FDF

FDF-2020 Eén jaar ALL4ONE!

2020. Een jaar dat we om verschillende redenen graag snel willen vergeten: de pandemie, de lage opbrengstprijzen, de structurele pogingen om boeren uit het platteland weg te vegen via dubieuze argumentatie en wetsvoorstellen. Ja, we hebben het slechtste van de politiek in actie gezien in 2020…En aan de andere kant hebben we dit jaar voor altijd in ons hart en hoofd gegrift. Als het jaar waarin de boeren die in 2019 voor het eerst in jaren opstonden, er in 2020 in zijn geslaagd om schouder aan schouder te blijven staan! Soms met wat bestuurlijk gestruikel, soms door diepe dalen maar er waren altijd mensen, strijders, om ons op te vangen waardoor we ons gedragen voelden.

Om als FDF bestuur naast jullie te mogen staan, jullie steun te ervaren is om stil van te worden. Niet te lang, want de klus is nog niet geklaard! Die eensgezindheid en collegialiteit zal voor ons allemaal de brandstof zijn, strijders, om in 2021 weer als één man, maximaal onze boerenbelangen te verdedigen. ALL4ONE.

***

Er wordt ons verteld dat we niet kunnen winnen, dat de tijd van de boeren in Nederland voorbij is. Er zijn machtige mensen die dat willen bewerkstelligen. Ze buigen de wet, om zichzelf te verrijken. Ze vertellen ons dat we ons moeten gedragen, moeten doen wat ons wordt gezegd. Daar zetten zij op in. Op onze jarenlange volgzaamheid. Om ons te begeleiden naar de uitgang. En wij vertellen jullie: niemand komt ons redden. De overheid niet, de wetenschap niet, de ketenpartijen niet en de supermarkten niet. Het is aan ons, om onze bedrijven te redden.

Laat al die verraderlijke politici, machthebbers en charlatans weten dat we er zijn. Ook in 2021. Dat we ons niet de mond laten snoeren, dat we niet gebroken worden of teruggeworpen in ons isolement. Wij vechten voor de ziel van dit land: voor ons landschap, onze sector, onze bedrijven.

FDF kan niet winnen zonder jullie steun. Trots en vol vertrouwen richten we ons, met onze ‘force’ op het jaar 2021. Samen zijn we ALL4ONE. Onze eigen Farmers Defence Force!

Het FDF-Bestuur

31 december 2020

Jaaroverzicht 2020

2020 begon met ‘ouderwetse belangenbehartiging’: Schouten dreigde de toekenning van de fosfaatrechten te publiceren. Terwijl uit snel ingewonnen juridisch advies bleek, dat dit niet noodzakelijk was. Er werd samen met collega organisatie DDB een voorbeeldbezwaarbrief opgesteld die door veel melkveehouders online naar RVO werd gestuurd: de site raakte enige tijd onbereikbaar door de plotselinge toevoer. Het besluit om de toekenning van de fosfaatrechten te publiceren werd vervolgens opgeschort door de Minister.

Begin februari zou opnieuw een gesprek plaats vinden tussen Premier Rutte, Minister Schouten en de woordvoerders van het Landbouw Collectief (LC). Het voornemen om op die dag de druk op te voeren met een demonstratie in Den Haag, schorten we in overleg met het LC op. De ochtend van het gesprek werd een verzoek gedaan aan FDF door collega-organisaties: het was hen ter ore gekomen dat de landbouwperiferie ‘op audiëntie’ mochten komen bij Rutte en Schouten om de stikstofzaakjes even te regelen. Er moest een denderend persbericht komen. Of FDF daarvoor kon zorgen. Dat konden we wel. Het bericht deed vervolgens veel stof opwaaien. Rutte en Schouten bliezen het bericht op en schorten vervolgens het gesprek met het LC op. Maar de informatie over de periferie klopte wel. Verwerkers en toeleveranciers besloten naar aanleiding van het bericht de stikstofzaken over te laten aan het LC.
Op 19 februari voerden we vervolgens voor de derde keer actie in Den Haag met de trekkers. Om verschillende redenen: Met het plan van het LC, was nog nagenoeg niks gedaan door LNV! Het leegruimen van landbouwgebieden brachten we ter sprake: elke keer worden cirkels om natuurgebieden getrokken waardoor de schaduwwerking groter wordt en boeren in de toekomst weer moeten vertrekken. Dit werd in februari nog ontkend. Inmiddels weten we beter. Evenals de ontwaarding van landbouwgrond, omdat op jou locatie toch geen toekomst meer is voor jouw bedrijf halveert de prijs waarvoor je mag vertrekken. Voor de Nertsenhouderij was nog steeds geen geld geregeld. Het beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen stond op de agenda: alleen in Nederland worden middelen aan de lopende band verboden. En het stikstofbeleid in zijn algemeenheid stond ter discussie. Duizenden strijders gaven gehoor aan de oproep van FDF. Den Haag schudde – wederom – op zijn grondvesten.

