FDF-logo-featured

FDF Jaaroverzicht 2021

Strijders, op de drempel van 2021 naar 2022 is het tijd om in een kort overzicht te kijken wat we samen het afgelopen jaar hebben gedaan. Een jaar dat opnieuw – naast Corona beperkingen zoals lockdowns en 3G – werd gedomineerd door stikstofdiscussies en klimaatvraagstukken. Door dubieuze Kabinetsbesluiten en een lange formatieperiode, die onlangs eindigde in een onmogelijk te realiseren regeerakkoord, samengesteld door dezelfde vier partijen die in Rutte III naar huis werden gestuurd in verband met hun aangetoonde leugens, bedrog en het veroorzaken van ondraaglijk menselijk leed. De hoofdrolspelers uit de tragedie die Rutte III heet, zien we in Rutte IV terug.

De noodzaak voor het bestaan van FDF is, in 2021, nog dringender aangetoond als in 2019, nu de verloedering van wat eens een democratisch bestel was, wordt doorgezet. Onze strijd is nog niet gestreden.

En zolang jullie FDF blijven steunen, door jullie lidmaatschap en met jullie inzet en aanwezigheid tijdens acties en demonstraties, zitten we in de race. Voor ons geen verdeel en heers maar “Unite & Conquer – Verenig en Overwin!” 

FarmerFriendly
Het jaar 2021 begon goed! Op 14 januari vond een eerste gesprek plaats over Keurmerk FarmerFriendly. Aanwezig waren een aantal leden van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en – naast FDF – de partner organisaties rondom Keurmerk FarmerFriendly (DDB, NAV, NFO, NVP) en LTO. Deze overleggen werden afgedwongen na een demonstratie van FDF op 17 november 2020 bij het hoofdkantoor van het CBL en trekkeracties bij distributiecentra, vlak voor de kerst in 2020, waar invoering van FarmerFriendly werd geëist.

Er werd in januari 2021 tijdens de eerste bijeenkomst met de partners van FarmerFriendly en het CBL, door alle aanwezige (markt)partijen afgesproken met de boerenbelangenbehartigers, dat er concreet op 1 april 2021, sprake zou zijn van een beter verdienmodel voor de boeren. Deze toezegging werd gecommuniceerd via een gezamenlijk persbericht. De partijen die dit toezegden, hebben echter aan het einde van 2021, hun belofte nog niet ingelost!

Positie LTO
LTO heeft een dubieuze rol gespeeld in de overleggen: al tijdens de tweede sessie met de CBL-partners, koos de LTO-voorzitter openlijk de kant van de supers. Al snel bleken CBL en LTO, overeenstemming te hebben bereikt over wat zij noemen: de verbetering van het “verdienvermogen” voor boeren. Daarbij doelen ze op supermarktprojecten waarbij boeren opnieuw een centje extra kunnen “verdienen, wanneer ze – opnieuw – door allemaal hoepeltjes willen springen: dus extra eisen!

Tijdens een live bijeenkomst die online en interactief gevolgd kon worden (FDF-leden konden stemmen op stellingen) op 26 april 2021 zette Sjaak van der Tak in Borculo zijn plannetjes met de supermarkten uiteen aan de FDF leden die op 2 april in Utrecht aanwezig waren. Via een PowerPointpresentatie die vol zat met supermarktjargon, maakte Van der Tak duidelijk, allesbehalve een oplossing voor de Nederlandse boeren te hebben. LTO faciliteert op beschamende wijze, de status quo voor de supers: alles blijft bij het oude!

Maar dat was én is niet de afspraak!  Nog steeds is er door deze opstelling, geen verdienmodel waarbij de totale kosten die de boeren maken door de eisen van de afnemers, worden betaald. En dat is onacceptabel! Zeker nu de eisen aan de boeren steeds verder verzwaard worden. In 2022 zullen we de gedane toezegging weer nadrukkelijk op de agenda zetten. Voor wat betreft FarmerFriendly lopen nog steeds gesprekken met marktpartners. Wordt vervolgd.

