Inventarisatie RVO legalisatie PAS meldingen

Geacht FDF-lid,

Eind juni hebben alle ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan bericht ontvangen van de overheid. Hierin staat wat de ondernemer moet doen om de PAS-melding te legaliseren. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als toetsingskader voor vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming. Door de uitspraak is duidelijk geworden dat een PAS-melding niet de vergunningplicht kan vervangen. De minister heeft aangegeven dat de PAS-meldingen worden gelegaliseerd. Voorwaarde hierbij is dat het project op 29 mei 2019 volledig is gerealiseerd óf dat er aantoonbaar stappen zijn gezet óf dat er aantoonbaar onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan.

Dit is de eerste stap in een proces naar legalisatie. Pas op een later tijdstip zal inhoudelijk getoetst worden per bedrijf. De feitelijk gerealiseerde situatie (peildatum 29 mei 2019) zal daarbij het uitgangspunt zijn (uitzonderingen daargelaten). Uiteindelijk zal er waarschijnlijk een nieuwe aanvraag natuurvergunning moeten worden ingediend.

Aanleveren gegevens ingediende PAS melding voor 14 augustus 2020

Concreet wordt de volgende informatie gevraagd:

  • verificatie van adres van de initiatiefnemer;
  • aangeven of er een andere contactpersoon is die de aanvraag verder uitvoert;
  • aangeven of de melding nog toestemmingsverlening behoeft (het antwoord bij veehouderijen is altijd: ja)

https://mijn.rvo.nl/pas-meldingen

Het verlenen van toestemming zal pas in 2021 mogelijk zijn.

Het bestuur van Farmers Defence Force

17 juli 2020

Tags: geen tags