afbeelding uitgelicht

Presentatie en sheets 17 januari Demonstratie Assen

Op 17 januari kwamen de FDF-strijders naar Assen. Vanwege een hoorzitting, omdat de provincies waar we op 7 juli 2021 onze handhavingsverzoeken hebben neergelegd (met betrekking tot de dc’s van Jumbo die niet over de wettelijk verplichte Nb vergunning beschikken), dit verzoek naast zich neer hebben gelegd. Provincie Overijssel was de eerste die besloot ons niet-ontvankelijk te verklaren, de andere provincies kopieerden Overijssel.

Dat alles na overleg in het Inter Provinciaal Overleg – voor zover wij begrepen hebben bij de zitting in Zwolle vorige week. Daarnaast kwamen we op 17 januari in Assen om hard en duidelijk onze mening te geven over de manier waarop er op landelijk niveau, beleid wordt gemaakt. Beleid wordt bedacht.

Over hoe stikstofbeleid tot stand komt. Hoe ambtenaren een eigen realiteit invullen bij de totstandkoming van een Lange termijn Verkenning over de aanpak van de stikstofproblematiek. Want daar heeft Nederland het druk mee: stikstof. In geen van de andere landen in de EU, heeft stikstofemissie of depositie tot problemen geleid, behalve in Nederland. En door de ge-Wobte documenten weer we ook waarom dat zo is: omdat de Haagse ambtenaren een eigen agenda aan het uitvoeren zijn.

De vorige Minister van LNV, Schouten, gaf opdracht op deze Verkenning op te stellen. Betrokken ambtenaar mevrouw van Dellen, DG Stikstof en de heer Paul van ABD Topconsult – een soort wachtkamer voor topambtenaren die even op een nieuw baan in de banencarrousel van Den Haag wachten – deden de rest.

En wat kregen ze een mooie opdracht (alle sheets zijn afkomstig uit de WOB-documenten).

  • De voorzitter en het secretariaat van deze gelegenheidsclub, kregen de ruimte om de opdracht naar eigen inzicht in te vullen.
  • Er werden geen voorwaarden gesteld aan de methoden en technieken die zouden worden ingezet om de gevraagde analyses en aanbevelingen op te leveren.
  • Er was geen sprake van politieke interventie op de inhoudelijke invulling van de opdracht. Waaruit volgt dat de leden van het secretariaat hun werk hebben verricht zonder departementale last of ruggenspraak.

Kortweg: de departementen kregen een volledige vrijbrief om een rapport te produceren, zoals het hun goed schikte. Geen bemoeienis met anderen, geen politiek interventie. Beleid gemaakt door ambtenaren, naar de mening van ambtenaren en samengesteld zoals deze ambtenaren dat goed dunken. En de reden daarvoor is ook in de documenten opgenomen:

Zodat een minister zich er ook volledig van kan distantiëren…

Waarom gaan wij nog überhaupt nog naar de stembus? Wanneer ambtenaren de gelegenheid krijgen hun eigen route voor Nederland uit te stippelen zonder dat een politieke partij daar ook maar iets over te zeggen heeft.

Want we weten nu waartoe die ongekende vrijheid voor de ambtenaren toe geleid heeft. Duizenden pagina’s. Gevuld met ambtelijke sturing, ambtelijke afkeer van boeren – boerenhaat zou je kunnen stellen zelfs -, het ambtelijke voornemen om miljarden euro’s belastinggeld te gaan verspillen. Omdat ze, met Randstedelijke arrogantie en minachting voor de leefbaarheid op het platteland, het Nederlandse buitengebied naar hun hand willen zetten. Er hun natuurprojectje van willen maken. En wanneer men daarvoor de waarheid geweld aan moet doen, er gemanipuleerd moet worden met voor handen zijnde gegevens, is dat klaarblijkelijk oké.

