Farmers Defence Force

Boeren in Nederland opgeruimd ten gunste van groei bedrijven zonder NB-vergunning!

Boeren met de benodigde vergunningen in Nederland worden opgeruimd om andere (industriële) bedrijven zonder vergunningen, op relatief goedkope wijze aan ontwikkelruimte te helpen. Dit lijkt Farmers Defence Force allerminst een juridisch gelegitimeerde oplossing, bovendien is het een “fake-oplossing” enkel om ruimte te creëren voor andere ontwikkelingen! Hiervoor is de vergunde ruimte (op papier) van de Nederlandse boer nodig!!

Boerenbedrijven opruimen zonder legitimatie

In een gebiedsgerichte aanpak boerenbedrijven opruimen die ammoniak uitstoten is niet effectief, niet efficiënt en bovendien een onomkeerbaar proces dat geheel zonder enkele legitimatie wordt uitgevoerd, zonder het gewenste resultaat voor “de natuur”. Wat wel iets op zou leveren voor onze natuur? Industriële bedrijven uitkopen, wegen verleggen, enzovoort. Deze stoten namelijk NOX uit. Het industriële NOX is vele malen schadelijker dan Ammoniak. NOX is zwaarder dan Ammoniak en daalt dicht bij de bron neer. Boeren opruimen, die bovendien wel degelijk een vergunning hebben voor hun bedrijfsvoering gaat niet de gewenste depositie-reductie gaat opleveren op de Natura 2000-gebieden. De KDW zullen nooit worden gehaald, op wat voor manier dan ook. De vergunde ruimte, die vrijkomt door het opruimen van boeren, wordt ingenomen om de zware industrie en Retail hiermee in hun ontwikkeling (goedkoop) te kunnen bedienen, en dit betekent meer uitstoot van het schadelijke NOX dat dicht bij de bron neerdaalt.

Meten is weten

Let wel, nog steeds wordt er door de overheid gebruik gemaakt van Aerius, nog steeds is er geen onafhankelijk meetnet opgezet zoals ook door de commissie Remkes en door de heer Scholten tijdens het rondetafelgesprek-stikstof is verzocht. Zolang niet transparant is gemeten wat de bron is van depositie die neerdaalt op de Nederlandse Natuurgebieden, dreigen boeren in Nederland zonder legitimatie in de buurt van N2000-gebieden te worden opgeruimd.

PAS-melders volop in de wind

Het is ronduit schandalig, dat PAS-melders, die volledig te goeder trouw hebben gehandeld, nog steeds volop in de wind staan en juridisch worden aangevochten door de MOB. En dat, terwijl op dit moment, zware industrie en Retail bedrijven, die waarschijnlijk ook te goeder trouw hebben gehandeld zonder de benodigde vergunningen functioneren en kunnen uitbreiden. Het betreft hier niet alleen (zware) industrie, maar ook de Retail. Zo dreigen nu het Groene Hart en de Gelderse Vallei als eerste de dupe te worden van de niet juridisch gelegitimeerde uitrookstrategie van de boeren door de Nederlandse Overheid………daar steken wij een stokje voor met alle boeren van Nederland!!

7 Juli zijn de mensen die onze sector in de tang denken te hebben, aan de beurt!

Vanaf 7 juli 2021 is het “Oog om oog, tand om tand’!
Zonder genade. Payback time!

Het FDF-bestuur

01 juli 2021

Tags: geen tags