keuzewijzer

Keuzewijzer Klimaat en Energie: Dictatuur van de ambtenarij!

Sinds wanneer hebben wij – het Nederlandse volk – onze rechten, vrijheden en bevoegdheden overgedragen aan een grenzeloos arrogant, hooghartig en volstrekt van de pot gerukt ambtenarenapparaat? Hebben wij – de mensen die wel écht wat bijdragen aan deze maatschappij, in de drukte van dat harde werken – dat moment ff gemist? Want dat is wat er allereerst blijft hangen na het lezen van de 111 pagina’s van de “Keuzewijzer: Klimaat en Energie” – een gedrocht van een rapport, samengesteld door van de realiteit losgezongen ambtenaren.

Geschreven door de ‘Formatiewerkgroep Klimaat en Energie’ die volgens eigen zeggen is “gevraagd ten behoeve van de formatie de stand van (uitvoering van) het klimaat- en energiebeleid te beschrijven en de beleidskeuzes te ordenen die de komende kabinetsperiode belangrijk zijn en in de formatie aandacht vragen. Het doel van deze taakopdracht, aldus de samenstellers, is geen heroverweging van beleid, maar het in kaart brengen van handelingsperspectief op het Klimaat en Energiedomein (…)”. Aha. Wij zijn kennelijk voor niks naar de stembus geweest om de huidige machthebbers een pak slaag te geven?

D66

Eerst maar eens gekeken uit wie die’ Formatiewerkgroep Klimaat en Energie’ bestaat: In het bestuur bestaande uit Noé van Hulst, Lot Elshuis, Louise van der Eijk, Sam Peeperkorn, Mark Stuurman en Rogier Tesson, vinden we uitsluitend ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën. In opdracht van Kaag en Jetten dus! De firma List en Bedrog. D66 die nog even over hun graf heen regeren, het nieuwe kabinet voor het blok willen zetten door duidelijk te maken dat er geen sprake kan zijn van heroverweging van beleid…

Ander beleid

Terwijl juist dát een kenmerk is van een functionerende democratie en wat het Nederlandse volk wil. Dat hebben we met z’n allen duidelijk gemaakt op 15 maart 2023 en nog heftiger op 22 november 2023: Rutte 4 is afgedroogd door het Nederlandse volk! En de partijen die hebben gewonnen, hebben allemaal een ander beleid beloofd. ‘Nederlanders weer op 1!’ ‘Bestaanszekerheid’. ‘Iedere dag BBBeter’. Het zijn beloftes die we ingelost willen zien!

Keuzewijzer

De Keuzewijzer Klimaat en Energie is een oneindige lijst van vrijheidsbeperkingen voor burgers en ondernemers! Beperking van je recht om je vergunningen te gebruiken zoals je dat wilt, te produceren wat je wilt, je te vestigen waar je wilt, te eten wat je wilt, te reizen waarheen, met welk vervoermiddel en wanneer je dat wilt, te wonen zoals je dat wilt … Het NPLG is hier onderdeel van!

De Formatiewerkgroep heeft ook alvast een voorzet genomen op hóe die vrijheden ons juridisch afgenomen kunnen worden en welke lastenverzwaring kan leiden tot het “kiezen van de juiste levensstijl/ gedragsverandering van de consument”. De definitie van communisme!

Een kleine greep uit de talloze dwangmaatregelen:

Op blz. 7 wordt vastgesteld dat de landbouw zijn doelen voor 2030 haalt. Desondanks komen er extra beperkingen. Om de tekorten van andere sectoren op te hoesten. En voorsorterend op de Europese Commissie – Wopke Hoekstra (CDA), die naar verwachting in 2024 een reductiedoel van ten minste 90% in 2040 t.o.v. 1990 zal voorstellen. Waanzin.

Mobiliteit en energie op achterstand

De sectoren mobiliteit en energie staan op achterstand: de ‘transitie’ kan niet op tijd gerealiseerd worden doordat er bijvoorbeeld onvoldoende elektrische auto’s ingevoerd kunnen worden en het stroomnet niet snel genoeg kan worden opgeschaald, waarbij de beperkte stikstofruimte, de energietransitie vertraagd (blz. 22). “Andere sectoren moeten dus al een extra inzet plegen om in totaal toch 55% reductie te halen” aldus de werkgroep (pag. 57). Landbouw bedoelen ze, de sector die wel op koers ligt en desondanks extra lastenverzwaringen krijgt!

Zowel de energiesector, industrie en mobiliteit krijgen tijd én financiering om hun achterstand in te halen. De financiering daarvoor wordt direct verhaald op de burger via “nieuwe en aangescherpte belastingen”.

 • Mobiliteit mag via bijmenging van hernieuwbare brandstoffen langer over haar doelstellingen doen.
 • Goedkoop OV – wat toch een duurzame optie zou moeten zijn – wordt kritisch beschouwd door de werkgroepleden: het klootjesvolk zou dan maar onnodige reisjes gaan maken (blz. 58). En dat moeten we niet hebben, natuurlijk!
 • Schiphol mag zich weer verheugen op een uitzonderingspositie, want (blz. 63): “Een forse krimp leidt tot substantiële reductie van het verbindingennetwerk en aantasting van de economische meerwaarde van Schiphol” … dan maar een andere sector meer laten bloeden, toch?
 • Industrie moet geholpen en ondersteund worden met oog op concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. (blz. 53)
 • Sterke sturing vanuit overheid welke vraag, welk aanbod van elektriciteit en op welke locatie.
 • Renewable Energy Acceleration locaties aanwijzen. Versnelde vergunningverlening (blz. 27).

