FDF-logo-featured

Massale boerensteun voor Raad gemeente Noardeast-Fryslân geeft duidelijk signaal af aan B&W: onderteken de intentieverklaring niet!

De organisaties onder de naam ‘Samenwerkingsverband Landbouw Kustgebied’ (DDB, FDF, NAV, NMV en Vereniging Particuliere eigenaren Buitendijks), willen onze grote dank uitspreken aan de meer dan 200 boeren die – binnen een paar uur – massaal gehoor gaven aan onze oproep om naar het Dokkumer stadhuis te rijden, om de petitie die aangeboden werd aan B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân, kracht bij te zetten.

In een lange stoet trokken de trekkers maandagochtend voorbij het stadhuis waar burgemeester Johannes Kramer hen opwachtte. De onverwacht grote opkomst maakt duidelijk hoe groot de zorgen zijn van de boeren, over het voornemen van B&W om  – tégen de uitdrukkelijke wens en motie van de gemeenteraad in – de intentieverklaring van de ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ te ondertekenen op 3 februari aanstaande.

Petitie
Dit is tijdens het aanbieden van de petitie in de raadszaal van het stadhuis aan burgemeester Kramer en wethouder Boekema, onder andere ter tafel gebracht door de afvaardiging van het Samenwerkingsverband; Jan Swart, Harm Wiegersma en Sieta van Keimpema.
Burgemeester en wethouder stelden dat het signaal dat de boeren uit de Gemeente Noardeast-Fryslân vandaag afgegeven hebben, hen overduidelijk is. En benadrukten het belang van de agrarische sector voor de gemeente en het belang bij een ongewijzigde staat van de zomerpolders. Tevens gaf B&W aan dat er sinds vanmorgen schriftelijk meer waarborgen zijn gevraagd bij de ministeries die betrokken zijn bij de ‘Waddenagenda’ en zij verklaarden dat er binnen een paar dagen een schriftelijke reactie wordt verwacht van het ministerie van LNV. Met het ondertekenen van de intentieverklaring wil B&W invloed op de agenda uit kunnen blijven voeren, aldus wethouder Boekema.

Risico’s intentieverklaring
De afvaardiging van het Samenwerkingsverband Landbouw Kustgebied heeft het belang van draagvlak onder de boeren voor toekomstige plannen in de regio, benadrukt én het gebrek aan vertrouwen in de (landelijke) politiek. Het Samenwerkingsverband wil dat er eerst zicht komt op de effecten van voorgenomen plannen middels een impact analyse, voor er – mogelijk onomkeerbare – toezeggingen worden gedaan door het ondertekenen van een intentieverklaring. De boeren langs de Wadden, maken zich terecht zorgen over deze intentieverklaring omdat die niet zonder rechtsgevolgen is, nu in de betreffende concept intentieverklaring al gesteld wordt dat partijen verklaren ‘zich verbonden (te) voelen aan’, waardoor deze intentieverklaring niet ‘onverbindend’ is en grote consequenties kan hebben in de bedrijfsvoering! De afvaardiging heeft daarom opnieuw en uitdrukkelijk gevraagd om in ieder geval de ondertekening uit te stellen totdat er in beton gegoten waardborgen zijn voor de boeren in de regio. Zolang deze waarborgen er niet zijn, zijn de risico’s voor de agrarische ondernemers, de grondeigenaren en grondgebruikers, te groot.
Daarnaast heeft de delegatie van het Samenwerkingsverband de aandacht van B&W gevestigd op een recente uitspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2021:71), waardoor wijzigingen in N2000-gebieden zoals de Wadden, tot gevolg kan hebben dat onherroepelijke NB vergunningen, alsnog kunnen worden ingetrokken. Daarmee is elke vorm van zekerheid voor de boeren rond N2000-gebieden, opgeheven.

Signaalfunctie andere kustgebieden
In Dokkum was ook een kleine groep Groninger boeren aanwezig, die net als hun Friese collega’s te maken krijgen met de ‘Waddenagenda’. Deze ‘Waddenagenda’ is voor veel boeren zo goed als onbekend terwijl zeer veel agrarische bedrijven er rechtstreeks mee te maken krijgen. Het Samenwerkingsverband Landbouw Kustgebied hoopt snel meer belangenbehartigers uit andere kustgebieden te kunnen verwelkomen om gezamenlijk de boerenbelangen te behartigen (in de provincies Groningen, Fryslân, Noord-Holland; het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, -Wetterskip Fryslân, -Waterschap Noorderzijlvest, -Waterschap Hunze en Aa’s; de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog; de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Sûdwest Fryslân, Harlingen, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Het Hogeland, Delfzijl en Oldambt).  In veel van die regio’s zijn de boeren en burgers zich totaal niet bewust van de consequenties van de plannen die over hun hoofd heen voor ze worden gemaakt!

Het Samenwerkingsverband Landbouw Kustgebied heeft met de korte demonstratie op maandag 1 februari, haar steun aan de  Raad bekrachtigd om – desnoods via een motie van wantrouwen – B&W alsnog op andere gedachten te brengen: het kan niet zo zijn dat niet-democratisch gekozen bestuurs-functionarissen de volksvertegenwoordiging passeren, die duidelijk heeft aangegeven dat ondertekenen van de intentieverklaring niet door de Raad wordt gesteund!

Stuur de petitie in
We roepen alle betrokken boeren uit de regio hernieuwd op, om de petitie nog voor woensdag in te sturen. Print de petitie uit, vul hem in, scan hem weer in en mail hem naars.dijkstra@noardeast-fryslan.nl

Want: de landbouwsector in de regio zorgt al decennia lang voor een groot deel van de economische activiteit en leefbaarheid van de regio. Decennia waarin het Werelderfgoed dat de Wadden zijn, zich juist heeft ontwikkeld – en niet ondanks! De plannen in de ‘Waddenagenda’ zullen leiden tot verzilting doordat de huidige buffer, de buitendijkse landen, wordt opgeheven. Dat gaat ten koste van de voorraad zoet water. Als er één ding zeker is om de voedselzekerheid te waarborgen, is het dat we zuinig moeten zijn op zoet water. Zilt en brak water moeten daarbij zo ver mogelijk op afstand worden gehouden.

Het ‘Gouden gebied’ dat gemeente Noardeast-Fryslân is, met wereldwijd aanzien met betrekking tot pootaardappelen, kan niet op het spel worden gezet met de vaag omschreven, niet onderbouwde en mogelijk schadelijke gevolgen van wensnatuur. Dat zal niet alleen de zeer vitale agrarische sector overschaduwen, maar ook de regionale economie.

Namens het Samenwerkingsverband Landbouw Kustgebied

01 februari 2021

Tags: geen tags