20210127 - vrouwe Justitia

Maken Mobilisation for the Environment en Johan Vollenbroek misbruik van recht?

Maken Mobilisation for the Environment en Johan Vollenbroek misbruik van recht – en wat is de rol van Klimaatdrammer/ demissionair Minister Rob Jetten?

Dat we in Nederland te maken hebben met een volstrekt idiote wettelijke invulling van de Habitatrichtlijn – waardoor we lijden onder een juridische en papieren “stikstofcrisis” – weten we al minstens vier jaar lang. Dat daar één organisatie meer dan verantwoordelijk voor is, weten we ook: de Mobilisation for the Environment – MOB, van Johan Vollenbroek.
Johan Vollenbroek die zich graag voordoet als “ridder op de groene fiets” (geen wit paard natuurlijk, want vee) die ‘in het algemeen belang van Nederland’ stikstofprocessen voert. Maar is hij wel die onbaatzuchtige moraalridder? Waarschijnlijk niet!

Johan’s Verdienmodelletje

Johan heeft al sinds jaar en dag een pracht verdienmodelletje: hij procedeert met zijn maatschappelijke instelling Mobilisation for the Environment, maar je kunt – mits je goed in de slappe was zit – aan procedures ontsnappen door Johan’s ‘Vollenbroek Milieuadvies BV’ in de arm te nemen. Je tikt dan even een forse factuur af en klaar ben je. Met dit handeltje heeft hij al een leuk spaarcentje verdiend, voornamelijk over de rug van de belastingbetalers, zo blijkt uit zijn op de KvK gepubliceerde jaarstukken van 2016, 2018 en 2019. Maar, als Vollenbroek een fors bedrag verdient met stikstofprocessen, vallen zijn procedures dan nog wel onder de noemer “algemeen belang”? Een onderzoek waard, stelde Arno Wellens in zijn artikel van 25 augustus jl. Eerder verwees Syp Wynia, onderzoeksjournalist, ook al naar de noodzaak voor een nader onderzoek naar deze gang van zaken, omdat door de handelswijze van Vollenbroek, de economie van Nederland zo goed als stil is komen te vallen. 

Te kwader trouw

Wanneer een rechter de constatering doet dat Johan niet handelt uit algemeen belang maar voornamelijk uit eigen belang, handelt Johan mogelijk te kwader trouw, maakt hij misbruik van het recht en is de MOB niet langer ontvankelijk in veel stikstofrechtszaken. Weg verdienmodelletje voor Johan, maar ook winst voor de Nederlandse landbouw en economie! Onderzoek doen dus, wanneer Johan een juridische procedure tegen jouw vergunning aanspant. Wat je nodig hebt om een dergelijke claim van ‘eigen belang’, te kunnen onderbouwen, zijn de jaarcijfers van Vollenbroek Milieuadvies BV. Tot het deponeren van de jaarrekening bij de KvK, is iedere besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging en stichting wettelijk verplicht. “Om ervoor te zorgen dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarbij een belang kan hebben”, aldus de site van de RVO. Alleen zijn de cijfers van Vollenbroek Milieuadvies BV niet verkrijgbaar!

Stinkend zaakje

Kennelijk zijn “sommige varkens meer gelijk dan anderen”: heeft demissionair D66 minister van Klimaat Rob Jetten, aan Vollenbroek Milieuadvies BV ontheffing gegeven van publicatie van de jaarcijfers? Indien ‘ja’: waarom dan? Is dat normaal of gebruikelijk? Nee!
Conclusie: Hier hangt een smerige lucht omheen! Een ministerieel besluit is niet op de site van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat terug te vinden, dus wat speelt hier? Schendt Vollenbroek mogelijk de publicatieplicht? Dan is het de vraag wanneer Jetten boetes op gaat leggen. Of gaat Jetten vér buiten zijn boekje als (demissionair) Minister? Ook dat is het waard om vragen over te stellen. FDF vindt dat over deze gang van zaken tenminste Kamervragen gesteld moeten worden en roept politieke partijen daartoe op!  FDF beraadt zich ook op verdere stappen.

FDF Team Juridisch heeft onderzoek verricht naar de handel en wandel van Vollenbroek Milieuadvies BV en de MOB. Lees onderstaand de conclusies van dit onderzoek:

Mobilisation for the Environment (MOB) verzoekt verschillende bestuursorganen regelmatig om handhavend op te treden tegen agrariërs en anderen die, volgens MOB ten onrechte, niet beschikken over een Natuurvergunning. MOB stelt ook vaak bezwaar en (hoger) beroep in tegen besluiten van verschillende bestuursorganen, waarbij Natuurvergunningen zijn verleend aan agrariërs en anderen. Dat zijn steeds bestuursrechtelijke aangelegenheden. MOB wordt beheerd door Johan Vollenbroek. 

