Farmers Defence Force

“We dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was “

Het klapvee dat gisteren “voorzichtig positief” reageerde op de 13 pagina’s tellende Kamerbrief van minister Van der Wal – 15 juli 2022 – bevond zich door geheel Nederland en ver buiten de landsgrenzen. Inderdaad: het waren voornamelijk vakantie vierende Kamerleden, die – ondanks het feit dat het land in brand staat – allemaal al op de camping zitten.

Vanuit de landbouwsector heerst de opinie dat de brief er eentje is uit de categorie: “We dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was”. De brief namelijk, biedt geen vooruitgang, openingen of oplossingen voor het gros van de boeren. En voldoet niet aan de eisen van de landbouwbelangenbehartigers om aan tafel te schuiven.

“Wet uitvoeren”

Afgelopen weken hoorden we premier Rutte en minister Van der Wal  vooral benadrukken dat ze “de wet uitvoeren”. Dat ze niet benoemen dat deze wet het resultaat is van hun eigen onkundig en onverantwoordelijk handelen, is tekenend. De overheid heeft zich met de totstandkoming en bekrachtiging door de Tweede en Eerste Kamer, van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering zelf verplichtingen opgelegd die onhaalbaar zijn én niet voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen!  

Men nam bindend de Kritische Depositiewaardes op in de wet, maar ook het dubieuze rekenmodel Aerius, dat afwijkingen tot 100% oplevert. Zelfs de geformuleerde doelen vloeien niet voort uit de afspraken met Brussel. De Nederlandse overheid is dus als enige verantwoordelijk voor alle problemen die voortvloeien uit “de stikstofproblematiek”.   

Onrechtmatig

De ingezette versnelling voor het behalen van de – zelf opgelegde – doelen, is zelfs onrechtmatig, zoals het Kamerlid Omtzigt duidelijk heeft gemaakt (want deze versnelling is niet volgens de regels van de rechtsstaat vastgesteld).

Brief

Met deze brief van Van der Wal:

  • zullen de Pas-melders niet geholpen zijn omdat met het beschikbare bedrag, hoogstens een 100 tal bedrijven van de in totaal 3500 Pas-melders van stikstof kunnen worden voorzien. En let op: deze overheid heeft eerder al een lange prioriteitenlijst samengesteld en vastgelegd dat van alle vrijkomende stikstofruimte, 30% beschikbaar is voor natuurgebieden en de overige 70% eerst de prioritaire infrastructuurprojecten gaat voorzien, daarna de woningbouw en dan pas de Pas-melders. Tot zover de legalisering van Pas melders.
  • De KDW’s blijven staan, blijkt uit de brief.
  • En wat de aangekondigde ONAFHANKELIJKE (we zullen eens zien) Ecologische Autoriteit gaat doen voor wat betreft bodemanalyses of deugdelijke emissie- én depositiemetingen, is nog volstrekt onduidelijk.
  • Ook de doelen blijven – terwijl de voorgenomen reductieversnelling volstrekt onrechtmatig is – ongewijzigd. Dat de provincie nu zelf iets mag bepalen, verandert die doelen niet.

Verplichte effectrapportage

Daarnaast overtreden het Kabinet en de minister van Natuur en Stikstof nog een wet, namelijk dat elke beleidswijziging vergezeld dient te worden van een deugdelijke beschrijving van te verwachten sociaaleconomische effecten van de maatregelen en een beeld geeft van de haalbaarheid en betaalbaarheid daarvan. Voor het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN) gaf het Directoraat Generaal Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), aan Wageningen Economic Research de opdracht om hierover te rapporteren.

Echter, deze sociaal economische effectrapportage kon direct alweer bij het grofvuil omdat men achteraf beleidsmatig die versnelling in heeft gezet waarmee de effectrapportage geen rekening heeft gehouden.

Buiten de rechtsorde

Waar we in Nederland op dit moment onder lijden, is een dictatoriaal en bewust volstrekt buiten de democratische rechtsorde opererend Kabinet dat nog steeds en onverminderd inzet op het leegvegen van het platteland om met die stikstofruimte, de nu nog illegaal opererende zware en vervuilende industrie, te legaliseren. Met haar 13 pagina’s tellende flutbrief, strooit Van der Wal ons geen zand in de ogen. De eisen vanuit de landbouwsector zijn gerechtvaardigd en terecht: de doelen en de KDW van tafel. Eerder wordt er niet gepraat!

Bestuur FDF

16 juli 2022

 

 

 

Tags: geen tags