diagram

Wetenschappelijk isotopenonderzoek bewijst: andere bronnen dan landbouw stoten ammoniak uit!

Wetenschappelijk isotopenonderzoek bewijst: andere bronnen dan landbouw stoten ammoniak uit! Overheid, RIVM en media hielden dit stil.

In de serie ‘nepnieuws en/of desinformatie’, deze keer de selectieve manier waarop ‘wetenschappelijke’ Rijksinstituten zoals het RIVM, de overheid en media, shoppen in de wetenschappelijk rapporten die ze met ons, de Nederlanders, willen delen. 

Ammoniak

Op de site van het RIVM staat het volgende over ammoniak: “Ammoniak (NH3) is een kleurloos gas. De veehouderij is de belangrijkste bron van ammoniak in het milieu. (…) In de periode 1990-2016 zijn de berekende emissies van ammoniak met ruim 65% afgenomen (Van Zanten et al., 2017); in de periode 1990-2000 was de afname het sterkst. (…) In tegenstelling tot de emissies, dalen de concentraties van ammoniak in de lucht sinds 2000 niet meer.”

Maar wat klopt er nog van dat verhaal dat op de site van het RIVM staat? Is ammoniak wel voor het grootste deel afkomstig van de veehouderij?

Nieuwe studies

Wanneer er nieuwe studies gepubliceerd worden, waardoor de veehouderij in een kwaad daglicht gezet kan worden, zien we die informatie direct terug in de media, op de sites van de overheid en zegt ook de RIVM er wat van (aanscherpen KDW’s, Quickscan subsidies). Opvallend genoeg bleef het stil aan die kant toen december vorig jaar een opzienbarend en baanbrekend onderzoek werd gepubliceerd in Nature Communications, waarin de onderzoekers tot de conclusie komen dat verbrandingsprocessen veel meer ammoniak vrijgeven dan tot nu toe werd gedacht. Stikstofdepositie wordt daardoor onterecht aan de landbouw toegerekend in de huidige stikstofmodellen, aldus de onderzoekers.  In Nederland wordt meer dan driekwart van ammoniak (NH3) toegerekend aan de veehouderij – onjuist, wijst dit onderzoek uit!

Internationaal onderzoek

Een internationale groep onderzoekers, onder leiding van de School of Earth Sciences van de Tianjin Universiteit in China, plaats grote vraagtekens bij die uitgangspunten. Naast de uitstoot van ammoniak uit de landbouw door vervluchtiging uit mest en bodem (v-NH3 – v voor ammoniak uit vervluchtiging), komt er ook ammoniak vrij bij de verbranding van steenkool en biomassa (c-NH3 c voor ammoniak uit verbranding – combustion).

Isotopen

Eerder was het lastig om de verschillende bronnen van oorsprong van ammoniak, te bepalen. Maar het is de onderzoekers van de Chinese universiteit gelukt om een nieuwe methodologie te ontwikkelen waarmee de oorsprong van de ammoniak bepaalt kan worden via isotopenonderzoek. Er wordt dan gekeken naar de verhouding tussen verschillende isotopen van stikstof (N14 en N15). Omdat die verschilt, afhankelijk van de bron.

Resultaten

De onderzoekers constateren het volgende: “Gegevens uit laboratoriumsimulaties, in-situ waarnemingen, satellietwaarnemingen en emissie-inventarissen wijzen echter op een onderschatting van c-NH3-emissies ten opzichte van eerdere beoordelingen (..). Ten eerste bleek uit laboratoriumsimulaties dat de verbranding van biomassa en lichte dieselvoertuigen met selectieve katalytische reductie belangrijke NH3-bronnen zijn en over het hoofd zijn gezien (…). Ten tweede bleek uit waarnemingen op de grond dat de NH3-concentraties in de lucht op plaatsen die beïnvloed waren door verbranding van biomassa, verkeersvervuiling, industriële vervuiling of stedelijke vervuiling een factor 1,4 tot 20 hoger waren dan op niet-vervuilde plaatsen (…). Ten derde toonden satellietwaarnemingen aan dat de NH3 uit de verbranding van biomassa de seizoensgebonden variaties van de NH3-concentraties aan het aardoppervlak controleerde, in de zuidelijke regio’s en de regio’s met hoge emissies in China, de VS en Europa op het noordelijk halfrond (…). Ruimtelijk identificeerden satellietwaarnemingen ook 13 hotspots van stedelijke NH3-vervuiling en 266 hotspots van industriële NH3-vervuiling door kolenverbranding en kolen gerelateerde industrieën (…). Ten vierde, volgens emissie-inventarissen is de totale c-NH3 emissie door transport (1,3 miljard kilo ammoniak per jaar), verbranding van biomassa (8,2 miljard kilo ammoniak per jaar) en andere verbrandingsbronnen (6,3 miljard kilo ammoniak per jaar) opgelopen tot 15,9 miljard kilo ammoniak per jaar, wat goed is voor 30% van de wereldwijde NH3 emissie (54,3 miljard kilo ammoniak per jaar). Bovendien heeft isotopisch bewijs aangetoond dat c-NH3 29-62% van de NH3 in de omgevingsatmosfeer uitmaakt en 45-90% van de NH4+ depositie in steden in China en de VS. Al het bovenstaande bewijs suggereert dat het relatieve belang en de hoeveelheid van regionale c-NH3 emissies nog steeds open vragen zijn en opnieuw moeten worden geëvalueerd.”

