20210406 - provincies - IPO

FDF-brief aan alle provincies aangaande randvoorwaarden gezonde natuur

Provinciaal zijn veel landbouwcollectieven nog actief. Boerenbelangenclubs werken samen om het geluid van de landbouw door te laten klinken. Het werk van deze provinciale landbouwcollectieven is van groot belang! In Drenthe zitten FDF-vertegenwoordigers samen met collega’s van LTO en NAJK aan tafel. Samen hebben zij eind vorig jaar een serie vragen neergelegd bij de provincie Drenthe die betrekking hebben op het bereiken van een goede kwaliteit van de natuur. Belangrijke vragen die het FDF-bestuur inmiddels bij alle provincies heeft ingediend.

Gebleken is namelijk dat aan een aantal randvoorwaarden om te komen tot een gezonde natuur niet gewerkt wordt en/of geen aandacht aan gegeven wordt. Men richt zich voornamelijk en eenzijdig op de stikstof uitstoot van de landbouw terwijl andere oorzaken die van grote invloed kunnen zijn op de toestand van de natuur, niet worden onderzocht. De punten waar wél aandacht aan gegeven wordt, blijken vaak zeer matig onderbouwd. En waar deze wel onderbouwd worden, ontbreekt het advies van een – voldoende onafhankelijk – deskundige.

Bij de presentaties en de toegezonden stukken door de provincie Drenthe, misten bijvoorbeeld de uitslagen van bodemmonsters (uit het verleden) die de uitkomsten van AERIUS en de slechte staat van de natuur door stikstof zouden onderbouwen. Er wordt al vele jaren aangegeven dat stikstof het probleem is, dus dan kan het niet anders dan dat daar bodemmonsters van beschikbaar zijn die de bodemvoorraad stikstof weergeven.

FDF werd op de hoogte gebracht van het feit dat een aantal jaren geleden door de provincie Drenthe opdracht is gegeven aan de Universiteit van Antwerpen, om onderzoek via bodemmonsters te verrichten. De provincie Drenthe beschikt dus al over uitslagen maar heeft deze uitslagen om onbekende redenen nooit openbaar gemaakt. Gezien de grote opgave die aan de landbouwsector wordt opgelegd, is transparantie gerechtvaardigd en een must!

De landbouw heeft namelijk sinds een paar jaar in toenemende mate te maken met opgelegde voorwaarden op grond van niet-onderbouwde aannames. Omdat er andere belangen spelen. Waarbij het er sterk op lijkt dat men de boeren uit het landschap wil vegen om de ruimte vervolgens te herverdelen onder een elite die, vaak ook overmatig gevoed met overheidssubsidies, slechts hun eigen (financiële) belangen voorop stellen. Daar wordt Nederland niet mooier van en de staat van de natuur niet beter. En dat was toch de doelstelling?

De aanbevelingen aan het nieuwe Kabinet, gebundeld onder de titel ‘samen werken aan regie op de ruimte’, zijn daar een schoolvoorbeeld van: een elite – allen aan het subsidie-infuus – die via aannames, de toevoer aan maatschappelijke gelden voor zichzelf willen verzekeren. Met ideologieën die gespeend zijn van deugdelijke onderbouwing en realiteitszin.

Voor FDF is het belangrijk dat men pas actief aan de slag gaat met welke vorm van regie op de ruimte dan ook, als er antwoorden liggen en inzicht is, in welke mate en waardoor de toestand van de natuur verslechtert.

Inmiddels heeft het IPO (Interprovinciaal Overleg) contact opgenomen met FDF aangaande het beantwoorden van de brieven. In Drenthe ligt inmiddels al een WOB verzoek om de uitslagen van de bodemmonsters – waarvan we weten dat ze er zijn – boven tafel te krijgen.

Lees hier de brief die door FDF aan alle provincies is gestuurd.

Het FDF-Bestuur

6 april 2021

Tags: geen tags