20210127 - vrouwe Justitia

FDF PAS-procedure tegen de Staat in gang gezet Lamlendige houding van de Staat heeft lang genoeg geduurd

Eind januari stelden we jullie op de hoogte van het voornemen van FDF om een spoedprocedure tegen de Staat te starten om voor de PAS-melders op korte termijn legalisatie af te dwingen. Legalisatie die noodzakelijk is in verband met de handhavingsverzoeken van de MOB. FDF-leden die PAS-melder zijn, konden zich voor deelname aan de FDF-procedure aanmelden.

Legalisatieprogramma

Legalisatie en het benodigde toetsingskader werd door de minister van LNV en de overheid al een paar jaar geleden toegezegd. Want alleen wanneer er een toetsingskader is, kunnen alle 3500 PAS-melders een legalisatieaanvraag indienen. En pas dan bestaat concreet zicht op legalisatie en kan niet worden gehandhaafd.

Toetsingskader: dikke onvoldoende!

Kort na de aankondiging van ons voornemen om een procedure tegen de Staat te starten, kwam minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) met het bericht dat uiterlijk 28 februari 2022, er een deugdelijk toetsingskader zou zijn. Dat programma hebben we daarom afgewacht. Echter, na zorgvuldig juridisch onderzoek, concludeert FDF Team Juridisch dat het gepresenteerde legalisatieprogramma, onvoldoende is om handhaving af te wenden!

Het door minister Van der Wal op 28 februari gepresenteerde legalisatieprogramma blijkt alleen te gaan om de vaststelling van Deel I van het Legalisatieprogramma PAS-meldingen. De PAS-melders zijn nog steeds voer voor organisaties zoals de MOB! Een dikke onvoldoende voor de minister van o.a. stikstof.

Uitspraken

Vier uitspraken van de meervoudige kamer van de rechtbank Overijssel van 25 januari 2022 maken duidelijk dat het legalisatieprogramma dat minister Van der Wal op 28 februari presenteerde – en dat ten tijde van de uitspraken al ter inzage was gelegd en naderhand ongewijzigd is vastgesteld – geen concreet zicht geeft op legalisatie. Volgens de rechtbank heeft het programma niet tot gevolg dat PAS-projecten binnen afzienbare tijd zullen worden gelegaliseerd!

Brandbrief

Op 10 maart 2022 heeft het college van gedeputeerde staten van de Provincie Overijssel, dat partij was in het geschil dat tot de uitspraken van de rechtbank heeft geleid, een “brandbrief” gestuurd aan de minister voor Natuur en Stikstof. Waarin ze duidelijk hebben gemaakt dat de provincie zich door de kennelijke ontoereikendheid van het programma gedwongen ziet om op te treden tegen de door de PAS-uitspraken onrechtmatig geworden PAS-projecten. Het college van gedeputeerde staten van de Provincie Overijssel meent dat het bewust onrechtmatig zal handelen als het ondanks de uitspraken van de rechtbank, niet handhavend optreedt.

Nietszeggend

Minister Van der Wal heeft op 24 maart op de brandbrief van de provincie Overijssel gereageerd met een volstrekt nietszeggende Kamerbrief. Waarin vooral duidelijk wordt, dat de minister geen idee heeft hoe ze aan haar wettelijke verplichting inhoud moet geven. Ze stelt – o.a. in de media – dat ze hoopt dat Overijssel toch niet gaat handhaven bij PAS-melders omdat volgens haar de rechter in de uitspraak ‘ruimte voor individuele belangenafweging’ houdt. Wat een slap verhaal! Is dat het enige dat de minister de PAS melders te melden heeft? “We moeten maar hopen op een welwillende rechtbank?” Hoe kunnen we daar ook maar enige waarde aan hechten? Wat een brevet van onvermogen! Voor FDF is de maat vol.

Eerste stappen gezet

FDF zette maandag 28 maart 2022 de eerste concrete stappen die moeten gaan leiden tot een toereikend programma dat concreet zicht geeft op legalisatie van PAS-projecten. De deelnemers aan de PAS procedure hebben daarover op 29 maart een mail ontvangen.

De situatie van de PAS melders heeft een spoedeisend karakter. De lamlendigheid van de Staat heeft lang genoeg geduurd!

Het FDF Bestuur

30 maart 2022

Tags: geen tags