In februari publiceerden we voor het eerst een bericht over FarmerFriendly. Het Keurmerk dat inmiddels een begrip is.

In maart worden de eerste stappen gezet naar de Vereniging FDF die in april 2020 officieel wordt opgericht. En worden we overvallen door de COVID-19 pandemie en ‘intelligente lock down’. Nederland gaat min of meer op slot. FDF zet zich opnieuw in: door mondkapjes, schorten, handschoenen en desinfectiemiddelen in te zamelen en te verspreiden over verschillende verzorgingstehuizen. FDF wint samen met SSC en de DDB juridisch advies in over de Regeling Spoedaanpak stikstof bouw en natuur en licht de leden in.  Ook zijn we aanwezig bij de zaak van de MOB tegen boeren in Overijssel.

Op 1 april kregen de boeren van Nederland een opgestoken middelvinger van Rutte III: opnieuw werd het LC afgeserveerd door een totaal onverschillige landbouwminister. Die slechts vast wilde houden aan haar eigen ideeën en de voorstellen uit de praktijk naast zich neerlegde. Het Landbouw Collectief besluit het overleg met de Minister van LNV op te schorten.

In april starten we het onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het stikstofbeleid in samenwerking met de DDB. Al snel wordt duidelijk dat de Nederlandse aanpak in strijd is met de NEC Richtlijn. Een juridische route wordt bemoeilijkt door veranderde wetgeving. FDF is echter nog steeds hard aan het werk om via de juridische route het extern salderen (pollution swapping) een halt toe te roepen. Een FDF juridisch team wordt samengesteld met een aantal bevlogen en ter zake kundige mensen. Daarnaast wordt specifieke juridische hulp ingekocht. Een brief van de FDF-voorzitter rond Pasen, doet veel stof opwaaien en houdt iedere boer een spiegel voor met betrekking tot extern salderen en opkoop.

Eind april presenteren verschillende ministeries hun plannen met de “open ruimte” in Nederland: een gigantische claim op boerenland. Dit Kabinet maakt ons niets meer wijs: boeren moeten plaatsmaken voor zware industrie.

Ook worden in de maand april drie commercials gemaakt door en in opdracht van FDF, waarmee we de situatie van de Nederlandse boeren én de effecten van het beleid voor de Nederlandse burgers duidelijk maken. De filmpjes worden gedurende twee weken op de publieke zenders vertoond – en flink bekeken. Een paar maanden later worden de filmpjes weer massaal bekeken door een klacht van Wakker Dier bij de Reclame Code Commissie. FDF steekt geen tijd in de klacht: de filmpjes werden slechts gedurende de twee weken in april op televisie vertoond. De klacht zorgt echter wel voor opnieuw veel aandacht voor de filmpjes van FDF.

De maand mei heeft een donker randje. Eerst sneuvelt het Landbouw Collectief: Marc Calon kondigt het vertrek van LTO uit het collectief aan, ondanks dat meer dan 85% van de boeren in enquêtes aangeven dat ze willen dat het LC blijft bestaan. Deze stap van LTO betekent uiteindelijk het einde van het collectief: begin juni besluiten een aantal organisaties de stekker er uit te trekken. FDF betreurt dit en is hier altijd duidelijk over geweest.

In de maand mei rommelt het ook in het FDF bestuur. Uiteindelijk stappen Jeroen van Maanen en Daniëlle Hekman op. Daniëlle heeft zeer belangrijk werk verricht voor FDF in de opstartfase en Jeroen was als woordvoerder in zijn element. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet voor FDF.

