Logo Rijksoverheid

Kamervragen over Blauwtongvirus type 3 ingediend!

Naar aanleiding van de verdenking dat het Blauwtongvirus type 3, mogelijk meegereisd is met de treinwagons vol huishoudelijk afval uit Rome, die wekelijks worden afgeleverd bij afvalverwerker AEB te Amsterdam, heb ik – in navolging van de eerste berichten hierover, een aantal schriftelijke Kamervragen voor de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld, die inmiddels ingediend zijn door Wybren van Haga (Belang van Nederland – BVNL) met het verzoek deze binnen 2 weken te beantwoorden:


 1. Hebben de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kennis genomen van berichten in de media over de verdenking dat de treinen met Romaans huisafval mogelijk de bron zijn van het Blauwtongvirus type 3 dat momenteel in Nederland heerst? ( Vlog van Sieta: “Hoe kwam het Blauwtongvirus type 3 naar Nederland?” – “Telegraaf: Blauwtongvirus verspreidt zich snel, schaap vaak niet meer te redden.” )


 2. Klopt het dat op 3 maart 2023 aan afvalverwerker AEB Exploitatie B.V. (hierna te noemen AEB Amsterdam) een vergunning is verleend voor het ontvangen van afval uit de gemeente Rome per trein in balen?


 3. Klopt het dat er meerdere bezwaren tegen de vergunning ingediend zijn door burgers? Hebben de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat inzicht in deze bezwaren gehad en zo ja, waren daar bezwaren bij die verwijzen naar ecologische risico’s van de import van Romaans huisvuil?


 4. Kunnen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeven of er destijds opdracht is gegeven voor het opstellen van een risicoanalyse omtrent ecologische risico’s, zoals de insleep van (onbehandelbare) ziektes waarvan het Blauwtongvirus serotype 3 er één is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was daarvan de uitslag?


 5. Klopt het dat sinds 2019 de Nederlandse overheid investeert in het ‘muggenlaboratorium’ via het One Health PACT onder leiding van Marion Koopmans dat onderzoek doet naar muggen en de overdracht van virussen?


 6. Is het One Health Pact geraadpleegd voordat de vergunning werd verleend voor het treintransport van 900 ton Romaans huisvuil per week naar Amsterdam? Zo niet, kunnen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dan aangeven waarom ze het One Health Pact – wat specifiek voor het onderzoek van overdracht van virussen door muggen werd opgericht en door de overheid financieel ondersteund – niet vooraf heeft geraadpleegd? Wanneer dit wel gebeurd is, kunnen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dan aangeven wat het advies was van het One Health Pact?


 7. Gaan – of hebben – de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat opdracht geven aan de NVWA om monsters te nemen van het afval uit Rome, zowel in Rome als bij AEB te Amsterdam? En worden – of zijn – er vangvallen opgehangen bij zowel AEB Amsterdam als de vuilverzamelaar in Rome? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wanneer is daar of wordt daar mee begonnen?


 8. Welke maatregelen nemen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wanneer uit die monsters blijkt dat er inderdaad sprake is van door muggen overdraagbare (onbehandelbare) ziektes?


 9. Kunnen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat uitsluiten dat het (trein)vervoer van huisafval van Rome naar AEB Amsterdam de bron is van de huidige Blauwtongvirus serotype 3 in Nederland? Zo ja, waarom weet u dat? Zo nee, wat gaat u op korte termijn doen om daar uitsluitsel over te krijgen?


 10. Klopt het dat op de site van de WUR staat: “Vanaf 2007 werden nieuwe BTV-serotypen ontdekt door verbeterde en intensievere monitoringprogramma’s. Zo werd serotype 25 in Zwitserland ontdekt, serotype 26 in Kuwait en serotype 27 op Corsica (Frankrijk). Nog meer nieuwe serotypen werden ontdekt in Z-Afrika, Mongolië en Israël/Jordanië. Het serotype van deze nieuwe virussen wordt in het algemeen bepaald op basis van de genetische verwantschap en niet, zoals voor serotypen 1-24 werd gedaan, op basis van VNTs met standaard sera. Op basis van genetische verwantschap zijn er meer dan 35 BTV-serotypen bekend”?


 11. Waarom wordt het in Nederland voorkomende Blauwtongvirus geschaard onder serotype 3 wanneer men in publicaties gelijktijdig beweerd, dat het in Nederland heersende Blauwtongvirus serotype 3 slechts flarden van het Italiaanse Blauwtongvirus type 3 bevat?


 12. Had dit Nederlandse type Blauwtongvirus dan geen eigen serotype moeten krijgen?


 13. Hoe is vastgesteld dat de beschikbare vaccins niet werken?


 14. Welke gegevens hebben de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat omtrent het Blauwtongvirus serotype 3 in Italië en in Nederland? Kunt u deze gegevens met ons delen?


 15. Zijn er hygiëne- en ontsmettingsreglementen opgenomen in de vergunning voor het verbranden van Romaans afval? Zo ja, wat zijn deze voorschriften en hoe wordt er op gecontroleerd? Zo nee: waarom niet?


 16. Klopt het dat bij import van vee naar Nederland, deze dieren in quarantaine moeten? Zo ja, waar worden deze dieren op gecontroleerd? Worden er bloedmonsters genomen die onderzocht worden op aanwezigheid van Blauwtongvirussen? Is er vee-import mogelijk vanuit Italië naar Nederland? Zo ja, waar worden deze dieren op gecontroleerd? Worden er bloedmonsters genomen die onderzocht worden op aanwezigheid van Blauwtongvirussen zoals het serotype 3?


 17. Kunt u elke vraag afzonderlijk beantwoorden?


 18. Kunt u deze vragen binnen vanwege de enorme schade die er is ontstaan de vragen binnen 2 weken beantwoorden?


 19. Bent u bereid de afvaltransporten stop te zetten totdat duidelijk is of deze Romaanse afvaltransporten de oorzaak zijn van de uitbraak van het Blauwtongvirus?

Gezien de enorme urgentie, het aantal dode schapen en zieke runderen per dag, is het van groot belang dat er per direct maatregelen worden genomen!


Sieta van Keimpema
Het FDF-Bestuur 
Kandidaat nr. 3 Lijst 18 Belang van Nederland BVNL

21 oktober 2023 

Tags: geen tags