logo

DE JUDASKUS – HET GROTE VERRAAD “VOOR ALLE WIEPIE’s EN ROELIE’s”

“De afgelopen twee dagen zaten de partijen van de hoofdtafel in een tweedaagse werksessie om de meest complexe onderwerpen van het Landbouwakkoord door te nemen. Er zijn nog géén besluiten genomen.

De uitwerking van het vraagstuk grond is wat ons betreft het belangrijkste onderdeel richting een mogelijk Landbouwakkoord. Wij verzetten ons tegen de introductie van het nieuwe type landschapsgrond en het doorvoeren van vergaande beperkingen in het gebruik van boerenland.

LTO knokt samen met de andere agrarische organisaties aan tafel voor een zo goed mogelijk eindresultaat. Pas aan het einde van de onderhandeling beoordelen we of het resultaat goed genoeg is om aan onze leden voor te leggen. Of dat gaat lukken weten we niet. Om voor onze leden het beste resultaat te bereiken gaan wij door aan de onderhandelingstafel. Wat ons betreft is nu breken niet in het belang van de Nederlandse boeren en tuinders.” (LTO – 23 maart 2023)

Landbouwakkoord ligt er al

Geruststellende woorden van LTO-voorzitter Sjaak van der Tak ná het vertrek van Agractie aan de hoofdtafel? Minister van LNV Piet Adema, reageerde ook nogal laconiek op het vertrek van Agractie aan zijn hoofdtafel. Waarom? Omdat er sinds mei 2021 allang een landbouwakkoord ligt, ondertekend door zowel Piet Adema als Sjaak van der Tak. Een akkoord waarin echter het tegenovergestelde staat als in bovenstaand statement van LTO!

Alle aangekondigde programma’s, alle wetswijzigingen en aangekondigde wetgeving van de afgelopen 2 jaar, alle doelen en kaders waaraan de deelnemers aan de ‘tafels’ zich moeten houden voor het Landbouwakkoord, komen uit één en hetzelfde akkoord: het “Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021 – 2030 – Een Duurzaam Evenwicht”.

Penvoerders van dit Akkoord zijn o.a. Sjaak van der Tak én – Piet Adema – destijds nog als Algemeen bestuurslid van VNO NCW (!).

Daarom is er geen stress bij beide heren. Zij hebben hun landbouwakkoord allang op de plank liggen.

Piet Adema die bij zijn aantreden als Minister van LNV aangaf dat hij “voor de Wiepie’s en de Roelie’s (de boeren die vol passie elke dag op hun bedrijf weer aan de slag gaan, ondanks de zorgen) langjarig perspectief wilde bieden… Piet Adema die daarom het initiatief nam tot het “Landbouwakkoord”.

Een mooi verhaal in deze inslechte tragedie. Echter, Piet komt uit ‘de bouw’ en Piet zít er voor de ‘bouw’. Nu op de stoel van de Minister van LNV.  LTO Nederland herriep nooit haar steun aan Versnellingsakkoord – Duurzaam Evenwicht! Piet Adema herriep nooit zijn steun aan Duurzaam Evenwicht. 

Toneelstuk

Vorig jaar april waarschuwden we jullie al voor wat er in dat rapport staat, strijders: verplichte uitkoop, onteigenen – met behulp van LTO, het aanwijzen van piekbelasters, het afwaarderen van landbouwgrond, het geven van een andere bestemming aan grond. Sjaak van der Tak noemde onze waarschuwing toen “een verlate 1 april grap”. Jullie deelden onze mening: het Versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht is onacceptabel!

LTO leek gevoelig voor de druk van de leden en de boeren, voegde zich bij de andere landbouworganisaties voor de grote demonstratie in Stroe en keerde Den Haag óók de rug toe. LTO deed de toezegging dat het dictaat van tafel moest en toonde ruggengraat. Afspraak in de G8 was om niet meer met Den Haag te praten zolang boerenbedrijven in hun voortbestaan werden bedreigd (kaartje van VD Wal). Daarna echter, was het Van der Tak die onmiddellijk – en zonder overleg – gehoor gaf aan de uitnodiging van Remkes om aan tafel te gaan. Ondanks verzet van de andere boerenbelangenbehartigers in de G8.

En was het Van der Tak, die vervolgens aan tafel wilde met Rutte. En hij kreeg het – als een rattenvanger van Hamelen – voor elkaar om de boerenbelangenorganisaties weer in het hok te drijven van Rutte 4, waar we ‘het brood braken’ met de nagelnieuwe minister van LNV, Piet Adema.