Een lichtpunt in deze maand is het prachtig in verlichte trekkers uitgebeelde vrijheidssymbool waar ook veel FDF-strijders aan deelnemen, in een weiland in Mariënvelde voor 5 mei. Een actie die zeer gewaardeerd wordt door WO II veteranen wereldwijd. In 2020 werden meerdere keren met trekkers prachtige displays gemaakt.

In juni verschijnt het tweede rapport van de Commissie Remkes. Waarbij – ondanks eerdere toezeggingen van o.a. premier Rutte – het oplossen van de stikstofproblematiek op de boeren wordt afgewenteld.

FDF zet in juni een bestuurlijke professionaliseringsslag door: het FDF Bestuur heeft onder andere tot taak de dagelijkse gang van zaken te regelen, dit te communiceren naar de achterban en de media, en te zorgen dat FDF op koers blijft: oog op de bal! Beleid en visie – in lijn met de statuten van zowel de stichting als de vereniging – moeten vanuit de achterban komen. Om het dagelijks bestuur goed op koers te houden worden specialistenteams opgezet: Plant, Dier, Media en Juridisch. Via deze groepen vormen we centrale ‘punten’ waar bijvoorbeeld ook de leden van de provinciale collectieven hun informatie op kunnen halen én kunnen brengen. Bijvoorbeeld voor leden van andere provincies die met hetzelfde bezig zijn. Maar deze teams zullen ook onder elkaar praten over zaken die urgent zijn voor hun eigen sector. De specialistenteams en het bestuur worden bijgestaan door ‘ondersteuning’ die een secretariële functie heeft en daarnaast administratief de coördinatie in beeld heeft die relevant is voor de gehele organisatie.
Onder de noemer ‘projecten’ valt bijvoorbeeld FarmerFriendly.

Een steeds belangrijker rol binnen FDF, vormt het Regio beheer: 20 enthousiaste en 100% toegewijde mannen en vrouwen uit alle regio´s van Nederland die het contact onderhouden met de strijders. Hun inzet blijkt goud waard. Zij nemen – bijvoorbeeld tijdens acties – taken over van het bestuur waarmee het bestuur enorm ontlast wordt. Maar staan het bestuur ook bij met adviezen. Daarvoor worden met enige regelmaat zowel fysieke als online vergaderingen belegt. Het zijn ook deze mensen die tijdens acties de organisatie in hun eigen regio op zich nemen. Naast dit actieve regio beheer, zitten in een aantal provincies FDF-leden aan tafel met de provincies of in de provinciale landbouwcollectieven. Hun kennis en input is erg belangrijk om FDF als organisatie op de kaart te zetten en te houden. In juni wordt de belangenbehartiging vanuit het bestuur ook ingevuld door deel te nemen aan diverse internetconsultaties van de overheid met onze zienswijze aangaande nieuwe wetsvoorstellen.

Juli wordt een maand van ACTIE. Met trekkers, trekker-verboden en vastberaden strijders. Overal zien we weer strijders opduiken op de Nederlandse wegen. En terecht: onze rechten worden zwaar geschonden. Onder andere met de voermaatregel. Een maatregel van Schouten die eerst de dieren en daarna de boeren in de vernieling helpt. De acties van boeren in juli richtten zich ook op supermarktketens: diverse distributiecentra worden geblokkeerd. Corona betekent gouden tijden voor de supers en crisis voor de boeren. De boerenopbrengstprijzen en supermarkt-prijzen dreven weer verder uit elkaar. Boeren: een cruciaal beroep, een asociale prijs! FarmerFriendly kwam weer ter sprake in juli. FDF bood kort voor de corona-crisis de supermarkten dit prachtige concept aan. Na het uitbreken van het Covid-19 virus, was dat hét excuus voor de supers om een besluit op de lange baan te schuiven. De wilde acties roepen de vraag aan hen op: wil jij niet FarmerFriendly zijn?Dan zijn de farmers ook niet meer zo friendly. Op 15 juli zat het bestuur van FDF opnieuw om tafel met het CBL.