Ook wordt voor deze sectoren meerdere malen benadrukt dat maatregelen niet moeten leiden tot ‘weglek’ van CO2-emissies naar andere EU-lidstaten of mondiale regio’s (doordat die landen de uit Nederland verdwenen productie gewoon overnemen).

Krimp!

Hoe anders is het oordeel van de werkgroep over de landbouw en in het bijzonder de veehouderij. Alhoewel de Nederlandse landbouw het meest duurzame voedselsysteem wereldwijd heeft (rapport Nature Communications) op o.a. het gebied van voedselproductie, broeikasgasemissies, milieu, duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn, waterbehoud en gewassendiversiteit – gaat de werkgroep daar volstrekt aan voorbij. Voor de landbouw geldt geen enkel uitstel – zelfs al liggen wij op koers! Terwijl bekend is, dat innovaties in de veehouderij over een paar jaar de gewenste reductie van emissie oplevert, wordt daar niet op gewacht. Krimp van de veestapel is de enige optie! Vooral van varkens en koeien. Dat krimp van de duurzame veehouderij in Nederland direct zal leiden tot forse ‘weglek’ van emissies, doordat in andere landen een veel minder duurzame veehouderij zal worden opgezet, geldt niet als voorbehoud voor de Nederlandse veehouderij: krimpen zullen die. Direct. Het programma van D66 ten voeten uit!

Hoe zal de krimp van de veehouderij worden bereikt (tabel 3)?  

 • Doorzetten en uitbreiden van beëindigingsregelingen: waarbij de mate van (berekende) emissie en depositie van geen belang is: als we maar oprotten.
 • Alle productierechten van stoppers worden doorgehaald
 • Afromen fosfaat- en productierechten bij verhandeling met tenminste 25%
 • Introduceren grondgebondenheid normering (indien eerdergenoemde opties leiden tot te lage realisatie)
 • Generiek korten wanneer de uittocht uit de sector niet wat opschiet.
 • Heffing voor aankoop kunstmest.
 • Emissierechtenstelsel
 • Emissieheffing, vlak of aan de marge
 • Vastleggen emissiegrenswaarden in regelgeving
 • Extra belastingen op zuivel en vlees
 • Koolstofcertificaten

Grondroof

Mooi ruimte voor de blijvende veehouders, denk je? Krimp ontlast de mestmarkt? Nou, nee hoor. Das war einmal … Voor grond die door opkoop beschikbaar komt wordt andere bestemmingen gezocht (blz.77) zoals voor de bossenstrategie of voor de teelt van biobased bouwgewassen. Er zal in ieder geval geen vee meer lopen, korrel graan of groente op verbouwd worden.

40 cm onder het maaiveld

Andere – volgens de werkgroep door de landbouw veroorzaakte problemen – zijn verdroging, bodemdaling in het veenweidegebied en wateroverlast. Uitersten die met dezelfde methode bestreden worden: zowel het grondwater- als het slootwaterpeil worden opgehoogd naar 40cm onder het maaiveld… Een dergelijke logica bestaat alleen in Den Haag.

Terwijl uit studies is gebleken dat ophoging van het waterpeil in het veenweidegebied leidt tot méér methaanuitstoot en het ophogen van het slootwaterpeil de bufferende werking in tijden van wateroverlast ernstig beperkt.

“Beprijzen en normeren”, zeggen de opstellers van het rapport. “De vervuiler betaald”. En voor de vaststelling wie die “vervuiler” is, houden deze ambtenaren uit de D66-stal, vast aan hun eigen onbewezen – en al lang achterhaalde – aannames over de bijdrage van de agrarische sector aan de emissies. Met recht: de Firma List en bedrog! 

Tot slot

Wat door de Formatiewerkgroep aan de nieuwe coalitie is voorgelegd is een rapport met ernstige tekortkomingen, onwetenschappelijke- en foute aannames, kennisleemtes en onacceptabele dwang!  

Onhaalbare doelen opleggen, is een schending van onze democratische grondrechten. Onbetaalbare doelen op de burgers verhalen via belastingverhogingen, is pervers en crimineel.

Stem ze weg! 6 juni 2024 – Europese Verkiezingen

Het grote probleem van onze tijd zijn ambtenaren – de ongekozen machtswellustelingen – die hun waanzinnige ideologieën opleggen vanuit Brussel en Den Haag.

Al deze lastenverzwaringen en vrijheidsbeperkingen komen oorspronkelijk uit de koker van ongekozen Brusselse ambtenaren en bestuurders. Zijn het gevolg van de Green Deal en programma’s als Fit For 55 (uit de koker van Frans T.) en hebben ten doel onze leefwijze, onze cultuur te ontwrichten en vernietigen.

De enige manier om de waanzin van deze linkse ambtenarenkliek te stoppen is via de Europese Verkiezingen. Van 6 juni tot 9 juni mag iedere Europeaan zijn/haar stem uitbrengen. Met die stem kan je zorgen dat er een einde komt aan die groene gifgolf waar we nu onder lijden! Met jouw stem kun je je zelfbeschikkingsrecht terugpakken en partijen installeren die de burger en de boer wél op nummer 1 zetten. Strijders, laten we zorgen dat we in juni 2024 een herhaling krijgen van maart en november 2023: we pakken de macht terug. Stem Ze Weg! Europa breed. Samen met onze Europese collega’s. Het einde aan de dictatuur van de ambtenarij! ALL4One!

Het FDF Bestuur,

17 januari 2024

Tags: geen tags