Op grond van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) moet MOB steeds belanghebbende zijn bij de door haar aangewende rechtsmiddelen. MOB beroept zich in dat verband op haar statutaire doelstellingen, namelijk het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, alsmede het nemen van maatregelen om lokale, regionale of mondiale milieuproblemen aan te pakken, waarbij de focus primair op Nederland is gericht. Zij verricht ook de nodige feitelijke werkzaamheden om haar statutaire doelstellingen te kunnen verwezenlijken, aldus MOB. 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling), namelijk de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland, heeft meermaals geoordeeld dat in de combinatie van de statutaire doelstellingen en feitelijke werkzaamheden besloten ligt dat MOB belanghebbende is bij de door haar ingediende handhavingsverzoeken, bezwaren en (hoger) beroepen in verband met (ontbrekende) Natuurvergunningen.
 

Volgens onderzoeksjournalist Arno Wellens heeft minister Jetten inmiddels beslist dat Vollenbroek Milieuadvies, namelijk een eveneens door Johan Vollenbroek beheerd adviesbureau, zich niet hoeft te houden aan de wettelijke publicatieplicht voor rechtspersonen, die is voorzien in artikel 2:394, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW). Vollenbroek Milieuadvies is niet (langer) gehouden om haar jaarrekeningen te publiceren of te deponeren. Als dat juist is, heeft Vollenbroek Milieuadvies een daartoe strekkende aanvraag ingediend. Johan Vollenbroek heeft dan kennelijk gemeend dat de agrariërs en anderen, op wie de handhavingsverzoeken, bezwaren en (hoger) beroepen van MOB betrekking hebben, zich aan de wet moeten houden, terwijl zijn vennootschap van haar wettelijke verplichtingen moet worden vrijgesteld. Dat is tegenstrijdig. 

Onderzoeksjournalist Syp Wynia signaleerde eerder dat Johan Vollenbroek ‘van twee walletjes eet’. Hij lijkt MOB in het bijzonder te gebruiken als vehikel om daarmee persoonlijke inkomsten te kunnen genereren via Vollenbroek Milieuadvies. Wie Vollenbroek Milieuadvies betaalt, zal zich niet (langer) door MOB geconfronteerd zien met handhavingsverzoeken, bezwaren of (hoger) beroepen, zo lijkt voort te vloeien uit verschillende stukken. MOB wekt ten minste de suggestie dat niet het belang van natuurbescherming, maar het belang van economisch gewin van Vollenbroek Milieuadvies en daarmee Johan Vollenbroek redengevend is. Een vergelijkbaar relaas is te lezen in het werk van Arnout Jaspers.
 

Het voorgaande wringt. Niet alleen in morele, maar ook in rechtskundige zin. Op grond van artikel 3:13, eerste lid, van het BW mag niemand een bevoegdheid inroepen, voor zover hij haar misbruikt. De genoemde wetsbepaling is een vermogensrechtelijke wetsbepaling, maar geldt ook buiten het vermogensrecht, voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet (artikel 3:15 van het BW). 

De bestuursrechtelijke aard van een rechtsbetrekking verzet zich niet tegen de toepassing van de eerstgenoemde wetsbepaling. Degene die in een bestuursrechtelijke aangelegenheid een rechtsmiddel aanwendt, maar daarbij misbruik van bevoegdheid maakt, worden gesanctioneerd met niet-ontvankelijkheid, aldus de Afdeling. 

Omdat Johan Vollenbroek kennelijk meent dat de agrariërs en anderen, op wie de handhavingsverzoeken, bezwaren en (hoger) beroepen van MOB betrekking hebben, zich aan de wet moeten houden, terwijl zijn vennootschap van haar wettelijke verplichtingen moet worden vrijgesteld, en niet het belang van natuurbescherming, maar het belang van economisch gewin redengevend lijkt te zijn, is niet onverdedigbaar dat MOB steeds misbruik maakt van bevoegdheid. Voor zover Johan Vollenbroek anderen wel, maar zijn vennootschap niet aan de wet meent te moeten houden, tenzij die anderen de portemonnee trekken, handelt hij via MOB in de uitoefening van de haar in beginsel toekomende bestuursrechtelijke bevoegdheden te kwader trouw en behoort te worden overgegaan tot niet-ontvankelijkverklaring. 

Het FDF-Bestuur

29 augustus 2023

Tags: geen tags