De trekkeracties leiden begin juli tot trekker-verboden in meerdere Veiligheidsregio’s. FDF tekent met ondersteuning van Team Juridisch bezwaar aan in o.a. de provincie Groningen. Inmiddels heeft FDF hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de Veiligheidsregio Groningen. Trekker-verboden druisen in tegen ons demonstratierecht! In Wijster worden bijna 60 boeren mét kinderen gearresteerd na een korte blokkade van vuilverwerker Altero. Hoewel de actie geen FDF actie was, roept het FDF bestuur boeren op om naar het politiebureau in Assen te gaan om de boeren bij te staan. Daar wordt massaal gehoor aan gegeven. Nadat ook de laatste arrestant is vrijgelaten, komen we bijeen op het bedrijf van de familie Fikkert voor een ‘afterparty FDF-style’.

22 Juli voerde FDF actie bij “de grootste smeerlap van Nederland”: het RIVM te Bilthoven. Die met dubieuze berekeningsmethodes en -modellen, met de landbouw afrekenen en de zware industrie sparen. Daarnaast zetten we zwaar in op het tegenhouden van de voermaatregel. Ondanks een trekker verbod dat de avond vóór de demonstratie plotseling door de Veiligheidsregio wordt opgelegd, komen de strijders massaal opdagen in Bilthoven. De demonstratie wordt een geweldig succes, met diverse sprekers van aanzien.

In augustus worden door FDF ook de veterinaire- en daarna de voersector betrokken bij het verzet tegen de voermaatregel. De voersector zegt toe het voer te blijven leveren dat de boer bestelt. Al dit verzet – plus de dreiging met een kort geding – zorgt er uiteindelijk voor dat Minister Schouten de voermaatregel intrekt op 19 augustus!

Eind augustus laat FDF ook internationaal van zich horen: tijdens de landbouwministerbijeenkomst in Koblenz – Duitsland is FDF present met een bescheiden delegatie om vervolgens met een speedboot de aandacht te eisen van de EU landbouwministers. Doel van de actie: scherpe kritiek op het door Europa gevoerde landbouwbeleid. Wij strijden door tot we het beleid krijgen dat we verdienen: rechtvaardig, rechtmatig en economisch duurzaam. En dat we daarvoor soms langs het randje zullen moeten gaan om de boodschap over te brengen aan onze kwelgeesten, is een niet te vermijden offer. Want, zoals Steve Jobs al zei: “It’s better to be a pirate, than join the navy.”

In september bekritiseerde FDF diverse handelsverdragen en werd aan belangenbehartiging achter de schermen gewerkt, onder andere aan onderzoek van de voorgestelde Omgevingswet. Daarnaast wordt hard gewerkt met hulp van juristen en de notaris aan Keurmerk FarmerFriendly en Coöperatie FarmerFriendly i.o.
In oktober werken we daarnaast aan onderzoek omtrent het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. En  werd een klacht ingediend tegen het programma Opsporing Verzocht die lasterlijke smaad pleegde ten aanzien van FDF. Inmiddels heeft het programma excuus aangeboden én is een procedure opgestart door FDF tegen de Staat en Avro/Tros.

Op 17 november riep FDF de strijders opnieuw op voor actie: CODE ORANJE. De publicatie op 3 november 2020 van de Opkoopregeling in de Staatscourant hielp iedereen uit de droom aangaande de intenties van dit Kabinet: Boeren die in een straal van 10 km rondom een N2000 gebied uitgekocht worden of hun vergunning kwijtraken krijgen daarbij een beroepsverbod voor het leven! Dit Kabinet heeft slechts één doel: Landroof! Alles moet wijken voor zware industrie, asfalt en beton. Om ons te behoeden voor de Omgevingswet met daarin het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering, richtten we ons met een brief tot de Koning: ”Toets de Omgevingswet aan Uw Grondwet! Leg Uw pen neer, dien de gerechtigdheid, respecteer Uw Grondwet! Kies voor Uw Nederlandse boeren, voorkom verwoesting van Uw Nederlandse platteland”.  De demonstratie heeft al een eerste resultaat opgeleverd: het beroepsverbod verdween uit het wetsvoorstel. Het tweede deel van de demonstratie op 17 november bestond uit het op feestelijke wijze aanbieden van Keurmerk FarmerFriendly aan het CBL. Een keurmerk waarmee supermarkten en de groothandel zichtbaar kunnen maken aan al hun klanten, dat zij hun bijdrage leveren aan een eerlijke prijs, die de boer verdient! FarmerFriendly gaat een oplossing bieden voor de ongelijke verdeling van de marges. En gaat een positieve en gerechtvaardigde bijdrage leveren aan het boerinkomen.
Duizenden boeren togen naar Leidschendam met hun trekkers. Het CBL werd één vraag gesteld bij het aanbieden van het Keurmerk: geef ons een reactie of jullie meedoen of niet, op  uiterlijk 10 december.  Een klok op de FDF-site telde af naar 10 december middernacht.