Landbouwakkoord

ALLE landbouwbelangenbehartigers die aan hoofd- en bijzettafels zitten sinds vrijdag de 13de januari 2023, zijn figuranten in een toneelstuk waarvan de uitkomst al sinds mei 2021 vaststaat.  LTO Nederland, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, VNO NCW en MKB-Nederland zijn de hoofdrolspelers in dit theater. Voor wat bijrollen in het proces naar het Landbouwakkoord zijn NAJK, Biohuis en Agractie ingevlogen. Wat betekent dan de meest essentiële zin uit het statement dat LTO Nederland op 23 maart publiceerde: “Wij verzetten ons tegen de introductie van het nieuwe type landschapsgrond en het doorvoeren van vergaande beperkingen in het gebruik van boerenland”, wanneer we Duurzaam Evenwicht ernaast leggen?

“Waar, om te voorkomen dat het vrijgekomen land ooit weer een volledige bijdrage kan leveren aan de voedselvoorziening, de suggestie wordt gedaan om land af te waarderen, een andere functie te geven en alleen ter beschikking te stellen aan boeren die aan: emissiearme (extensieve of natuur inclusieve) bedrijfsvoering willen doen”.

Genadeklap

Maar de genadeklap wordt in Duurzaam Evenwicht geleverd op pagina 21 onder het kopje: Wat als doelen niet gehaald worden: “Als uit de evaluatie blijkt dat doelen niet gehaald worden, en er nieuwe ruimte nodig is voor natuur of voor ontwikkeling, zal er meer dwingend gestuurd moeten worden op de realisatie van doelen. In dat geval zijn wij bereid om in gezamenlijk overleg met de overheid, op de kortst mogelijke termijn de voorgestelde instrumenten steviger neer te zetten, en aanvullende of aangescherpte maatregelen te treffen”.

Op pagina 21 staat het, zwart op wit, dat als “er nieuwe ruimte nodig is (..) voor ontwikkeling”, LTO ervoor zal zorgen dat boeren opnieuw moeten bloeden.

Beklonken

Het proces rondom Het Landbouwakkoord is een farce: het échte Landbouwakkoord heet “Versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht” en is al beklonken in mei 2021. Alle hoofdrolspelers weten dat. Inclusief de hele coalitie met bijbehorende Kamerleden die het spel graag meespelen waarmee ze de landbouwsector elimineren. Daarom vindt Adema het ook niet nodig dat Agractie aan tafel zit. Daarom is er dagelijks overleg tussen Sjaak en Piet. Zolang LTO Nederland het spel maar mee blijft spelen en de boeren niet merken dat hun sector wordt uitgeleverd: dit is hun Judaskus voor de boeren van Nederland.

Versnellingsakkoord – Landbouwakkoord, zoek de overeenkomsten:

  • NPLG PPLG

Komen het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied uit de koker van Christianne van der Wal? Op pagina’s 6 tot en met 7b staan deze begrippen al:  “De juridische houdbaarheid wordt vormgegeven door de doelstellingen wettelijk te verankeren met de gebiedsgerichte aanpak, door wettelijk vastgelegde reductiedoelen per sector en per gebied, goede governance, strakke regie, een duidelijk tijdpad, goede registratie en monitoring – en zo nodig bijsturing – en voldoende financiële middelen” = NPLG PPLG.

  • KDW

We weten inmiddels dat de Kritische Depositie Waarde (KDW) ongeschikt is en afgeschaft zal worden (overgenomen advies uit rapport Remkes). Echter nú nog niet, zegt VD Wal. Pas nadat tot 2030 duizenden boerenbedrijven aan de KDW zijn opgehangen via Duurzaam Evenwicht: Pagina 7 punt c. “De reductiedoelen die in een gebied bereikt moeten worden, moeten dit jaar nog nationaal worden vastgesteld, afhankelijk van de KDW en de overschrijding daarvan van het Natura 2000-gebied met een duidelijke tijdlijn. Daarbij merken we op dat de gebieden verschillende KDW’s kennen voor verschillende habitattypen.

De inzet is gericht op het efficiënt en effectief bereiken van de doelstelling om zoveel mogelijk hectares in Natura 2000-gebieden onder de KDW te krijgen. Naar aanleiding van de nationaal vastgestelde doelen per gebied, kunnen de provincies en alle stakeholders uit de aangewezen gebieden aan de slag met het gebiedsproces”.

  • Extensivering, piekbelasters, verplaatsing, stoppen, “woest aantrekkelijk aanbod”

Zijn begrippen ten laste van de boeren, die al genoemd worden in Duurzaam Evenwicht. Op pagina 8 punt c wordt uitdrukkelijk een uitzondering gemaakt voor industriële piekbelasters, die mogen verduurzamen. Terwijl het verminderen van de stikstofemissie,  eenzijdig bij de boeren wordt neergelegd.

