logo

Gebiedsgerichte aanpak één grote leugen?

Om de stikstofproblematiek beter te begrijpen hebben we wat data over verschillende gassoorten op een rij gezet. We beperken ons tot de voor de stikstofdiscussie belangrijke gassen. Er is nogal wat discussie over het beleid en daarom hier de feiten even op een rij. We vergelijken alles met lucht. De overige gassen zijn (voornamelijk) afkomstig van veehouderij (ammoniak) of afkomstig van verbrandingsprocessen (Zwaveldioxide + Stikstofmonoxide + Stikstofdioxide).

 

 

Molaire massa

(gr/mol)[1]

Verzurend effect[2]Dichtheid

(kg/m3)[3]

MAC waarde

 (mg/m3)[4]

Toxiciteit[5]
Lucht28.97 01.29nvtnvt
Zwaveldioxide64.07 ++++2.865—-
Stikstofdioxide46.01 +++2.069
Stikstofmonoxide30.01 ++1.3530
Ammoniak17.03 +0.7714

Uitleg bij de tabel.

Uit de tabel kunnen we afleiden dat Stikstof en zwavelverbindingen zwaarder zijn dan lucht en dus snel neer zullen dalen. Ammoniak stijgt op en zal over een groter oppervlakte verdeeld worden, omdat het eerst tot grote hoogte opstijgt.

Verder kunnen we uit de MAC waarde aflezen dat bij verbrandingsprocessen veel giftiger stoffen vrijkomen. Met name Zwaveldioxide en Stikstofdioxide. Het is natuurlijk ook alom bekend dat uitlaatgassen zeer schadelijk zijn: niemand slaapt graag in een garage naast een auto met draaiende motor.

Wetenschap versus Regelgeving

Uitlaatgassen dalen snel neer en ammoniak stijgt op. Zou er een piekbelaster van verbrandingsgassen in de buurt van N2000-gebieden liggen en men wil de stikstofdepositie op desbetreffend gebied laten dalen, dan zou déze piekbelaster zijn uitstoot moeten verminderen, dan wel verdwijnen.

In het geval van ammoniak die snel opstijgt, heeft dat dus geen enkel nut omdat de ammoniak naar hogere luchtlagen verdwijnt en misschien wel in het buitenland neerslaat. Dat is ook de reden dat het Aerius model zoveel afwijkt. Hier kun je eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Onderzoek in het Dwingelderveld wees ook al uit dat er na een kleine afstand al geen ammoniak meer te meten was.

Uiteraard zal een zeer klein gedeelte wat nabij een stal zweeft en in aanraking komt met water, neerslaan maar dit is erg weinig en maar op beperkte afstand (waarschijnlijk op eigen land zelfs).

Conclusie

De gebiedsgerichte aanpak berust op leugens. Niet de ammoniak emitters moeten weg maar de emitters van verbrandingsprocessen (industrie en verkeer).

Als men werkelijk iets wil doen aan de ammoniakdepositie, dan heeft de opkoop van agrarische bedrijven nabij N2000 gebieden geen zin maar zou er sector breed gereduceerd moeten worden. Hierbij moeten wel  2 kanttekeningen gemaakt worden:

  1. Ammoniak drijft ver weg en ook naar het buitenland. De reductie die wij met belastinggeld zouden bereiken heeft voor een groot gedeelte effect op de depositie in Duitsland vanwege de overheersend westenwind.
  2. De achtergronddepositie vanuit het buitenland neemt verder toe in de toekomst dus a deze investeringen zullen daardoor teniet gedaan worden.

Kort gezegd: met het huidige beleid zullen de KDW’s nooit gehaald worden. Allereerst al, omdat is gebleken dat deze KDW’s veel te scherp zijn vastgesteld: zelfs als alle leven uit Nederland verdwenen is, zullen de KDW’s van meer dan de helft van de N2000 gebieden nooit gehaald worden. Daarnaast omdat uit het onderzoek van STAF – naar aanleiding van de door een Wob verzoek van FDF openbaar gemaakte bodemmonsters in Drenthe – is gebleken dat uit de bodemvoorraad zelf naar schatting 30—250 kg/ha stikstof vrijkomen. Dit is (veel) meer stikstof dan wordt aangevoerd vanuit de emissies van landbouw, industrie en logistiek (tezamen 22,5 kg/ha/jaar).

Feitelijk is er echter maar 1 goede methode om een groot deel van de directe depositie op N2000 gebieden te doen dalen en dat is vermindering van NOx- en Zwaveldioxide-uitstoot nabij N2000 gebieden. Dus: verkeer en industrie zullen moeten inkrimpen.

Aangezien bovenstaande berust op wetenschappelijke feiten zullen wij als FDF er niet voor schuwen om dit voor de rechter te laten komen. Opkoop en verdrijving van de boerenstand nabij N2000 gebieden berust op leugens en onwaarheden!

 ALL4ONE

FDF-Bestuur

17 juni 2021

[1] Molaire massa: het gewicht van de deeltjes
[2] Verzurend effect:  +licht verzurend, ++++ sterk verzurend
[3] Dichtheid: het gewicht van 1 kuub gas
[4] MAC waarde: De grenswaarde bij hoeveel mg per kuub het nog net geen schade aan de mens
toebrengt. Hoe lager de waarde hoe giftiger het gas.
[5] Toxiciteit: – weinig giftig, —-zeer giftig

Tags: geen tags