20210127 - vrouwe Justitia

“Ontwerp-wijzigingsbesluit habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden” – beroep indienen tot 11 januari 2023

Momenteel ligt het “Ontwerp-wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden” ter inzage (https://www.natura2000.nl/besluiten-ter-inzage-enof-nog-niet-definitief)

De Minister voor Natuur en Stikstof heeft het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. In dit besluit zijn de aanwijzingsbesluiten van honderd-en-één Natura 2000-gebieden gewijzigd. Waar van toepassing zijn habitattypen en soorten toegevoegd en soms verwijderd.

De wijzigingen hierin voorgesteld, kunnen gevolgen hebben. Tot 11 januari 2023 kan beroep in worden gediend, de manier waarop u dit kunt doen leest u in de procedurewijzer.

Per natuurgebied staan de voorgenomen wijzigingen beschreven. Kijk hierbij goed naar het te wijzigen habitattype, en zoek op welke KDW die heeft. Er wordt bijvoorbeeld veel gewijzigd in H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren Deze blijken een extreem laag KDW te hebben van 517 mol of 8 kg Stikstof/ha. Nergens in Nederland wordt deze lage depositie gehaald. Hierdoor worden mogelijk nieuwe stikstofproblemen gecreëerd!

Het is belangrijk de natuurgebieden in het ontwerp-wijzigingsbesluit te controleren, en zeker Natuurgebieden binnen een straal van 25 km rondom bedrijf.  Agrariërs dienen individueel beroep in te dienen om als belanghebbende aangemerkt te worden.

U kunt zich ook aanmelden bij De Goede Bestuursrecht, dit kantoor is gevestigd in Groningen, dat bereid  is voor een (grote) groep individuele belanghebbenden beroep in te dienen tegen (onrechtmatige) wijzigingen en de consequenties voor boeren die (mogelijk) voortvloeien uit het ontwerp-wijzigingsbesluit. Wellicht kunt u hiervoor een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering. Hebt u deze niet dan kunt u zich uiteraard ook aanmelden en tegen een vergoeding “meeliften” (vraag naar het bedrag, alvorens akkoord te gaan).

U kunt dus individueel beroep instellen of u aanmelden tot uiterlijk 10 januari 2023 via:

degoede@degoedebestuursrecht.nl

Sylviuslaan 3

9728 NS Groningen

Telefoon: 085 – 130 24 30

Of u aanmelden via Wenda Bolhuis, één van de initiatiefnemers voor het inschakelen van De Goede Bestuursrecht: wendabolhuis@outlook.com

FDF-bestuur

04 januari 2023

Tags: geen tags