat eerder is toegezegd en overeengekomen in het Catshuis: Zo kan in het voorstel van Schouten de veehouderij op geen enkele manier profiteren van de vrijgespeelde stikstofruimte, niet wat betreft aanwending noch wat betreft vergoeding van de kosten of inkomsten via een verdienmodel. De eigenstandige handelswijze van Schouten strookt bovendien niet met de begin december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen motie Geurts / Harbers, waarin de regering is verzocht “zeer serieus naar de voorstellen van het Landbouw Collectief te kijken met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden”.

In de Spoedwet Aanpak Stikstof zit een venijnig detail waarmee boeren, als ze hun dieren anders voeren dan de beleidsmakers af willen dwingen, afgestraft kunnen worden als criminelen. Dergelijke “vergrijpen” worden als een economisch delict berecht. In al zijn facetten te absurd voor woorden! Aangenomen door alle partijen in het huidige Kabinet die instemden met deze wet!

Rechteloos
Achter de schermen zijn inmiddels allerhande werkgroepjes ingericht door LNV met maar één doel: beleid opleggen aan de boeren waarmee hun grondrechten worden aangetast: Boeren wordt via ‘intern salderen’ hun eigendom – in dure vergunningen verkregen – ontnomen. Door het Aerius rekenmodel kan er in de praktijk afroming plaats hebben, waardoor een boer 80 tot 90% van zijn aangekochte ammoniakruimte verliest. Een hele groep boeren verliest zijn rechten doordat deze overheid hem dubieus in elkaar gedraaide wetjes oplegt, zonder enige juridische rechtsgrond – want vergund is vergund – en zonder enige vorm van compensatie. En rekent er op dat lange juridische procedures hen voldoende tijd gunnen om hun politieke agenda uit te voeren.

Onmogelijke normen En denkt u nu dat bovenstaande maatregelen om de stikstof te reduceren, ten gunste zal komen aan “natuur”? Dat het papieren probleem dat onze overheid heeft gecreëerd en waardoor boeren gedwongen worden te stoppen, nut heeft? Nodig is? De eerste uitkomsten van het onderzoek door het Mesdagfonds naar de RIVM data wijzen glashelder het tegendeel uit: “Als alle koeien weg zijn uit Nederland, er geen auto meer op de weg rijdt, elke fabriek is gesloten en de laatste mens geëmigreerd. Dan nòg worden de stikstofnormen in talrijke natuurgebieden overschreden. Dat komt doordat de stikstofnormen in veel Natura 2000 gebieden zo streng zijn, dat de norm onmogelijk gehaald kan worden. Waarom de normen niet haalbaar zijn? Uit bronnen die niet beïnvloedbaar zijn met NL-beleid (buitenland, zee, onverklaarbaar) wordt al meer stikstof aangevoerd, dan de kritische depositiewaarde van het N2000-gebied toelaat.” (Bron: Geesje Rotgers, Mesdagfonds 27-1-2020)

Provinciale agenda’s
De provincie Brabant, met hun zogenaamde en breed uitgemeten “zorg om de natuur” (met GroenLinks voorop), verleende aan de Amercentrale een vergunning waarmee deze het dubbele aan NOx mag uitstoten als in 2018. Naast allerlei andere smerigheid: zwaveldioxide, zoutzuur, fluorwaterstofzuur. Om die centrale vanaf nu volop op zeer vervuilende biomassa te laten draaien. Met uitstoot die alle N2000 gebieden zal beïnvloeden. Die alle stikstofreductie, geleverd door de landbouw en door 100 km per uur te rijden, teniet zullen doen. (Bron Foodlog) De Brabantse boeren worden geruimd ten gunste van slechts één partij: RWE/Amer, de voor 1000% door onze overheid gesubsidieerde houtstookcentrale. Vervuilender voor de Brabantse bevolking dan hun omgeving ooit is geweest! Dat is de politieke waanzin van Nederland…

Boertje pesten en landje pik
Er kwamen ook andere provincies met beleid dat niet past bij eerdere toezeggingen vanuit Den Haag. Beleid waarbij de provincies geen onteigening schuwen – vrijwilligheid bij stoppen is gewaarborgd?!? Onze overheid plant woningen op de plekken waar de boerenschuren worden afgebroken en uitgewist. In Brabant, op het platteland, in het Groene Hart. Het rapport daarover – ‘Klein land, grote keuzes’, wordt op 30 januari gepresenteerd. En de opstellers van het rapport zijn duidelijk: “Dat er minder ruimte voor de landbouw zal komen, is evident. Nu nog is twee derde van Nederland bestemd voor de landbouw, behoud daarvan is „onhaalbaar”.

Onze overheid geeft méér ruimte aan zware industrie wat resulteert in meer uitstoot dan ooit. Onze overheid manipuleert cijfers waarop de commissie Remkes zich moet richten, wijst het onderzoek naar de RIVM data nu al uit. Onze overheid veegt de boeren van het platteland om er huizen te bouwen. Onze overheid loert op boerenbedrijven nabij Airport Lelystad om dat prestige project van Rutte III te realiseren. En heeft daarvoor de cijfers ook wat opgeleukt.

Goud waard
Wij hebben met het Landbouw Collectief een goed rapport aangeboden – als totale landbouwsector. Een rapport met maatregelen die een veelvoud aan stikstofreductie opleveren dan de dwangplannen die Rutte III ons probeert op te leggen. De Nederlandse landbouw is goud waard: Nederland staat in de top 5 van meest duurzame voedselsystemen. De Nederlandse boeren zijn goud waard. En daar strijdt FDF voor.

Wij zijn de boeren, wij zijn de strijders, wij zijn FDF.
5 februari wordt groter dan ooit. Belangrijker dan ooit. 5 februari maakt Nederland een keus.
Wat hebben we jullie nodig strijders, harder dan ooit!
Den Haag is ver, Den Haag is kil. Maar een toekomst zonder je bedrijf is killer dan ooit. We weten dat we op jullie kunnen rekenen, jullie weten dat je op ons kunt rekenen. In voorspoed, maar ook in het centrum van de orkaan. Wij strijden samen met jullie en samen voor jullie, met heel ons boerenhart en met heel ons boerenziel.
Bij ons geen dubbele agenda, geen ambities voor baantjes in Den Haag of in één of ander commissariaat. Wij zijn niet de ‘gevestigde orde’.
Eerlijkheid en recht voor de raap worden afgeschilderd als radicaal en militant. Wij weten wel beter.

We hebben het met praten geprobeerd. We hebben het met goede voorstellen geprobeerd. We hebben het met wetenschap geprobeerd. De boeren moeten wijken. Dat is de boodschap die dit Kabinet ons geeft. Maar wij wijken niet! En pas op Nederland: wat ons, de boeren overkomt, kan ieder in de nabije toekomst overkomen. Dan is jou beroepsgroep over en teveel. En dan zul je begrijpen waarom wij opnieuw demonstreren. Dan zul je begrijpen wat wij in onze lange, donkere nachten beleven. Wanhoop en woede zijn al menig boer te veel geworden. Maar ook dat raakt dit Kabinet niet.

Als onrecht wet wordt, is verzet een plicht.
Wie strijd kan verliezen, wie niet strijd heeft al verloren”.

Verwacht ons, 5 februari.

Namens FDF, Mark van den Oever, voorzitter

28 januari 2020

Tags: geen tags