R v O

Nepnieuws en desinformatie bepalen ‘controversieel verklaren’ – of niet.

Nepnieuws en desinformatie bepalen ‘controversieel verklaren’ – of niet


Het kabinet wil voorkomen dat desinformatie en nepnieuws veel invloed krijgen in Nederland (…).”
(Bron Rijksoverheid).  Ja, ze weten het wel in Den Haag. Ze handelen er alleen niet naar. Een beetje zoals klimaatdrammer en -minister Rob Jetten, die van Den Haag naar Groningen het vliegtuig pakt in plaats van de trein. Zijn boodschap aan ons: “Doe wat ik zeg, maar niet wat ik doe”.  

Het aantal studies, rapporten en analyses dat over de landbouwsector heen wordt gestort met steeds weer één boodschap: “de landbouwsector doet schade aan …” begint ons zo langzamerhand flink de keel uit te hangen. Ze blijken stuk voor stuk eenzijdig en onvolledig. De lading die vervolgens een belangrijk deel van de media eraan geeft is kort gezegd: nepnieuws en desinformatie. En juist deze onvolledige, eenzijdige en simpelweg foute studies worden aangegrepen om het stikstofdossier niet controversieel te verklaren.  

Wij kunnen ons de afgelopen VVD/D66/CU/CDA-jaren zelfs geen afgewogen rapport met betrekking tot de landbouw, natuur/biodiversiteit en klimaat herinneren. Waarbij vooringenomen (Staats/Randstad) media, het nepnieuws ‘opwaarderen’ tot algemeen aangenomen ‘waarheden’. Geen wonder dat het vertrouwen in overheid en media sterk afneemt.

Quickscan

Deze week was het opnieuw raak, met de presentatie van een QuickScan in opdracht van de RVO over de invloed van subsidies op natuur en biodiversiteit. Minister Van der Wal waardeerde deze QuickScan op naar “een serieuze uitkomst”. NRC volgde haar gedwee met het artikel: “Een derde van subsidieregelingen voor de landbouw kan biodiversiteit schaden” dat als volgt wordt ingeleid: “Landbouwsteun (in dikke rode letters). Van 34 subsidieregelingen voor de landbouwsector kunnen er twaalf schadelijk uitpakken voor de natuur, blijkt uit een analyse in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ze dienen onder meer schaalvergroting en productiegroei”.

De NOS pleegde vervolgens inteelt op het NRC-artikel, waarna ‘de nieuwe waarheid’ weer was geboren. Beide mediakanalen zetten hun publiek bewust op het verkeerde been. Want alhoewel de woorden ‘kunnen’, ‘wellicht’ of ‘mogelijk’ veelvuldig gebruikt worden, volgt geen enkele positieve uitleg die deze woorden inhoud geven: slechts de negatieve kanten van de subsidies werden benoemd! Desinformatie.

“De meeste regelingen die schadelijk kunnen zijn, stimuleren intensivering van de landbouw. Ze werken schaalvergroting van het boerenbedrijf in de hand. Dat is slecht voor de biodiversiteit, omdat het aantal gehouden dieren en de productie dan vaak toenemen”, lepelt NRC op. Nepnieuws! Want:

  • Bijna alle Nederlandse dierlijke sectoren kennen dier-, fosfaat- of stikstofrechten die bovendien voor een deel afgeroomd worden bij verkoop, waardoor toename van de veestapel niet mogelijk is en afname gegarandeerd.
  • Een toename van de productie op één locatie hoeft helemaal geen invloed te hebben op de biodiversiteit. Efficiëntie heeft wereldwijd tot het tegendeel geleid – de Nederlandse landbouw staat daardoor in de top 5 meest duurzame voedselsystemen.

 “Zo gaat nog altijd veel inkomenssteun naar boeren – dit jaar meer dan 400 miljoen euro – wat grondprijzen en pachtvergoedingen opdrijft. Dit leidt volgens de onderzoekers tot schaalvergroting”, aldus NRC.  Desinformatie!  

  • Inkomenssteun is een gedeeltelijke (!) compensatie voor de extra eisen die aan de Europese boeren worden gesteld en die in de markt niet betaald worden! De kostprijs voor boeren, ligt aantoonbaar al jaren veel hoger dan de opbrengstprijs. Schaalvergroting is de afgelopen jaren het resultaat geweest van die onderbetaling en niet van de inkomenssteun.

Nederland verkeert sinds 2019 in een stikstofcrisis, nadat de Raad van State had geoordeeld dat overheden te ruimhartig stikstofuitstoot toelieten. De landbouwsector is verantwoordelijk voor een groot deel van die emissie”, vervolgt NRC.  Nepnieuws! Desinformatie!

