20220429 - OVER DE RUG VAN DE BOER

Doelstelling Staghouwer in Brussel: TERMINATE farms

Op 17 januari 2022 diende de DDB een WOB-verzoek in bij de Europese Commissie DG Milieu, Biodiversiteit, Landgebruik en Management aangaande o.a. over het gesprek dat Minister Staghouwer op die datum had met de Cmr SINKEVIČIUS, Eurocommissaris belast met Milieu, Oceanen en Visserij. Het ‘flitsverslag’ dat de DDB onlangs in reactie ontving, maakt duidelijk wat Staghouwer voor de Nederlandse boeren in petto heeft, wat hij heeft aangeboden aan Brussel. Niet uit Brussel komt het kwaad voor de sector, maar puur en alleen vanuit het Nederlandse Ministerie van LNV!  

De toezegging van premier Rutte in 2019, dat boeren niet het probleem zijn maar kunnen helpen bij de oplossing van het stikstofprobleem, lijkt allang weer vergeten door deze coalitie. Slechts de boeren – en de boeren alleen – worden verantwoordelijk gemaakt voor de problemen met de waterkwaliteit, klimaat, stikstof en biodiversiteit.

Terwijl het bewijsmateriaal aan wetenschappelijke feiten in rapporten en input door wetenschappers, zich opstapelt dat niet de landbouw het probleem is bij waterkwaliteit of milieu, maar een groot aandeel van de oplossing kan vormen, wanneer er ruimte wordt gegeven aan innovaties die het milieu en de staat van de natuur in Nederland verder kunnen helpen, heeft Rutte IV maar één ingrediënt voor de boeren op het menu staan: TERMINATE FARMS. Zo staat het er écht in het gespreksverslag naar aanleiding van het gesprek tussen Staghouwer en de derogatie Commissaris: doel is vernietiging van een groot deel van de Nederlandse landbouwbedrijven!

Terwijl we weten, dat niet wordt gemeten wie verantwoordelijk is voor vervuiling van het oppervlaktewater. Terwijl we weten dat opkoop en onteigening van landbouwbedrijven niet zal leiden tot het halen van de onhaalbare KDW’s. Terwijl we weten dat zowel OPS als Aerius ongeschikt zijn voor de taak waarvoor de Nederlandse overheid ze gebruikt. Terwijl we weten dat de voedselzekerheid bijzonder wankel is. Terwijl we weten dat de Nederlandse landbouw in de top 5 wereldwijd staat van meest duurzame voedselsystemen, hebben de Ministers Staghouwer en Van der Wal de taak op zich genomen om de Nederlandse boeren op te ruimen. Rücksichtslos. Omdat het de opdracht is van Rutte IV. Een dodelijke politieke agenda van een Kabinet dat de menselijke maat blijft overtreden. Een Kabinet waarin geen enkele Nederlander meer vertrouwen heeft.

Lees het vertaalde verslag hieronder of het originele verslag in het Engels en bedenk je aan welke kant je staat.

Flashverslag van de ontmoeting tussen Commissaris SINKEVIČIUS en NL-minister Henk Staghouwer, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,17 januari 2022 – Brussel

De bijeenkomst vond plaats op verzoek van minister Henk Staghouwer (ChristenUnie/EVP) als kennismakingsbijeenkomst na het aantreden van het nieuwe kabinet Rutte IV, sinds 10 januari.

Hoewel het een beleefdheidsbijeenkomst betrof, heeft de minister expliciet gevraagd om een punt over de nitraten op te nemen.

Minister Staghouwer bevestigde dat de regering de ambitie heeft om de situatie met betrekking tot de stikstofvervuiling op een integrale manier aan te pakken, aangaande waterkwaliteit, klimaat, stikstof en biodiversiteit. Het besef dat NL de milieu-grenzen heeft bereikt is er volledig, en de noodzaak om het probleem aan te pakken niet meer in twijfel getrokken: NL heeft een probleem met de waterkwaliteit en het moet zijn veestapel inkrimpen. Hij verduidelijkte dat er twee ministers verantwoordelijk zijn, en dat hij nauw zal samenwerken met minister Van der Wal die verantwoordelijk is voor Natuur en Stikstof.

De minister legde uit dat het in de eerste plaats dringend is om de maatregelen voor het 7e actieprogramma en de verlenging van de derogatie, met dien verstande dat de Commissie zekerheid wil dat de voorgestelde aanpak ervoor zorgt dat aan de eisen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.  

De vertegenwoordiger van het ministerie (naam weggelakt) beklemtoonde dat het belangrijke overgangsfonds van 25 miljard euro tot 2035 de belangrijkste investering in de landbouw, in jaren is en laat zien dat de regering het serieus meent met de verwezenlijking ervan. Hij legde verder uit dat het 7e actieprogramma in zijn huidige vorm voldoende zou zijn om ervoor te zorgen dat de grondwaterverontreiniging wordt aangepakt, maar dat voor de kwaliteit van het oppervlaktewater een grote stap moet worden gezet. Vervolgens presenteerde hij meer details over de aanpak en enkele van de beoogde maatregelen (zie hieronder).

 Commissielid SINKEVIČIUS was ingenomen met de nieuwe toezeggingen en investeringen en erkende het belang van de verlenging van de afwijking voor NL, maar herinnerde aan de bezorgdheid dat het 7e actieprogramma programma ontoereikend is, en dat er versterkte acties nodig zijn om te zorgen voor volledige naleving van de nitraatrichtlijn. De diensten zijn bereid zich in te zetten voor en steun te verlenen aan het proces, en zullen voorgestelde maatregelen en het tijdschema daarvoor evalueren. De Commissaris wees er voorts op dat het strategisch plan voor het GLB volledig moet worden afgestemd op de versterkte nitraatmaatregelen. Vertegenwoordigers van NL verzekerden dat dit het geval zal zijn (gaven aan dat ze voornemens zijn om 30% van P1 naar P2 over te hevelen). Vervolgstappen: NL gaat in gesprek met DG ENV om snel vooruitgang te boeken op technisch niveau (met het oog op de volgende vergadering van het Nitraatcomité in maart) en minister Staghouwer stelde een politiek contact medio februari voor, voor feedback over de voortgang.

De beoogde maatregelen en aanpak omvatten:

  •  De aanpak zal voornamelijk een regionaal gedifferentieerde aanpak zijn, met een ruggengraat van Nationale maatregelen, met inbegrip van nationale uitspraken. Er zullen regionale bindende doelstellingen zijn.
  • Een belangrijke doelstelling is de extensivering van de landbouw, met name door het uitkopen of het beëindigen van landbouwbedrijven, met het oog op het verminderen van de veestapel (aangezien productierechten uit de markt worden genomen), maar ook akkerland wanneer de waterkwaliteit dat vereist. Dit zal eerst op vrijwillige basis zijn, maar indien nodig wordt verplichte opkoop niet uitgesloten.
  • De in de beschikking over staatssteun vastgestelde maxima voor de mestproductie (en het maximum voor de afwijking voor nitraten plafond) zouden naar beneden worden bijgesteld naarmate de totale productie daalt, zodat individuele rechten niet meer kunnen toenemen.
  • Een andere ambitie is om over 10 jaar een volledig grondgebonden zuivelsector te hebben (wat betekent dat melkveebedrijven ofwel hun veestapel moeten inkrimpen ofwel meer grond moeten aankopen)

Laten we dit toe? Laten we Staghouwer en Van Der Wal als een houwitser gaten slaan op ons platteland?
Of staan we weer op? Wie nu niet kiest, daarvoor wordt gekozen.

Het FDF-Bestuur
29 april 2022

Tags: geen tags