Het eliminatiebeleid via het moeten stoppen of verplaatsen van boerenbedrijven vindt ook zijn oorsprong in Duurzaam Evenwicht. Evenals de woest aantrekkelijke regeling van VD Wal: ”Piekbelasters, die op korte termijn (de eerste twee jaar) vrijwillig willen bijdragen aan emissiereductie op basis van verplaatsing of beëindiging, een ruimhartige regeling te bieden, die tot en met 2029 stapsgewijs afloopt naar minder aantrekkelijk.

  • Collaborateurs

Op pagina 9 staat de tweejaarlijkse evaluatie benoemd waarmee Wopke Hoekstra zichzelf en het CDA ‘gered’ heeft in 2022: Tijdens deze evaluatie wordt tevens getoetst of de maatregelen die worden genomen geen blokkade vormen voor de natuur- en klimaatdoelen in de toekomst.

En lezen we welk duivels pact LTO Nederland heeft ondertekend:  Als de doelen niet gehaald worden, er nieuwe ruimte nodig is voor natuur of ontwikkeling, en als het nodig is dat er meer dwingend gestuurd wordt op het realiseren van de vastgelegde doelen, dan zijn wij bereid om in gezamenlijk overleg met de overheid, op de kortst mogelijke termijn de voorgestelde instrumenten steviger neer te zetten, en aanvullende of aangescherpte maatregelen te treffen”. Hoeveel zouden ze er mee verdienen, als uitvoeringsorgaan van de overheid?

  • TBO’s

En zijn andere stappen die LTO voorstelt in Duurzaam Evenwicht, wél ten gunste van onze landbouw? Nee. Pagina 14, NATUURDOELEN punt a tot en met c: versterking van de positie van de aangesloten TBO’s. Hier komen de ‘overgangsgebieden’ en het versneld afronden van het Nationaal Natuur Netwerk aan de orde, waarbij die opdracht eenzijdig wordt neergelegd bij de boerenbedrijven (punt c).

  • Gebiedsgerichte aanpak en reductie-versnelling

Ook de gebiedsgerichte aanpak in zijn huidige vorm, wordt ‘geboren’ in Duurzaam Evenwicht: 2. Voor het halen van de natuurdoelen komt de gebiedsgerichte aanpak centraal te staan. (..) 3. Om natuurdoelen gegarandeerd en sneller te halen, is het nodig dat de in de stikstofwet vastgelegde doelen sneller worden gerealiseerd. Wij stellen als doel de stikstofemissies in 2030 te reduceren met 40% (i.p.v. 26%). Deze doelstelling dient wettelijk te worden vastgelegd. (..)

  • Handelsruimte Provinciale Staten

En indien je nog twijfels had over de handelingsruimte voor de nieuwe Provinciale Statenleden: pagina 15 punt 7;  De Rijksoverheid borgt dat provincies de benodigde maatregelen uitvoeren. (..) Daarnaast zorgt het Rijk voor de benodigde financiële middelen, rapporteren de provincies over voortgang en intervenieert het Rijk als provincies onvoldoende voortgang boeken, in de vorm van een aanwijzing die door de provincie moet worden opgevolgd. Adema zei het al: “Provincies. Moeten.Het.(Akkoord).Opnemen.In.Hun.Gebiedsplan”. Adema die de democratie uitschakelt via een akkoord.

  • PAS melders

En zullen de belangen van de PAS-melders nog worden behartigt met dit Versnellingsakkoord? Nee.  Op pagina 23 wordt het afromingspercentage dat naar natuur gaat vastgesteld op 66%. Waarmee de PAS melders achter in de rij aan kunnen sluiten.

Zeg NEE tegen dit Landbouwakkoord!

LTO-leden: IS ER IEMAND THUIS?!! Het was jullie contributie waarmee juristen het onteigeningskader voor boeren opgetuigd hebben en het is jullie voorzitter die zijn handtekening daaronder heeft gezet. ZEG, NEE tegen dit Landbouwakkoord, wanneer onze sector jullie lief is!

Verantwoordelijk

We herhalen vervolgens wat we 23 maart hebben gezegd in ons persbericht: Wanneer LTO Nederland/Sjaak van der Tak het in het hoofd haalt om voor onze leden, het Landbouwakkoord te ondertekenen, zullen we onmiddellijk voor onze leden juridische stappen nemen en desnoods Van der Tak PERSOONLIJK verantwoordelijk stellen. Dan zal er een frontale aanval van FDF komen op deze collaborerende organisatie, die ongezien is in de historie van de landbouw!

Strijders, ALL4ONE!

Het FDF-Bestuur
27 maart 2023

Tags: geen tags