  • Deze interpretatie van NRC over de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State – mei 2019 – raakt kant noch wal. Terwijl de politieke aanname dat de landbouw verantwoordelijk is voor een groot deel van die emissie, inmiddels ook als apekool en kwaadsprekerij kan worden beschouwd. Maar die wetenschappelijk gecontroleerde en geaccepteerde studies lezen we niet in de Nederlandse media! Desinformatie in al zijn kwaadaardigheid!

Geen diepgaande of wetenschappelijke beschouwing 

Wat vinden de onderzoekers van de Quickscan zelf van het gewicht van hun rapport? Zij maken er niet meer van dan het is: “(…) geen diepgaande of wetenschappelijke beschouwing (…)”.

Effect Subsidies

Daarnaast hebben de Quickscan onderzoekers helemaal geen – voor natuur en biodiversiteit – puur negatieve subsidies geconstateerd, zoals NRC/ NOS wél suggereren: de subsidieregelingen hebben voornamelijk positieve effecten en een paar kunnen ook negatieve effecten hebben. Het is maar net hoe ‘hoog over’ je de effecten meeweegt. Voedselproductie heeft wereldwijd altijd invloed op de directe omgeving. Geen voedsel produceren ook – dan sterven we van de honger.  

Theorie en praktijk  

Wie het rapport van 34 pagina’s leest en kennis heeft van de landbouwpraktijk en de regelingen vanuit Brussel en Den Haag, valt regelmatig van z’n stoel door de foute aannames. 
Voorbeeld? Kleintje dan – want het rapport zit er vol mee: de subsidie voor water/mestbassins reduceert de vorming van ammoniakemissie, stellen de onderzoekers terecht vast, maar, citaat: “kan het produceren van mest in stand houden en kan daarom ook als mogelijk schadelijk gezien worden (uitstel van transitie).” Lieve schatten: wanneer je vee houdt, heb je mest. Er is geen transitie mogelijk in de veehouderij waarbij dat niet meer gebeurd.

Onderliggende agenda – uitbannen veehouderij?

Of komt hier de aap uit de mouw: betekent ‘transitie’ niets anders dan het uitbannen van de veehouderij???  Hoofdstuk 4.2 “Ombuigen van beschermend naar positief effect”, maakt duidelijk dat inderdaad juist dát de onderliggende agenda lijkt te zijn, (punt 4.2.1) citaat: “De instrumenten Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV) en Maatregel Gerichte Opkoop nabij Natura 2000 gebieden (MGO) zijn opgezet om de druk op de natuur en biodiversiteit te verlagen. Voor het effect op natuur en biodiversiteit is het echter vooral belangrijk wat er na bedrijfsbeëindiging met de gronden gebeurt. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de natuurgebieden en, meer specifiek, het behoud en herstel van stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, voorzien beide regelingen erin dat de overheid een recht van eerste onderhandeling krijgt voor de aankoop van relevante landbouwpercelen van veehouders die aan het instrument deelnemen. Het is aan de veehouder of deze de grond wil verkopen en het bod van de overheid aanvaardt. De functie die de grond vervolgens krijgt, moet in overeenstemming zijn met het doel: behoud en herstel van stikstofgevoelige natuur. Het is aan de overheid die de grond heeft verworven om dat concreet in te vullen, bijvoorbeeld door bij verpachting voorwaarden aan het gebruik te stellen. Door hier actief beleid op te voeren, zou dit een positief effect kunnen hebben op natuur en biodiversiteit. Dit geldt ook voor eventuele grond die kan vrijkomen via de Subsidieregeling sloop en ombouwkosten nertsenhouderij.”

Aha. Dus: alle boeren die “vrijwillig” meedoen met de LBV-regeling en hun “woest aantrekkelijke” bonus voor gebouwen en rechten hebben ontvangen, krijgen niet alleen een beroepsverbod voor de gehele EU in de mik geschoven maar zijn ook het recht kwijt om hun grond vrij te verkopen. Terwijl de ‘overblijvers’ geconfronteerd worden met een onbetrouwbare overheid als verpachter…

Nepnieuws, desinformatie.

Bepalen de politieke keuzes. Is de basis voor het afnemen van vrijheden en is een bedreiging voor onze samenleving en welvaart. We verloren er de derogatie door en kregen er idiote amendementen (Dierwaardige Veehouderij) en moties (beëindigen Glyfosaat-regeling) door. Allemaal het resultaat van desinformatie. De verspreiders van desinformatie en nepnieuws zitten in de demissionaire coalitie en de Tweede Kamer. Zij willen hun agenda blijven uitrollen en willen het stikstofdossier daarom niet controversieel verklaren!  

Stem ze op 22 november weg. Allemaal!

Het zijn die leugens van de coalitiepartijen en Links, waarom FDF de Tweede Kamer in wil. Stem ze weg! En stem – in jouw belang! – op FDF, nr.3 op de lijst van BVNL! Want die extra stem op landbouw, die extra stem voor de democratie, is meer dan noodzakelijk!

Het FDF-Bestuur

09 september 2023

Tags: geen tags