Burgers over FarmerFriendly in enquêtes
Dat FarmerFriendly en de eis dat boeren een eerlijke prijs moeten ontvangen voor hun producten, wordt gedragen door de Nederlandse burger, is in 2021 aangetoond door twee belangrijke publicaties: in een enquête door BEUC (Europese koepelorganisatie consumentenbonden) bleek dat Nederlandse burgers een eerlijke prijs als een voorwaarde zien voor duurzaamheid. Zij stelden dit naar aanleiding van de boerenacties, staat in het rapport te lezen! En uit de enquête van Zest Marketing (in opdracht van NVP en POV – waaraan FDF financieel heeft bijgedragen) bleek dat de Nederlandse burger tot wel 10% meer wil betalen aan de kassa ALS DIT GELD MAAR BIJ DE BOEREN TERECHTKOMT.

Dat de supermarktketens nog steeds weigeren een eerlijker prijs te betalen aan de boeren, is veelzeggend over deze graaiers die hun marges in 2021 verder verhoogden ten koste van de boeren en de burgers.

Daarnaast bleek het merk FarmerFriendly al een naam van formaat te zijn: veel burgers noemden dit merk in een rijtje waar vooral merken in werden genoemd met kapitale marketingbudgetten. Daar zagen we opnieuw de kracht van demo’s en acties!

Stikstof: ontruiming, onteigening en ontnemen vergunningen op politieke  agenda
Het hele jaar heeft de stikstofdiscussie nadrukkelijk op de politieke agenda gestaan. Zei premier Rutte in 2019 nog dat het stikstofprobleem niet het probleem dóór de boeren was, maar dat zij konden helpen bij de oplossing, in 2021 lag de focus totaal op boerenbedrijven aanmerken als zondebok. Want – als je de politiek mag geloven – moeten alleen de veehouderijen weg rondom Natura 2000 gebieden omdat deze veehouderijen stikstof uitstoten die depositie veroorzaken op natuurgebieden. Dat er in Nederland tienduizenden bedrijven buiten de landbouwsector zijn die veel meer stikstof uit zijn gaan stoten als in voorgaande jaren waarvoor zij uitdrukkelijk géén Natuurbescherming (Nb) vergunning hebben, negeerde Rutte III sinds 2021 totaal.

Sterker nog: in 2021 werd een stortvloed aan dubieus opgestelde rapporten in elkaar gedraaid waarbij totale landbouwgebieden dreigen te worden ontruimd. Begrippen als ‘onteigening’, ‘ontruiming’ en ‘ontneming vergunningen’ kwamen voorbij. Daarvoor werd zelfs de landsadvocaat, kantoor Pels-Rijcken (met een inmiddels sterk beschadigde reputatie door verduistering en fraude door één van de vennoten) ingezet. De reacties uit de landbouw én de samenleving waren furieus! Zowel burgers als boeren hadden er geen goed woord voor over. FDF besloot dat het genoeg was!

Stikstof: na 7 juli het probleem van álle bedrijven!
Op 7 juli werd door FDF, actiegevoerd in vier provinciale steden te weten: Assen, Zwolle, Arnhem en Den Bosch onder de naam Oog om Oog Tand om Tand: “Boeren met de benodigde vergunningen in Nederland worden opgeruimd om andere (industriële) bedrijven zonder vergunningen, op relatief goedkope wijze aan ontwikkelruimte te helpen. Boerenbedrijven opruimen zonder juridische legitimatie. Hiervan dreigen de boeren in het Groene Hart en de Gelderse Vallei als eerste de dupe te worden. De uitrookstrategie van de boeren door de Nederlandse overheid…… daar steken wij een stokje voor met alle boeren van Nederland. Zonder genade. Payback time!” aldus het persbericht dat we uitdeden.

We hebben op 7 juli handhavingsprocedures opgestart voor een aantal distributiecentra van de Jumbo: de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 is duidelijk, alle uitstoters van stikstof hebben een Nb vergunning nodig. En buiten de landbouw om, hebben eigenlijk geen bedrijven die noodzakelijke vergunning. Echter, slechts de veehouderij wordt door Rutte III bedreigd in haar voortbestaan. FDF werd op 7 juli op overweldigende wijze gesteund door haar achterban: duizenden boeren waren aanwezig op de vier locaties.

De procedures lopen. In 2022 zullen jullie daar zeker mee van horen.