Want ik heb nog niemand gehoord, die vindt dat de ambtenaren die op de Ministeries bij deze vorm van ernstige misleiding betrokken zijn, ontslagen moeten worden. Nee, de persoonlijke levenssfeer van deze mensen, blijft achter zwartgelakte lijnen. De ministers ‘staan’ voor hun mensen. En wij maar denken dat dat de Nederlandse burgers behoren te zijn! De hardvochtigheid die deze ambtenaren aan de dag leggen voor de mensen die werkzaam zijn in de landbouwsector, die moet beschermd worden.

En waarom verbijsterd het ons eigenlijk nog steeds, deze walgelijke werkwijze?

Is het niet precies zo gegaan met de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Belastingdienst? Is de toeslagenaffaire niet één grote minachting van mede-mensen. Hebben ambtenaren op LNV, niet gruwelijke en te vermijden fouten gemaakt op het fosfaatdossier? Fouten die boerenbedrijven en mensen hun toekomst heeft gekost? Of de ambtenaren die de Groningers al jarenlang in de grond laten zakken? Het heeft toch allemaal te maken met een verziekt klimaat in de Haagse burelen?

De oorverdovende stilte van de mainstream media, is veelzeggend! Het is opvallend dat het weer de media zijn, die afhankelijk zijn van de vorstelijke Staatssubsidies. Niets hebben we langs zien komen bij bijvoorbeeld de Nederlandse, zwaar gesubsidieerde omroepen. Slechts de agrarische pers deed verslag. Wat uit de ge-wobte stukken blijkt is dat een parlementaire enquête over de totstandkoming van de Stikstof wetgeving en -aanpak, meer dan gerechtvaardigd is.

Want het staat er echt, tussen de mails door, bij de stand van zaken: klik hier

Niet alleen wetenschappers worden bewerkt, ambtenaren blijken er tevens geen probleem in te zien, om Eerste Kamerleden bewust buiten spel te zetten, door voor te stellen aan hen informatie te onthouden op essentiële momenten.

Of vinden het best oké om voor te stellen een ‘buffer’ van 1km ‘leeg’ te maken. Als “extra stap er tussenin” (zie hier)

En er overduidelijk gestuurd wordt op het elimineren van de landbouw, met het voorstel om elke verbreding naar de industrie en verkeer uit te sluiten en simpelweg voor te stellen: “We kunnen het ook primair bij landbouw houden”: screenshot

Vervolgens mogen de grote bedrijven, als het aan die ambtenaren ligt, zich alvast verheugen op het verlagen van hun emissies door de provincies, door het aanpassen van milieuvergunningen, want ook dat wordt voorgesteld:  screenshot

In wat voor rechtsstaat leven wij? Welke vorm van rechtsstaat wensen ambtenaren, politici en zelfs provinciale overheden over ons uit te storten? Wij, de burgers van Nederland worden belogen en bedrogen, gemanipuleerd en leeggezogen. Natuurlijk kan je zeggen dat het vanaf nu allemaal anders wordt, met een nieuw Kabinet. Dat we naar een nieuwe bestuurscultuur gaan.

Is dat zo? Vraag ik de Gedeputeerde hier, maar zou ik willen vragen aan iedere politicus, provinciaal en landelijk. Waar staat u voor? Hoe garandeert u dat wij, de boeren, een rechtspositie heb. Ik volledig en eerlijk wordt geïnformeerd, als burger.

Naar aanleiding van deze verschrikkelijke ambtelijke dwalingen, samengeperst in duizenden pagina’s ellende, bent u het dan niet met ons eens dat de Gebiedsgerichte Aanpak per provincie, waar de route in zal worden bepaald, de route die zal leiden – zoals het nu lijkt – naar onnodige landbouw-bedrijfssluitingen, het onnodig verspillen van miljarden euro’s belastinggeld, naar nul resultaat me betrekking tot de staat van de natuur, bent u het dan niet met ons eens dat de Gebiedsgerichte aanpak moet worden opgeschort?

