logo-collage-landbouw-collectief

Persbericht: Schouten zet boeren buiten spel

Minister Schouten suggereert in de media dat ze ‘in gesprek is’ met de boeren. Bijzonder, want daarvan is al dagen geen sprake. Ondertussen gaat ze verder op haar eigen koers. Kennelijk wil ze eerst enkele zaken in wet- en regelgeving dicht timmeren om daarmee de landbouw buiten spel te zetten. En straks mogen de boeren de gewenste stikstofreductie leveren om Nederland ‘uit de gecreëerde stikstof impasse’ te brengen, zonder dat over de gestelde randvoorwaarden is gesproken -laat staan aan is voldaan. Daar past het Landbouw Collectief voor.

Sinds 3 december niets meer gehoord

Na enkele gesprekken op ambtelijk niveau over de aangedragen oplossingen, heeft het Landbouw Collectief krap twee weken geleden aangedrongen op een overleg met Minister Schouten, om knopen door te hakken, duidelijkheid te scheppen en tempo te maken. Dit alles in belang van natuur en economie, maar ook voor terugkeer van rust in de samenleving. Dat gesprek vond plaats op 3 december, helaas zonder resultaat. Sindsdien heeft het Landbouw Collectief niets meer vernomen van Minister Schouten, ondanks dat ze in de pers laat optekenen dat we in gesprek zijn. Ze spreekt warme woorden, haar daden laten een andere werkelijkheid zien -een realiteit die ronduit bedreigend is voor de rechtszekerheid en daarmee voor het voortbestaan van de bedrijven. Een bedreiging ook voor het agri & food complex als geheel, dat goed is voor bijna 10% van zowel ons nationaal inkomen als onze werkgelegenheid.

Een terugblik op de ontwikkelingen

Op 20 november bood het Landbouw Collectief haar plan ‘Uit de gecreëerde stikstof impasse’ aan bij Minister Schouten. Het eerste verkennende gesprek daarover vond plaats op 25 november. Nadrukkelijk pleitte het Collectief om constructieve samenwerking in dit dossier en verzocht de Minister om de landbouw niet nogmaals te verrassen met besluiten en Kamerbrieven waarin de landbouw niet is gekend. Vandaag kunnen we vaststellen dat zonder enige vorm van overleg: (1) een Spoedwet Stikstof is aangenomen in de Tweede Kamer met daarin maatregelen die de sector tot in detail raken, (2) het Rijk in overleg met Provincies herziene stikstofregels heeft opgesteld, waarover deze week in de 12 colleges van Gedeputeerde Staten wordt besloten, en (3) in de Kamerbrief van 4 december is aangekondigd dat het Kabinet binnenkort besluit over het zogenaamd ‘extern salderen’ met daarin inname van productierechten. Dit alles zonder dat er ook nog maar een begin is van een akkoord tussen Minister en Landbouw Collectief.

Brengt motie akkoord dichterbij?

Bij de behandeling van de Spoedwet Stikstof is de motie Geurts (CDA) en Harbers (VVD) aangenomen. “ De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Landbouw Collectief een uniek verbond is tussen alle boerenbelangenbehartigers en boerenprotestgroepen; constaterende dat de landbouw niet de oorzaak is van de stikstofcrisis, maar wel een onderdeel kan zijn van de oplossing; verzoekt de regering, zeer serieus naar de voorstellen van het Landbouw Collectief te kijken met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag.” Het Landbouw Collectief wacht met belangstelling af wanneer de Minister invulling geeft aan deze motie. Hopelijk brengt dit een akkoord dichterbij.

Begrip voor toenemende roep om acties

Het Landbouw Collectief begrijpt de toenemende roep om acties. De boeren zijn het zat, ze willen niet langer genegeerd worden. Temeer, omdat het boerenplan fors meer stikstof reduceert dan dat van de Minister en al op korte termijn voldoende ruimte creëert voor de invoering van een hogere drempelwaarde. Met het plan kan ook de woningbouw jaren vooruit.

Dit alles zonder dat de sector op slot wordt gezet en het voortbestaan van boerenbedrijven onnodig wordt bedreigd. Bedrijven die in generaties zijn opgebouwd door hard werkende boerenfamilies, die met hart en ziel werken aan gezond en veilig voedsel voor ons allemaal, met oog voor dier, plant, natuur en milieu. Het Landbouw Collectief roept de Minister dan ook nogmaals op om met het ingediende plan ‘Uit de gecreëerde stikstof impasse’ als uitgangspunt snel tot een breed gedragen en praktisch uitvoerbare overeenkomst te komen.

De pers kan voor nadere informatie contact opnemen met:

Tjitske de Groot, info@pgmo.nu, tel. 06 11 38 95 08
Geesje Rotgers, grotgers@gmail.com, tel. 06 51 86 02 96
Wytse Sonnema, wsonnema@lto.nl, tel. 06 83 69 14 78

Tags: geen tags