AgriNL
Een dieptepunt door de periferie, beleefden we in oktober met AgriNL. Deze netwerkorganisatie van agrarische industriële bedrijven en LTO, plaatsten een advertentie die verwees naar hun Samenvatting Actieplan, in het Financieel Dagblad, die beide grote woede opwekte bij de Nederlandse boeren. FDF stelde jullie op de hoogte van deze stukken en stelde een ultimatum. Een aantal leden van AgriNL zegde daarna direct zijn deelname aan AgriNL op: de stukken zouden niet gecommuniceerd en goedgekeurd zijn, stelden zij.

In de gewraakte advertentie doet AgriNL alsof ze uit naam van de boeren mag onderhandelen over boerenbelangen met o.a. de overheid. In de Samenvatting Actieplan claimde AgriNL vervolgens de beslissingsbevoegdheid over boerenland en -eigendommen, terwijl ook met een landinrichtingsplan werd voorgesteld om het vrijemarktprincipe op te heffen.

Aangezien de boeren van Nederland nooit opdracht hebben gegeven aan hun afnemers en toeleveranciers om hun belangen te behartigen – want dat is de feitelijke relatie tussen 11 van de leden van AgriNL en de boeren – gingen zij daarmee ver hun boekje te buiten.

Omdat dit al de derde keer in twee jaar tijd was, dat partijen uit de periferie zich ten onrechte de rol van belangenbehartiger aangemeten hebben vond FDF het tijd om orde op zaken te stellen. Daarbij heeft FDF het belang van het vormen van één agrarisch front in Nederland, vooropgesteld. Inmiddels zijn er contacten gelegd tussen een aantal van de (voormalige) AgriNL leden en FDF en hebben we afgesproken in 2022 te kijken hoe we elkaar kunnen versterken.

WOB FDF
Nadat FDF op 24 juni 2021 op de hoogte werd gebracht van het regelmatig overleg dat plaatsvindt tussen het Ministerie van LNV en de partijen die “Regie op de ruimte” en het stikstofadvies genaamd ’Naar een ontspannen Nederland’ hebben geschreven, hebben wij een Wob- procedure opgestart die op vrijdag 25 juni aangetekend is verstuurd aan de (demissionair) Minister van LNV, Carola Schouten.

De organisaties die zich hebben aangesloten bij de ‘transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad’ en de opstellers van “Naar een ontspannen Nederland” vertegenwoordigen uitdrukkelijk niét de boeren van Nederland. Deze organisaties hebben daarom geen enkel (juridisch) mandaat om de boeren te vertegenwoordigen, de rechten van boeren in te perken of hun levenswerk af te nemen, door voorstellen te doen om de wet aan te passen ten nadele van de belangen van boeren. FDF verzocht  aan de (demissionair) Minister van LNV om alle documenten, notulen, gespreksverslagen, memo’s, appverkeer, mails, brieven en telefoonverslagen tussen de directeuren op het Ministerie, de (demissionair) Minister van LNV zelf en (vertegenwoordigers van) de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad aangaande ‘regie op de ruimte’ en de opstellers van “Naar een ontspannen Nederland”, aan FDF ter beschikking te stellen in het kader van artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

In de tweede helft van november ontving FDF stukken van LNV die we nu bestuderen. In 2022 zullen we daarover verder berichten.

Brief formateur
Gedurende het lange formatieproces, heeft FDF aan formateur Willink een brief gestuurd met oplossingsgerichte voorstellen met betrekking tot de stikstofproblematiek en de klimaatdoelen.

Rechtszaken
In 2021 liepen er meer rechtszaken van FDF. In april wonnen we de zaak tegen de Staat die nepnieuws heeft verspreid met betrekking tot brandstichting in het programma Opsporing Verzocht. De rechter stelde FDF in het gelijk. Andere zaken zoals die tegen Kaag die deze keer leugens verspreidde over FDF in Nieuwsuur, en de zaak tegen NRC waarbij een columnist leugens verspreidde over FDF, hebben we niet gewonnen. Dat er parlementair en in de media leugens verspreid worden is kennelijk al gemeengoed geworden in alle facetten van onze maatschappij.  Zaken die nog lopen zijn bovengenoemde handhavingsprocedures, de procedures tegen het trekker-verbod in Groningen, een procedure tegen de gemeente Voorst (die onlangs een boete oplegde van 2000 euro in verband met onze demonstatie en algemene ledenvergadering in Terwolde) en de zaak tegen de Staat met betrekking tot het NCTV-rapport.

