20210127 - vrouwe Justitia

FDF Team Juridisch start spoedprocedure op tegen de Staat voor PAS-melders

Nu de Raad van State op 19 januari 2022, de toekomst van 3500 PAS-melders uiterst onzeker heeft gemaakt, met de uitspraak dat de Minister van LNV uiterlijk over drie weken, de adresgegevens van de veehouderijen zonder geldige Natuurbescherming-vergunning (Nb vergunning) openbaar moet maken, is er geen tijd meer te verliezen voor het nemen van maatregelen! Zeker nu de eerste handhavingszaken in opdracht van de MOB, op 31 januari 2022 al dienen voor de rechtbank.

Ons FDF Team Juridisch heeft mogelijkheden onderzocht die nog voorhanden zijn voor de PAS-melders en een goede optie gevonden. Onderstaand leggen we die – op niet-juridische wijze – in het kort uit. Een juridisch geformuleerde link vind je hier.

Geen compleet toetsingskader

In verband met de handhavingsverzoeken van de MOB, moet de Minister van LNV onder druk worden gezet om NU een volledig toetsingskader voor legalisatie van PAS-meldingen te introduceren. Als dat toetsingskader er is kunnen alle 3500 boeren pijlsnel een legalisatieaanvraag indienen. Dan bestaat concreet zicht op legalisatie en kan niet worden gehandhaafd! Want daarop gaat het mis: er is nog geen compleet toetsingskader en dus ook geen ontvankelijke legalisatieaanvraag!

Artikel 1.13a

Op grond van het op 1 juli 2021 in werking getreden artikel 1.13a van de Wet natuurbescherming (Wnb) moet de minister in het belang van de rechtszekerheid, samen met de colleges van gedeputeerde staten van de provincies, zorg dragen voor de legalisatie van PAS-meldingen. In dat verband moet de minister «zo spoedig mogelijk» een programma vaststellen. (In artikel 2.15 van het Besluit natuurbescherming zijn de eisen neergelegd waaraan het door de minister op te stellen programma moet voldoen).

De minister heeft het hierboven bedoelde programma nog niet vastgesteld. Hoewel Deel I van het programma binnenkort zal worden vastgesteld, laat Deel II op zich wachten. Het programma is dus nog niet compleet en zal dat ook niet heel binnenkort zijn. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland lijkt het erop, dat zonder een compleet programma er geen concreet zicht bestaat op legalisatie! De door MOB ingediende en in te dienen handhavingsverzoeken kunnen dus mogelijk gegrond worden verklaard!

10 december 2020 is het amendement al aangenomen op grond waarvan de minister “zo spoedig mogelijk” een programma moest vaststellen. Vanaf 1 juli 2021 is vervolgens de wet in werking getreden. We zijn nu meer dan één jaar – en binnenkort 3500 geslaagde handhavingsverzoeken (!) – verder en nog steeds heeft de minister onvoldoende actie ondernomen. Een schande!!!

Minister dwingen

Volgens ons volgt uit de in de wet opgenomen woorden «zo spoedig mogelijk» en de inmiddels verstreken tijd dat de minister te laat is! Daarom wil FDF op een zo kort mogelijke termijn de Staat aanschrijven en zo nodig voor het gerecht dagen om de minister te dwingen het hierboven bedoelde programma alsnog binnen enkele weken vast te stellen op straffe van een dwangsom. Zodat de PAS-melders met succes kunnen aanvoeren dat sprake is van concreet zicht op legalisatie en er van handhaving moet worden afgezien. Als onze eis door de rechter wordt afgewezen omdat de rechter vindt dat ook met Deel 1 van het programma, er zicht bestaat op legalisatie, biedt dat voor de PAS-melders ook zekerheid!

Meld je bij aan bij FDF, uiterlijk 30 januari 2022!

Ben je PAS-melder en wil je meedoen in deze procedure? Meld je dan uiterlijk 06 februari 2022 aan: download het inschrijfformulier, vul het in, onderteken het en voeg het bij in een mail naar: secretariaat@farmersdefenceforce.nl en zet in de onderwerpregel: ‘FDF procedure tegen de Staat’! Gebruik dit emailadres niet voor andere vragen.

Ben je nog geen bedrijfslid van FDF? Dan kan je ook deelnemen in deze procedure door direct NU bedrijfslid te worden, via farmersdefenceforce.nl/lid-worden, en ook het inschrijfformulier ondertekend en ingevuld op te sturen.

Eigen bijdrage

Om bij te dragen aan de extra kosten van deze spoedprocedure, vragen wij de deelnemers in de procedure om FDF daarnaast te machtigen, om een bedrag van 250 euro van je rekening af te mogen schrijven voor deze procedure. Alle kosten voor deze procedure die boven deze eigen bijdrage uit zullen komen, komen voor verantwoordelijkheid van FDF – donaties zijn natuurlijk welkom! De eenmalige machtiging vind je ook op het inschrijfformulier voor deelname aan de procedure. Donaties kan je hier doen. !!

!!De doneerlink werkt door een technische storing op dit moment niet. FDF probeert dit zo spoedig mogelijk op te lossen, tot die tijd kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer: NL70RABO0349754799, o.v.v. Juridische Procedure PAS-melders!!

Belangrijk:

Wanneer er onvoldoende interesse is voor deze procedure, zal er door FDF GEEN procedure opgestart worden. Er wordt dan natuurlijk ook geen 250 euro afgeschreven. 

Voer voor de MOB

Ben je PAS-melder, dan nog het volgende: als deze spoedprocedure nu niet wordt opgestart, dan achteraf niet janken: dan ben je over uiterlijk tweeënhalve week, voer voor de MOB.  Want de MOB dreigt de handhavingsverzoeken in te dienen zodra ze de adressen hebben van de veehouderijen die geen Nb vergunning hebben!

FDF zal samenwerking zoeken met alle organisaties (zoals Stichting Stikstof Claim en/of andere partijen) die de PAS-melders in deze procedure willen ondersteunen. Wij gaan ervan uit dat we in het belang van de betrokken boeren elkaar optimaal gaan ondersteunen!

FDF = ALL4One en dat betekent NU stappen zetten. Geen tijd voor twijfel, we hebben inmiddels nog maar weinig tijd om dit in gang te zetten!

Het FDF Bestuur

29 januari 2022

Tags: geen tags