FDF

Stikstof. Onze Laatste Slag aan Rutte III: Maak Wet Stikstofreductie en natuurverbetering controversieel!

Strijders, we hebben sinds 1 oktober 2019 lang en hard gestreden tegen de stikstofwetgeving. Een gevaar voor onze sector dat we nog steeds kunnen keren: vóór aankomende woensdag moet de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering in de Omgevingswet – controversieel verklaard worden! Daarvan moeten wij de Eerste Kamerleden overtuigen. En dat kunnen wij. We zijn met meer dan 100.000 mensen verenigd in onze appgroepen en op facebook.

Sinds we op 17 november 2020 in Den Haag demonstreerden tegen deze wet, zijn bij veel burgers de schellen van de ogen gevallen. Behalve in het (inmiddels demissionaire) Kabinet, daar is het schenden van rechten nog steeds de corebusiness lijkt het wel, en is het ontwijken van eigen verantwoordelijkheid allang een tweede natuur. De toeslagenaffaire is slechts het topje van de ijsberg als we het hebben over de incompetentie van Rutte I, II en III: drie Kabinetten waarin de menselijke maat én deskundigheid simpelweg niet aanwezig waren en ook veel boerenbedrijven hebben geschaad. De gevolgen van de stikstofwet zijn immens voor alle boeren in Nederland. Maar ook de Nederlandse burgers zullen niet kunnen ontkomen aan de nare effecten van deze wet die kaalslag, armoede, werkloosheid en een onleefbaar platteland veroorzaakt.

Waar zit het gevaar

In de Wet natuurbescherming en Omgevingswet zal een ‘stikstofreductiewaarde’ worden vastgelegd. Dit houdt in dat in 2030 de stikstofdepositie op ten minste 50% van de stikstofgevoelige N2000-gebieden, tot onder de kritische depositiewaarde (KDW’s) moet worden gebracht. Terwijl we weten dat een groot deel van de KDW’s nooit gehaald kunnen worden omdat ze veel te scherp zijn gesteld, zelfs al zou je alle leven en alle activiteiten uit Nederland verwijderen.

Deze stikstofreductiewaarde wordt een resultaatsverplichting. Dat betekent dat de waarde moet worden bereikt. In het eerdere wetsvoorstel was de stikstofreductiewaarde slechts een inspanningsverplichting. Voor de plattelandseconomie is dit zeer schadelijk want er wordt slechts eenzijdig gekeken naar de agrarische sector die de stikstofreductie moet bereiken.
Terwijl er geen metingen zijn van de bronnen die stikstofdepositie veroorzaken. Er ook nooit is onderzocht welke omstandigheden slecht zijn voor de natuur in de N2000 gebieden, want is dat wel stikstofdepositie? Of kan de teruggang in de N2000-gebieden ook aan klimaatverandering, waterwinning of droogte liggen? Dat alles is nooit onderzocht. Daarnaast ontbreekt een effectrapportage over de economische gevolgen van de wet Stikstofreductie.

De resultaatverplichtingen zullen enorme gevolgen hebben voor de agrarische sector: ALLES GAAT OP SLOT, het betekent de totale en jarenlange lockdown voor het platteland! We zullen geen enkele verandering of aanpassing in onze bedrijven meer door kunnen voeren. Er is geen enkele ontwikkeling meer mogelijk, terwijl deze wet de deur wagenwijd open zet voor de onteigening van boerenbedrijven (voor degene die niet vrijwillig stopt door deze strop om de nek). Alle activiteiten rondom stikstofgevoelige N2000 gebieden worden hierdoor geraakt. En dat zijn dus de plattelandsgemeenschappen, net zo goed als de agrarische bedrijven. Het platteland wordt uitgerookt en de landbouwsector leeggeroofd. 

Is dat wat we willen toestaan? Zit jij daar op te wachten? Of laten we weer van ons horen?
Er is weinig tijd maar er is nog één kans bij de Eerste Kamer:
We kunnen de leden van de Eerste Kamer vragen om de wet aankomende woensdag 20 januari, controversieel te verklaren.

Controversieel

Er is voor Nederland géén onderwerp zo controversieel geweest de afgelopen anderhalf jaar, dan het stikstofdossier. Door Corona is het stikstofdossier iets op de achtergrond geraakt maar deze wet zal, als hij ongewijzigd wordt aangenomen door de Eerste Kamer, nog voor jaren de ontwikkelingen voor de Nederlandse plattelandseconomie en de landbouwsector, op een verschrikkelijke manier bepalen.
De Eerste Kamerleden moeten dit wetsvoorstel laten rusten tot na de verkiezingen!

Laat van je horen!

Wij zijn Farmers Defence Force en wij laten van ons horen! Wij gaan onze volksvertegenwoordigers informeren over de risico´s die aan deze wet kleven. Dit mag men er niet zomaar doordrukken! Het gaat om de leefbaarheid van óns platteland en van ónze bedrijven. FDF heeft inmiddels een overleg gehad met de SGP, om hen te overtuigen.

We willen jullie oproepen om de Eerste Kamerleden te benaderen per mail, per telefoon, per whats-app en per sms. Laat ze inzien dat we het niet pikken dat onze belangen geschonden worden maar dat we elke politieke partij verantwoordelijk stellen voor de gevolgen: het stemgedrag van de Eerste Kamer zal bepalend worden voor óns stemgedrag op 17 maart 2021! Wie deze wet controversieel verklaard, kan rekenen op onze stem! Wie deze wet niet controversieel wil verklaren, vind FDF als tegenstander.

De komende 2 dagen moet het gebeuren. Als we allemaal apps, telefoontjes, mails of een sms sturen aan de leden van de Eerste Kamer, dan voelen ze ónze zorg door de tienduizenden berichten die op hen af komen. Dan kunnen we weer inhoud geven aan het publieke debat wat nu totaal stilligt! Laten we hopen dat deze leden dan de juiste beslissing nemen in de eerste Kamer. En anders zullen we 23 februari, voor de stemming in de Eerste Kamer, weer in actie komen met grover geschut. Benader vooral de leden van CDA en SGP: zij hebben nog een duwtje in de rug nodig en zijn gevoelig voor hun boerenachterban.

HIER VIND JE DE LINK NAAR DE CONTACTINFORMATIE VAN DE EERSTE KAMERLEDEN: van emailadres tot 06 nummer (de 0 ontbreekt bij de nummers):

Strijders laat van je horen! Het is in jouw belang.

ALL4ONE!
Het FDF-Bestuur

18 januari 2021

Tags: geen tags