FDF steunde daarnaast, met rechtshulp leden die boetes hadden gekregen tijdens demonstraties. En voor een groep die op 8 juli 2020 te Wijster werden gearresteerd na een kort demonstratie bij afvalverwerker Attero, werd een crowdfunding actie opgezet ter compensatie van de rechtshulp. Ondanks dat het gros van de 63 arrestatiebevelen (mannen, vrouwen en kinderen (!)) werden geseponeerd, moeten zes mensen zich bij de rechter verantwoorden. Door de verdediging van Tjalling van der Goot, zijn de meeste van die boetes inmiddels van tafel geveegd door de rechter.

FDF Regionaal
Op provinciaal niveau is FDF betrokken bij meerdere landbouwcollectieven die nog steeds erg actief zijn. FDF Drenthe zorgde via een Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)-procedure voor het openbaar maken van bodemmonsters die enige jaren geleden in Drentse natuurgebieden werden genomen in opdracht van de provincie Drenthe. De documenten werden door STAF onderzocht en uit de uitkomsten blijkt opnieuw dat niet de depositie van veehouderijen, de oorzaak is van de stand van de natuur, maar dat factoren in de natuurbodems zelf, het waterbeheer en het beheer van de natuurgebieden door de TBO’s bepalend zijn.

In Friesland was FDF ook betrokken bij diverse demonstraties en acties. Onder de naam ‘Samenwerkingsverband Landbouw Kustgebied’ (een coalitie van DDB, FDF, NAV, NMV en Vereniging Particuliere eigenaren Buitendijks), werden eind januari boeren opgeroepen, om op 1 februari naar het Dokkumer stadhuis te rijden om zo een petitie kracht bij te zetten, die aangeboden werd aan B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân. B&W wilden – tégen de uitdrukkelijke wens en motie van de gemeenteraad in – de intentieverklaring van de ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ ondertekenen. Doordat er massaal gehoor werd gegeven aan de oproep, besloot B&W alsnog niet te tekenen. Succes voor de boeren!

Weidevogelbeheer
Daarnaast stelde het collectief in Friesland bestaande uit FDF, DDB, NMV en AGRACTIE een bezwaarschrift op naar aanleiding van het weidevogelplan van gedeputeerde Douwe Hoogland.

Het weidevogelbeheer zoals omschreven in het ontwerp Omgevingsverordening door de heer Hoogland (PvdA) – stelt dat een boer vanaf 2022 niet meer vrij zijn land mag bewerken of betreden tussen zonsondergang en -opkomst. Dit in combinatie met de regel in de mestwet dat er boven de 20 graden Celsius geen mest meer uit gereden mag worden, levert voor de Friese boeren een onwerkbare situatie op.

Na een demonstratie met trekkers in maart door FDF, NMV, DDB en Agractie, voor het Friese provinciehuis, werd het collectief uitgenodigd om – onder andere met de gedeputeerde en de provincie – in overleg te gaan over een beter weidevogelplan.

Dat plan – dat uiteindelijk het resultaat is geworden van de samenwerking tussen tien (!) belangenorganisaties – werd eind november aangeboden aan het Friese provinciebestuur. Het plan richt zich vooral op een positieve insteek om draagvlak te ontwikkelen voor weidevogelbeheer in plaats van het opleggen van verboden. De samenwerkende partijen hebben de provincie o.a. gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vergoedingssysteem binnen het weidevogelbeheer te komen, zodat gederfde inkomsten gedekt zijn. Terwijl ook nadrukkelijk is aangegeven dat de TBO’s meer moeten gaan doen aan weidevogelbeheer, zoals predatiebestrijding. In maart 2022 wordt een uiteindelijk besluit genomen over de nieuwe Omgevingsverordening.

Naast deze, vanuit FDF georganiseerde deelname aan provinciale projecten, hebben in 2021 regionale trekker-groepen waar ook FDF leden aan deelnemen, diverse mooie acties en demonstraties opgezet. Zoals de actie bij Schiphol en Omroep Gelderland. Maar ook met de ‘lichtjesacties’ langs verzorgings- en ziekenhuizen, of door de begeleiding met trekkers van de De Graafschap-bus, hebben boeren op positieve wijze in 2021 laten zien dat we er zijn!