Zo zijn de onderzoekers er via deze ingenieuze methode in geslaagd om een onderscheid te maken tussen ammoniak uit de landbouw, en ammoniak uit verbrandingsbronnen. En dan blijkt de bijdrage van die andere bronnen in het totaal van de ammoniak, voor Europa tussen de 25 en 63% te bedragen! Dus zelfs al gaan we uit van de laagste schatting, dan is de bijdrage van andere bronnen al een stuk hoger dan nu wordt gecommuniceerd door het RIVM! Lees allemaal deze baanbrekende studie en doe er je voordeel mee!

De stilte, van de kant van het RIVM en van het demissionaire kabinet – dat met de opkoopregelingen en de piekbelaster-regeling, eenzijdig blijft inzetten op het ‘framen’ en ‘blamen’ van de veehouderij, is schandalig!

Tel daarbij op, de stilte van de immer luidruchtige media, die wanneer er iets negatiefs over de veehouderij te melden is er als de kippen bij is, en je kunt slechts één conclusie trekken: DESINFORMATIE!

Belang

De onderzoekers zijn wél overtuigd van het belang van de resultaten van hun onderzoek, en denken dat dit verregaande gevolgen kan hebben voor beleid en beleidsmakers. Immers, de focus op ammoniakemissies in de landbouw/veehouderij blijkt eenzijdig en leidt tot foute conclusies! FDF werd gewezen op dit nieuwe onderzoek door professor Benedikt Sas van de Universiteit van Gent, die tijdens de demonstratie van FDF België een buitengewoon interessante toespraak hield. Hij heeft ons deze en andere studies toegestuurd die we momenteel bestuderen.

Professor Sas: “Deze internationale studie toont aan dat 40% tot 49% van de ammoniak, afkomstig is van verbranding, met andere woorden, afkomstig van industrie en verkeer. De resterende 51% tot 60% moet dan nog eens worden verdeeld worden over de mens (riolering), de natuur zelf (ook deze produceert ammoniak) en dan uiteindelijk de landbouw. Via isotopenanalyse (op basis van 3 elementen namelijk zuurstof, stikstof en boor), kan men zelfs bepalen of de stikstof in de mest afkomstig is van de mens of van dieren”.

Controversieel!

Dit onderzoek van december 2022, maakt duidelijk dat het stikstofbeleid controversieel verklaard had moeten worden! Elke politieke partij die – in tijden van sterke bezuinigingen – belastinggeld wil vergooien aan opkoop van veehouderijen, die waarschijnlijk niet de “piekbelasters” zijn (immers: de ammoniakemissie is met 63% afgenomen terwijl de luchtconcentraties gelijk blijven: die ammoniak komt dus van andere bronnen)! Die ‘piekbelaster’ zullen toch echt gezocht moet worden in die snelweg naast of door een Natura 2000 gebied. We zullen eens kijken of het ‘wegkijken’ van dit onderzoek in Den Haag doorgaat. Dan weet heel Nederland in ieder geval, op welke onbetrouwbare politici ze NIET hoeven te stemmen op 22 november. Stem Ze Weg! De leugenaars en de bedriegers. Stem Ze Weg!

Het FDF-Bestuur

12 september 2023

Tags: geen tags