PAS Convenant uit 2014 nog steeds niet opgezegd!

FDF doet dringend verzoek aan sectorpartijen

Sinds de Raad van State de PAS heeft afgeschoten, zijn boeren “loslopend wild” voor milieuclubs, politieke partijen én Rutte III. Daarbij worden we steeds door het ministerie van LNV om de oren geslagen met de bewering dat er afspraken zouden zijn gemaakt met “de sectorpartijen”.

FDF heeft onderzoek verricht en kwam een convenant tegen uit 2014 tussen 7 sectororganisaties (LTO Nederland, Nevedi, NZO, CUMELA, NMV, NVV, NVP)  en de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma. Dit convenant, de “overeenkomst generieke maatregelen in verband met het Programma Aanpak Stikstof” bevat 9 pagina’s waarbij op de laatste pagina een forse emissiereductieopgave in kilotonnen staat voor de landbouw/veehouderij tot en met het jaar 2030.

Opzegging

In het convenant is ook een artikel gewijd aan de mogelijkheden tot opzegging; artikel 9:

  1. Elke partij kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat deze overeenkomst billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen. Onder een zodanige verandering van omstandigheden wordt begrepen dat er geen PAS meer van kracht is of dat de afspraken, bedoeld in artikel 4, onder a, van deze overeenkomst niet worden nagekomen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden.
  2. Wanneer een partij de overeenkomst opzegt, beraden de overige partijen zich over de gevolgen daarvan voor de overeenkomst.
  3. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst is geen van de partijen jegens een andere partij schadeplichtig.

Dringend verzoek

FDF heeft een en ander verder uitgezocht en is tot de conclusie gekomen dat geen van de ondertekenende partijen tot nu toe het convenant heeft opgezegd, terwijl dit wel zeer gerechtvaardigd is en noodzakelijk: het kan en mag niet zo zijn dat aan de Nederlandse veehouders nog steeds eenzijdig een verplichting wordt opgelegd, die allang en rechtmatig opgezegd had kunnen zijn. FDF heeft daarom alle 7 ondertekenende sectorpartijen een brief gestuurd met daarin een paar vragen én het dringende verzoek om dit convenant met LNV op te zeggen.

FDF wacht de reacties van de sectorpartijen af. Het convenant is hier te lezen.

Bestuur FDF

27 juli 2020

Tags: geen tags