FDF organiseert Algemene Leden Vergadering & Een duurzaam voedselsysteem – A sustainable foodsystem
FDF organiseerde op 3 september haar eerste Algemene Leden Vergadering die goed werd bezocht. We mochten daarvoor een tent opzetten in een weiland van één van onze leden te Terwolde.  s’Middags volgde een programma met de titel   “Een duurzaam voedselsysteem – A sustainable Food System”. Drie wetenschappers met internationale faam, vonden we bereid om hun kennis met ons te delen: dr. Frank Mitloehner, dr. Peter Ballerstedt en dr.ir. Aalt Dijkhuizen. De lezingen van de drie topsprekers zijn terug te vinden op het YouTube kanaal van FDF.

Met de komst van Dr. Mitloehner, had FDF een primeur voor Nederland. Want nog niet eerder konden we deze man – die wereldwijd gezien wordt als dé specialist als het om kennis van luchtkwaliteit en de rol van vee daarin, in Nederland horen spreken. In het laatste IPCC-rapport wordt zijn visie over de veestapel en methaan, onderschreven! De tweede internationale spreker was Dr. Peter Ballerstedt die de onmisbaarheid van runderen/gras gevoerd vee voor de mens en binnen het menselijke voedingspatroon, aantoont. Onderbouwd met wetenschappelijke feiten en cijfers, vertelde hij waarom we niet zonder herkauwers en dierlijke eiwitten kunnen. Als Nederlands kopstuk, vonden we Dr.Ir. Aalt Dijkhuizen bereid om zijn visie op de klimaat- en stikstofproblematiek en de belangrijke rol die de Nederlandse landbouw daarin kan spelen, uiteen te zetten.

Naast de FDF-leden, nodigden we (internationale) politici, beleidsmakers, wetenschappers, de top van de agrarische industrie, agrarische studenten en vertegenwoordigers van collega-boerenbelangenbehartigers uit. FDF ontving vele lovende reacties van zowel leden als genodigden na afloop van het congres. Ook door de media (agrarisch en landelijke pers) werd aandacht besteed aan de lezingen van Mitloehner en Ballerstedt. FDF heeft met dit congres opnieuw oplossingen aangereikt om de klimaatverandering en stikstofproblematiek tegen te gaan, terwijl de mythe dat daarvoor de helft van de veestapel en de boeren het veld moeten ruimen, voor eens en voor altijd naar de prullenbak is verwezen. Om een groeiende wereldbevolking te blijven voeden en de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn koeien/vee en boeren van onschatbare waarde: onmisbaar!

FDF heeft nog steeds met grote regelmaat contact met beide sprekers die ons nog steeds van veel wetenschappelijk onderbouwde feiten voorzien waarmee we politici en beleidsmakers van informatie voorzien.

Beurs Hardenberg
Het is een begrip voor veehouders: de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen te Hardenberg. Duizenden boeren bezoeken jaarlijks deze beurs, waar toeleveranciers én belangenbehartigers een stand hebben. Om boeren persoonlijk kennis te kunnen laten maken met FDF en nieuwe leden te werven, huurde FDF een podiumtruck die van alle gemakken voorzien was en waar iedere dag FDF-bestuurders en regio beheerders de boeren te woord stonden. De opzet, om leden te werven via dit persoonlijke contact, slaagde bijzonder goed en is voor herhaling vatbaar.

FDF regionaal in de bres
Dat FDF naast een landelijke stichting en -vereniging ook een organisatie is met vrijwilligers die in hún regio klaar staan voor boeren en burgers wanneer het nodig is, werd ook dit jaar weer duidelijk: toen in juli talloze huizen en bedrijven overstroomden in Limburg, zette FDF-regio Limburg zich belangeloos in voor burgers die in de problemen waren geraakt door het plotseling opkomende water. Er werd onder andere een alarmnummer ingesteld voor hulpverleners en gedupeerden, en er werden met trekkers, wagens, shovels en loaders, mensen en vee in veiligheid gebracht. Na een stalbrand in Nederweert in juni dit jaar, wilden activisten van Animal Rights een ‘wake’ houden ‘om de varkens te herdenken’, pal voor het getroffen boerenbedrijf. FDF stak daar samen met regio Brabant een stokje voor en heeft de betrokken boerenfamilie beschermd tegen de opdringerige activisten. De activisten hielden vervolgens hun wake op een andere locatie, ver van het getroffen bedrijf.