  • Tot daadwerkelijk duidelijk is wie de uitstoters zijn?
  • Door te meten?
  • Door te richtlijnen te volgen zoals ze bedoeld zijn? Hoe kan het dat een niet-zichtbare landsgrens in één en hetzelfde natuurgebied leidt tot verschillen in de staat van – in dit geval – de droge heide: staat van natuur in Duitsland: goed en in Nederland: slecht. “Nederland classificeert de bedreigingen van de droge heide anders dan Duitsland – staat in de documenten. “In Nederland worden de bedreigingen in hoofdzaak gevormd door de landbouw (ammoniak en wateronttrekking) en natuurlijke processen (zoals verbossing). In Duitsland is het wegvallen van extensieve agrarische activiteiten (zoals begrazing) een punt van zorg. In tegenstelling tot Nederland, is ook vervuiling uit andere bronnen dan landbouw (met name verkeer en industrie) een bedreiging.”
  • Door alle bronnen en oorzaken die leiden tot een verslechtering van een aantal habitats, in beeld te krijgen?

De scherpe kritiek op Aerius die niet wordt vermeld in het eindrapport. De conclusie dat bufferzones eigenlijk niets doen. Of de ambtenaar die stelt dat de wetenschap dat gebiedsgericht stikstofbeleid zo weinig effectief is, tegen zijn/haar intuïtie in gaat. Wat heeft dat in hemelsnaam te maken met beleid wat gebaseerd behoort te zijn op wetenschap? Op een goed doordacht en gefundeerd rapport? Niets, want dat is er ook niet geproduceerd. Wat er is geproduceerd is één grote leugen. Waar men nu beleid op dreigt te gaan maken.

Tot slot nog één overzicht, het Dwingelderveld.

Dit onderzoek dat al enkele jaren geleden is uitgevoerd en bekend is op het Ministerie van LNV, wees uit dat depositie door boerenbedrijven op Natura 2000 gebieden zo goed als niet voorkomt. Omdat er al na 50 meter geen ammoniak meer gemeten wordt. Een onderzoek waarin de bevindingen ook vermeld is, dat de ópname van stikstof (vastlegging in gewassen en bodem) ten onrechte niét mee wordt genomen in de berekeningen.

Wij hebben recht op een eerlijk proces. Dat zeg ik bewust zo, omdat overheden en ambtenaren ons, de agrarische sector, in de beklaagdenbank hebben gezet. Ons tot zondebok heeft gemaakt. Bewust.

Wanneer je door de documenten heen leest, zie je hoe men van een vrij heldere opdracht in het begin, in de tijd al snel afdwaalt in alleen nog gefocust zijn op het laten leveren door de landbouwsector. In het elimineren van de landbouwsector. Niet omdat dit de beste oplossing is voor de stikstofproblematiek in Nederland, maar omdat dit die andere agenda, die ook gewoon in de stukken is benoemd: het boeren afnemen van hun gerechtvaardigde vergunningen, het inpikken van het land van de boeren omdat de Haagse bluf daar natuurgebiedjes wil maken. (En deze selectie is maar een zeer klein deel van alle misleidende en minachtende opmerkingen, suggesties en aanpassingen die de documenten bevatten).

Zullen de Gedeputeerden, de kwalijke handelswijze van deze Haagse ambtenaren gewoon in stand houden, bevestigen door op minder dan halve waarheden beleid te maken in de provincie? Of wil met samen met ons ervoor zorgen dat de onderste steen boven komt en er eerst gemeten, onderzocht en vastgesteld zal worden, welke oorzaken leiden tot achteruitgang van sommige natuurgebieden en wie daarvoor verantwoordelijk zijn.

De toezeggingen van gedeputeerde H. Jumelet in Assen, wekken vertrouwen. Er worden geen boeren onteigend in Drenthe!

Het FDF-bestuur

17 januari 2022

Tags: geen tags