De machtige supermarktkoepel CBL reageerde op de avond van 10 december met een brief die ze op hetzelfde moment ook deelden met verschillende media. Waarin die ene, simpele vraag niet werd beantwoord. Maar die wel boos van toon was en ongefundeerde beschuldigingen en claims aan het adres van FDF, de FDF bestuurders persoonlijk en individuele boeren bevatte. Sinds die brief op 10 december reageerden de boeren ontgoocheld. Boos. Dagenlang werd er door boeren actie gevoerd. Werden distributiecentra geblokkeerd. FDF begrijpt dat. FarmerFriendly is de enige oplossing op korte termijn, om het gebrek aan inkomen door de steeds stijgende eisen en achterblijvende prijzen, op te lossen. Is de enige oplossing voor de financiële noodsituatie in veel boerengezinnen, waar het inkomen opnieuw sterk daalde door de huidige crisis. Is dé oplossing om ook volgend jaar aan alle extra kostprijsverhogende eisen te kunnen voldoen. De protesten hebben de situatie van de Nederlandse boeren binnen de voedselketen overal op de voorpagina’s gezet en tot bewustwording geleid bij de burgers én bij de supermarktdirecties. De tweede lock down bracht een einde aan de wilde acties.

FDF richt zich nu aangaande FarmerFriendly op informatieverspreiding over het Keurmerk via onze site, en het gesprek met de supermarkten dat voor 14 januari 2021 gepland staat. Het belang van een goede, eerlijke prijs voor de Nederlandse boeren staat nu meer dan prominent op de agenda. Daar mag het niet bij blijven: die eerlijker prijs en een gelijkwaardige positie in de keten moet begin 2021 eindelijk inhoud krijgen.

Daarnaast blijven we bezig met het stikstofdossier. FDF laat niet toe dat Nederland afscheid neemt van haar boeren. Dit is ons land en daar zullen we voor blijven strijden.

Naast alle acties en demonstraties die we in dit (lange) jaaroverzicht hebben beschreven, zijn er nog ontelbare zaken die de FDF strijders samen hebben georganiseerd. Hulp bij stormschade, het bevoorraden van circussen, of – zoals in deze decembermaand –  om met een optocht van verlichte trekkers wat licht te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Op de site van FDF vind je alle berichten die in 2020 zijn verschenen.

Dat al deze betrokken boeren en strijders van Farmers Defence Force, ondanks de drukte op hun eigen bedrijf, steeds weer de tijd nemen om voor de sector te strijden, te vechten met open vizier, dat is het waard om samen met jullie te strijden. Om vóór ons land te strijden. Dat inmiddels wordt overheerst door dubieuze beleidsmakers en lieden die er op uit zijn om uit eigenbelang, het schitterende open landschap dat de Nederlandse landbouw biedt, te vernietigen en vol te bouwen met huizen, wegen, zonneparken en industrieterreinen.

Dat we vervroegd afscheid moesten nemen van de nertsenhouderij, legt een rouwrand om de Nederlandse landbouw in 2020. FDF heeft de problemen van de nertsen herhaaldelijk op de agenda gezet waardoor LTO een vergoeding binnen kon harken. Een vergoeding die naar de mening van FDF te laag is. Maar als de NFE daarmee akkoord zijn, is FDF ook akkoord.

Alleen samen strijden, schouder aan schouder, kan voorkomen dat ook onze sectoren dezelfde weg gaan. Want de Haagse gieren hebben nog steeds honger. De nieuwste beperkingen in het mestbeleid, de beperkingen aan de akkerbouwsector en de druk op alle andere landbouwsectoren maken één ding duidelijk. We zullen, ook in 2021, samen moeten blijven staan. Want, zoals Adenauer al zei: “Men moet voor niets zo bevreesd zijn, als wanneer de boeren zich verenigen!

***

Farmers Defence Force wenst jullie een gezond en strijdbaar 2021!

 

Tags: geen tags