In december liep een protest van Stichting Konijn in Nood – gepland vóór het erf van een konijnenfokker, uren vertraging op doordat tientallen boeren, waaronder FDF-strijders, de bus van de stichting ophielden. De voorzitter van deze stichting is Peter Janssen, veroordeeld brandstichter (van eendenslachterij Duck-To). Alle reden om hem heel ver van dit boerenbedrijf te houden! Dat een aantal media, FDF als ‘activistische beweging’ bestempelden en Janssen slechts opvoerden als ‘voorman’, is een veeg teken: het geeft aan hoe deze media hun lezers informeren. Of is het indoctrineren?

Mother of all Protests 13 en 14 december
De Green Deal, Farm to Fork- en Biodiversiteitsstrategie staan garant voor minder EU boeren, minder inkomen voor de boeren, en nog meer honger, armoede en uitzichtloosheid in bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Alle economische effectrapportages over de Green Deal, inclusief die van de EU Commissie zelf, tonen daarnaast aan dat de Green Deal (GD) met daarin de Farm to Fork- (F2F) en Biodiversiteitsstrategie, géén winst oplevert voor het behalen van de Klimaatdoelen. En een aanslag is op het klimaat, de mensheid en de wereldwijde biodiversiteit.

De F2F en Biodiversiteitsstrategie zoals ze er nu liggen, betekenen een oorlogsverklaring aan de boeren, de doodsteek voor de landbouw. Deze Green Deal = NO Deal. Dat was en ís de reden dat we, samen met internationale collega-belangenbehartigers op 13 en 14 december een mega-protest in Brussel wilden houden. Door de aanscherping van de in- en uitreisbeperkingen door Corona besmettingen, in meerdere van de deelnemende landen, hebben we deze méér dan noodzakelijke demonstratie uit moeten stellen naar het voorjaar 2022. Zodra de omstandigheden het toelaten, gaan we naar Brussel. Houd onze site, leden- en persberichten in de gaten!

FDF introduceert Team Varkens
In november introduceerde FDF Team Varkens, ter (extra) ondersteuning op het gebied van diergezondheid, voeding, uitkoopregelingen, transitie en verbetering van het verdienmodel. FDF is van mening dat inzet van ketensamenwerking op korte termijn wenselijk is, om krachten te bundelen en samen te werken aan een gezonde toekomst voor de varkenshouderij, zodat de boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun kwaliteitsproducten die ze dagelijks leveren aan de consument. Team Varkens bestaat uit voorzitter Roy Nilessen en leden Mark van Dijk, Peter Koning en Martien Welvaarts. Binnenkort zullen jullie meer van team Varkens horen.

Bovenstaande zaken zijn slechts een oppervlakkige greep uit alle acties die door FDF zijn ondernomen in het kader van de belangenbehartiging voor onze leden in 2021. Op de site van FDF farmersdefenceforce.nl vind je alle pers- en ledenberichten terug die we dit jaar hebben gepubliceerd.

Als vereniging laten we zien, inmiddels een volwassen belangenbehartiger te zijn die alle facetten van de boerenbelangenbehartiging bestrijken: overleg, samenwerking zoeken en onderzoek verrichten, maar ook demonstreren en actievoeren. Want zo moet het: slechts aan de onderhandelingstafel meepraten – zoals jarenlang door de traditionele boerenbelangenclubs is gedaan – is niet genoeg om resultaat te behalen, daarvoor zijn demonstreren en actievoeren van essentieel belang!

En zonder jullie, onze FDF-achterban, lukt dat niet. Jullie, onze leden, zijn van het allergrootste belang. Jullie zorgen ervoor dat ons motto – ALL4One – inhoud heeft.

We wensen jullie allemaal en goed en gezond 2022, waarin boeren de ruimte én het respect krijgen dat ze verdienen. Wij gaan ons daar weer voor de volle 100% voor inzetten. Graag zien we jullie terug in 2022!

ALL4One!!!

Het FDF-Bestuur      

30 december 2021

Tags: geen tags