Inhoud brief DDB/FDF aan Ministers van LNV en EZ&K

logo

AANGETEKEND
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Vooraf per koerier
Datum: 14 januari 2020
Betreft: Openbaarmaking toegekende fosfaatrechten

 

DDB logo

Dutch Dairymen Board
p/a Gedempte Schuinesloot 3
37776 PD Slagharen
tel.: 06 – 30105890
email: info@ddb.nu
Internet: www.ddb.nu

Excellenties,

Zowel Dutch Dairymen Board (DDB) als Farmers Defence Force (FDF) behartigen de belangen van landbouwers. In die hoedanigheid wenden wij ons tot u namens (melk)veehouders die fosfaatrechten toegekend hebben gekregen.

In 2018 hebben diverse (melk)veehouders fosfaatrechten toegekend gekregen. De individuele (melk)veehouders die fosfaatrechten toegekend hebben gekregen, hebben van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een brief ontvangen waarin hen is meegedeeld dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voornemens is de afzonderlijke toekenning  openbaar te maken. In de bedoelde brief wordt gesteld dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit daartoe verplicht is op grond van artikel 23 lid 8 Meststoffenwet. Volgens de website www.overheid.nl luidt de tekst van genoemd artikellid als volgt:

Onze Minister van Economische Zaken maakt binnen zes maanden na de vaststelling van het op het bedrijf rustende fosfaatrecht de gegevens, bedoeld in paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (PbEU 2014, C 200) bekend. Deze gegevens blijven voor ten minste tien jaar openbaar beschikbaar.”

In de door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland aan de individuele (melk)veehouders verstuurde brieven, wordt gemeld dat de in artikel 23 lid 8 Meststoffenwet bedoelde publicatieplicht rust op de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gelet op de tekst van dit artikellid kunnen wij echter niet uitsluitend dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat dient te publiceren. Vandaar dat wij deze brief aan u beiden richten.

Wij constateren dat in artikel 23 lid 8 Meststoffenwet uitsluitend wordt verwezen naar paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (Richtsnoeren m&e). Ook deze Richtsnoeren hebben wij geraadpleegd. In onderdeel 104 wordt vermeld welke informatie in geval van steunverlening bekend moet worden gemaakt. In onderdeel 106 van paragraaf 3.2.7 staat echter dat van publicatie kan worden afgezien indien het steunbedrag lager is dan 500.000,– EUR. Voor de zekerheid hebben wij ook het besluit van de Europese Commissie (Commissie) in staatssteunzaak SA.46349 geraadpleegd. Uit randnummer 78 van dit besluit maken wij op dat de Commissie de fosfaatrechtenregeling enkel heeft getoetst aan de Richtsnoeren. Ten aanzien van de transparantieverplichting wordt in randnummer 137 niet naar andere regels verwezen!

Verder hebben we navraag laten doen bij de Commissie. Op onze vragen heeft dg AGRI geantwoord dat er géén verplichting bestaat een individuele steunmaatregel te publiceren die onder een bepaald drempelbedrag blijft. Het relevante drempelbedrag moet worden gevonden in de op het concrete geval toegepaste regeling. De e-mail van de heer …. aan onze raadsman is als bijlage bijgevoegd. Zoals hiervoor is uiteengezet, heeft de Commissie de fosfaatrechtenregeling getoetst aan de Richtsnoeren m&e. Op grond van de Richtsnoeren m&e is het drempelbedrag 500.000,– EUR. Voor alle duidelijkheid, het drempelbedrag van 60.000,– EUR genoemd in de Vo 702/2014 (Groepsvrijstelling landbouwsteun) en de Richtsnoeren landbouwsteun is dus niet van toepassing!

Voor zover de aan een individuele (melk)veehouder toegekende fosfaatrechten een waarde vertegenwoordigen van minder dan 500.000,– EUR is, bestaat er ten aanzien van deze (melk)veehouder dus géén verplichting de individuele toekenning van fosfaatrechten openbaar te maken. In verband hiermee verzoeken wij namens de betrokken (melk)veehouders de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, respectievelijk de Minister van Economische Zaken en Klimaat om ten aanzien van de bedoelde (melk)veehouders van openbaarmaking af te zien. Deze (melk)veehouders zullen dit verzoek ook individueel via de Rijksdienst voor ondernemend Nederland aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit richten. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft immers namens deze Minister meegedeeld dat de toekenning van de fosfaatrechten openbaar zou worden gemaakt. In hun brief zullen de (melk)veehouders meedelen dat het betreffende verzoek voor zover nodig kan worden beschouwd als een verzoek om “ontheffing” van publicatie. Gelet op de gevolgen die publicatie voor de individuele (melk)veehouders kan hebben, achten wij het van groot belang dat er niet tot publicatie wordt overgegaan vóórdat op het verzoek van de afzonderlijke (melk)veehouders is beslist.

De (melk)veehouders hebben er groot belang bij dat openbaarmaking van de toekenning van fosfaatrechten achterwege blijft. Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat dierenactivisme in Nederland de laatste jaren een grote vlucht genomen heeft. Er komen steeds meer (splinter)groepen bij stellen te strijden voor de rechten en het welzijn van dieren. De bezetting van de varkensstal in Boxtel op 13 mei 2019 was in dit kader een triest dieptepunt. Indien de toekenning van fosfaatrechten aan de afzonderlijke (melk)veehouders wordt gepubliceerd moeten zij serieus vrezen voor stalguerrilla van (internationale) dierenactivisten. Dit belang weegt zwaarder dan het publiceren van de aan de (melk)veehouders toegekende fosfaatrechten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Uiteraard zijn wij steeds tot een nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Dutch Dairymen Board

Sieta van Keimpema,
Voorzitter

Farmers Defence Force

Mark van den Oever,
Voorzitter

Tags: geen tags