LNV Community

LNV Community: niets meer dan een klankbordgroep, maar wekt andere indruk!

Verbazing bij POV-voorzitter Linda Janssen over het initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om zelf een kleine groep boeren te formeren, waarmee zij landbouwbeleid wil bespreken (LNV Community). Nieuwe Oogst maakte eerder al bekend dat LNV zoekt naar tweehonderd boeren en tuinders voor de afstemming van het landbouwbeleid. Deze boeren en tuinders gaan deel uitmaken van een besloten LNV Community. De POV-voorzitter vindt dat het Ministerie op deze wijze de belangenorganisaties buitenspel zet en dat de belangenorganisatie POV de gesprekspartner van de overheid is namens al haar leden, als het gaat over het landbouwbeleid. FDF is het hierover volmondig eens met de POV-voorzitter: belangenorganisaties met leden hebben exclusief het mandaat om met de Overheid in gesprek te gaan over hun specifieke agrarische sector. Dat mandaat ligt niet bij individuele boeren!

LNV Community

Nu is deze LNV Community niet nieuw. In 2019 begon LNV al voor het eerste met de LNV Community als pilot project met 150 veehouders. In 2020 is de community uitgebreid met akkerbouwers en tuinders en gegroeid naar 199 boeren. In 2020 is er onderzoek gedaan op 5 onderwerpen binnen die LNV Community en verscheen een rapport met eindconclusies en resultaten in april 2021.

LNV beschrijft haar community o.a. als volgt: De LNV Community is een besloten onderzoeksplatform voor kwalitatief (niet cijfermatig) onderzoek met een beperkt deelnemersaantal. Het gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het ‘waarom’ en ‘hoe’ om zo beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en geven richting aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele doelgroep.

Misleidend

Allereerst: dat LNV haar gesprekspartners in de community selecteert, riekt naar communisme, uitsluiting en inzetten op verdeel en heers. Daarnaast: wie dit rapport download op de site van LNV Community en leest, komt er al snel achter dat wat LNV zelf als een soort van ‘disclaimer’ aan het begin van hun eindrapport vermeldt (zie bovenstaande) vervolgens in het geheel niet waarmaakt! Constant wordt er in het rapport gesproken over “de boeren” waardoor wel degelijk de indruk wordt gewekt dat het hier om een afspiegeling van de sector gaat!  Een kwalijke zaak waarmee deelnemende boeren behoorlijk in problemen gebracht kunnen worden.

Want wie zich ten onrechte als een vertegenwoordiger van zijn sector laat presenteren en hiervoor geen mandaat heeft van een behoorlijke groep leden binnen een vereniging, is in feite in overtreding. En kan, wanneer hier (financiële of immateriële) schade uit voortvloeit voor collega boeren/-tuinders en sectoren, daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Geen fijn vooruitzicht aangezien alle agrarische ondernemers best veel te verliezen hebben!

FDF raadt collega-boeren aan zich bovenstaande te realiseren. Je eigen individuele mening laten presenteren als een afspiegeling van een beroepsgroep, is zeer risicovol en kan gevolgen hebben voor je privé-onderneming. Heb je daar zin aan? Zo niet, heroverweeg dan een eventuele deelname in 2021! Het ministerie van LNV is immers wel erg onzorgvuldig, mogelijk ten koste van jouw bedrijf!

Negatieve gevolgen

FDF wil de deelnemers aan de LNV Community 2020 alsnog adviseren, om het eindrapport door LNV aan te laten passen in lijn met de disclaimer op pagina 1 van het onderzoek, zodat klip en klaar is dat jij niet voor ‘de sector’ hebt gesproken en deze indruk ook nergens gewekt mag worden door het gebruik van termen als ‘de boeren’/‘boeren’.

FDF neemt het mandaat wat we van onze leden hebben gekregen én onze taak als belangenbehartigers zéér serieus. Eenieder die de belangen van onze leden schaad – opzettelijk dan wel onopzettelijk – zal zich dit moeten realiseren. Mochten er wel negatieve gevolgen voortvloeien uit deze rapportage voor de bedrijfsvoering van
FDF- leden, dan zal FDF niet schromen om de verantwoordelijke personen daarvoor juridisch ter verantwoording te roepen.

Klankbordgroep

De LNV Community is niets meer dan een klankbordgroep. Zo zouden resultaten in een eindrapport dan ook gepresenteerd moeten worden. FDF raadt het Ministerie van LNV aan om met spoed de inhoud van hun ‘Eindrapport LNV Community’ aan te passen zodat het recht doet aan de – nu inhoudsloze – ‘disclaimer’ op pagina 1 over hoe de resultaten beoordeelt moeten worden, om te voorkomen dat de vorige lichting deelnemers daar alsnog negatieve gevolgen van ondernemen.

Het FDF-Bestuur

9 augustus 2021

Tags: geen tags