logo

LNV Ministers stellen verkeerde prioriteiten: Desastreuze natuurplannen Europese Commissie bedreigen Nederland!

Wat is de grap van de minister van LNV die bij zijn aanstelling zei dat hij vaak in Brussel te vinden zou zijn …? Hij gaat nooit.

Hoe zit het met de prioriteiten die Minister Piet Adema van LNV stelt, nu de voorbereidingen naar de Europese Verordening Natuurherstel in volle gang zijn? Een verordening die verstrekkende gevolgen zal hebben voor de Nederlandse landbouw, economie, leefbaarheid en de boeren.

Vorig jaar zomer waarschuwde FDF al voor deze plannen uit de koker van Frans Timmermans. Maar behalve dat er in het Europees Parlement over werd gediscussieerd, reageerden Nederlandse boeren en hun belangenbehartigers er tot nu toe nogal laconiek op. Bestudering van de plannen tonen aan dat laconiek reageren, wel de slechtste optie is!

Wat staat ons in ieder geval te wachten als de plannen binnen de Europese Verordening Natuurherstel in wetgeving verankerd worden:

Verslechteringsverbod alle natuurgebieden

We kennen al het verslechteringsverbod voor N2000 gebieden – en de uitwerkingen op onze boerenbedrijven daarvan, maar als het aan de plannen van de Europese Commissie ligt, geldt zo’n verslechteringsverbod straks voor ALLE natuurgebieden!

De conclusie is dan pijnlijk eenvoudig: er kan en mag straks helemaal niks meer. Projecten zoals het bouwen van woningen, het aanleggen van wegen of innovaties in de landbouw, mogen dan geen enkele negatieve invloed meer hebben op welk natuurgebied dan ook. Een verveelvoudiging van de huidige problemen door de dom ingevoerde natuurwetten en stikstofregels!

Wachten op antwoorden

De precieze gevolgen voor ‘boerenland’ zijn niet uitgewerkt in de verkenning die Minister Van der Wal aan de Kamer stuurde. Beantwoording van inhoudelijke vragen op deze verkenning zal ook nog wel even op zich laten wachten, want naast gebrek aan tijd, stelt Van der Wal dat er: “zowel binnen LNV als bij andere departementen slechts beperkt kennis en capaciteit beschikbaar (is).” Serieus. De Minister die wél tijd had om foute spelletjes te spelen met Commissaris Sinkevicius om de derogatie te frustreren heeft hier geen tijd voor!

In de voorgenomen plannen staan dat er wederom in procenten naar jaartallen gewerkt moet worden aan het herstel van ALLE natuurgebieden die in ‘slechte staat’ zijn. Hoe die ‘slechte staat’ wordt vastgesteld is ook nog een vraag: wordt dit weer op basis van nattevingerwerk gedaan? Want een peildatum is onbekend, evenals de staat waarin die soorten zich bevonden op de peildatum: wie zal zeggen hoe het er in het verleden uitzag?

Maar:

  • De populatie van bestuivers zoals bijen en vlinders zal moeten stijgen,
  • Er mag geen afname meer zijn van groene ruimte in steden,
  • Veenweide zal hersteld moeten worden van ontwatering om vernatting te realiseren
  • enz..enz..enz

And last but not least: We moeten 10% van onze landbouwgrond opofferen en inzetten ten behoeve van de biodiversiteit.

Vruchtbare landbouwgrond mag niet meer gebruikt worden voor het verbouwen van voedsel of het houden van vee. Een voornemen dat overigens weer rechtstreeks indruist tegen elementen van diezelfde Natuur Herstel Wet die het behoud van landbouwecosystemen voorschrijft! Maar, in een tijd dat klimaatverandering en oorlog, het wereldwijde aanbod van voedsel ernstig beperkt en het aantal hongerenden explosief deed stijgen, gaan Brussel en Nederland kostbare landbouwgrond opofferen. Een misdaad tegen de menselijkheid!

Desastreus

Denkt Adema ook, dat de Europese Commissie van plan is om te wachten tot Nederland haar gebrek aan capaciteit en capaciteiten heeft opgelost? Adema heeft zelf al verklaard dat deze plannen desastreus zullen zijn. Maar, aldus Adema: hij heeft al zijn tijd en energie nodig voor de gesprekken voor het Landbouwakkoord en dus geen tijd om zelf naar Brussel te gaan.

‘Geen tijd’ om in verweer te komen tegen desastreuze plannen voor Nederland. Plannen die menig boer de kop gaan kosten én Nederland in een economische stand still trekt!

Het Landbouwakkoord was niks, en wordt niks. Adema verdoet kostbare tijd!

PRIORITEITEN ADEMA, PRIORITEITEN!

Stel NU de juiste prioriteiten en zorg dat je zo snel mogelijk naar Brussel gaat om daar met de vuist op tafel te slaan tégen deze maatschappij-ontwrichtende plannen en vóór onze boeren!

En aan de partijen die nog aan de onderhandelingstafel zitten: Brede steun voor het Landbouwakkoord onder de boeren van Nederland is er al lang niet meer. Jullie zijn de clubs die – zoals de WOB-stukken met betrekking tot de veevoermaatregel aantonen – altijd aan tafel blijven hangen: om door LNV in het zadel gehouden te worden en om “het succes” te claimen. Door jullie “bereidheid om mee te werken aan maatregelen en die te accepteren”. We moeten door de uitlatingen van Adema constateren, dat het proces rondom het voorgenomen Landbouwakkoord cruciale zaken in de weg staat! Adema heeft tijd, kansen en ruimte om écht op te komen voor onze boeren, verspild aan een tafel die allang over de houdbaarheidsdatum heen is!

PRIORITEITEN MENSEN, PRIORITEITEN…!

Het FDF-Bestuur

02 mei 2023

Tags: geen tags