logos-FDF-DDB

Info omtrent publicatie fosfaatrechten door Minister van LNV, onvolledig: van publicatie kan afgezien worden!

Direct nadat bekend werd dat RVO op 15 januari alle bedrijven openbaar gaat maken die fosfaatrechten hebben ontvangen in 2018, heeft de DDB in samenspraak met FDF, juridisch advies ingewonnen. En alhoewel in de brief van RVO gesteld wordt dat bezwaar maken niet mogelijk is, ook niet op grond van de AVG aangezien het hier om staatssteun gaat, heeft RVO in de brief niet alle mogelijkheden om publicatie te voorkomen genoemd. En alhoewel de kans wellicht klein is, willen we de Nederlandse (melk) veehouders deze kans niet ontnemen!

In de brief van RVO staat dat de Minister verplicht tot publicatie is op grond van artikel 23 lid 8 van de Meststoffenwet. Volgens de website www.overheid.nl luidt de tekst van genoemd artikellid als volgt:

Onze Minister van Economische Zaken maakt binnen zes maanden na de vaststelling van het op het bedrijf rustende fosfaatrecht de gegevens, bedoeld in paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (PbEU 2014, C 200) bekend. Deze gegevens blijven voor ten minste tien jaar openbaar beschikbaar.

Wij constateren dat in de wet uitsluitend wordt verwezen naar paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (Richtsnoeren). Ook deze Richtsnoeren hebben wij geraadpleegd. In onderdeel 104 wordt vermeld welke informatie in geval van steunverlening bekend moet worden gemaakt. In onderdeel 106 staat echter dat van publicatie kan worden afgezien indien het steunbedrag lager is dan 500.000,– EUR. Voor de zekerheid hebben wij ook het besluit van de Europese Commissie (Commissie) in staatssteunzaak SA.46349 geraadpleegd. Uit randnummer 78 van dit besluit maken wij op dat de Commissie de fosfaatrechtenregeling enkel heeft getoetst aan de Richtsnoeren. Ten aanzien van de transparantieverplichting wordt in randnummer 137 niet naar andere regels verwezen!

Wij hebben daarom een voorbeeldbrief op laten stellen, waarmee iedere (melk)veehouder het verzoek om niet te publiceren, bij de minister van LNV neer kan leggen. Wij raden alle (melk) veehouders aan dit te doen. En wel vóór 15 januari 2020 via het contactformulier op www.rvo.nl

De link naar deze brief is te downloaden via de site van de DDB; en rechtstreeks via deze link.

Brief DDB en FDF over afzien publicatie toekenning fosfaatrechten

De berekening van de waarde van de fosfaatrechten, levert bij een aantal van de (melk)veehouders die gebruik willen maken van de brief die door de DDB en FDF is verspreid en aan de minister van LNV kan worden gestuurd, vragen op. Onderstaand een voorbeeld van de passage zoals die ingevuld zou kunnen worden (op de sterretjes zet u uw eigen kilogrammen en euro’s):

De aan ons toegekende fosfaatrechten vertegenwoordigen een waarde die willekeurig is want er is geen vaste basis voor. Als ik boer blijf tot 2028, is de waarde 0 – want de rechten worden volgens de richtlijnen, in tien jaar afgeschreven. Als ik uitga van de boekwaarde is de waarde 0. Als ik uitga van de waarde bij toekenning is de waarde 0. Alleen als ik uitga van een volstrekt willekeurige marktwaarde die pas geldig is op de dag dat ik de rechten zou verkopen, zou ik voor afgelopen week deze waarde als volgt berekenen: **** kg minus 20% afroming is **** kg x 128 euro (gemiddeld dagwaarde afgelopen week) = ******. Omdat ik dan kennelijk mijn bedrijf beëindig – zonder fosfaatrechten mag ik geen melkvee houden – wordt hierop belasting ingehouden van rond de **% . De waarde zal dan ver beneden de 500.000 euro uitkomen.

In de voorbeeldbrief moet onder andere door u een berekening van de waarde van de fosfaatrechten ingevuld worden om zo aan te tonen dat u niet boven de 500.000 euro grens komt. Dat kunt u doen door in eerste instantie de boekwaarde te noemen: die is 0. De fosfaatrechten worden volgens de richtlijnen van in 10 jaar afgeschreven. Indien u voornemens bent tot in ieder geval na 31.12.2027 nog melkvee te houden voor minimaal de aan u toegekende hoeveelheid fosfaatrechten (of de rechten die u over hebt, bij minder vee dan uw rechten, niet verkoopt) dan is er geen sprake van staatssteun omdat u de rechten niet te gelde kunt maken: u gaat ze niet verkopen dus maakt u geen boekwinst op uw fosfaatrechten en dus zitten uw fosfaatrechten ook niet in de stakingswinst.

Daarnaast, indien bovenstaande niet van toepassing is, kunt u de waarde die uw fosfaatrechten volgens u hebben verminderen met de 20 procent afroming door de overheid en verminderen met het percentage bij fiscale bedrijfsbeëindiging: die is afhankelijk van de belastingschijf.

Tevens sturen de DDB en FDF d.d. 14 januari een brief aan minister Schouten met het dringende verzoek tot opschorting van publicatie tot er voor alle (melk)veehouders duidelijkheid is met betrekking tot de afhandeling van hun verzoek. Om te voorkomen dat de Nederlandse overheid ten opzichte van haar burgers, weer de fout in gaat!  Op het moment dat deze brief is bezorgd, zullen wij die publiceren.

Wij vinden het bijzonder kwalijk dat RVO de (melk)veehouders niet volledig heeft geïnformeerd. De Nederlandse overheid maakt in deze te veel fouten, een overheidsinstantie onwaardig!

Op onze sites, vindt u de voorbeeldbrief in Word, die u met persoonlijke gegevens en informatie kunt in- en aanvullen. Pas op: uw verzoek moet vóór 15 januari bij RVO binnen zijn.

Namens het DDB Bestuur,

Sieta van Keimpema,
voorzitter

Namens het FDF Bestuur,

Mark van den Oever,
voorzitter

Tags: geen tags