LB AKKOORD Schermafbeelding 2023-03-23 135151

Wie is de onafhankelijk voorzitter over jouw rechten? JIJ!

Wie het proces rondom het Landbouwakkoord heeft meebeleefd of van nabij heeft gevolgd, weet zeker dat we in een bananenrepubliek wonen. Waar ambtenaren samen met hun linkse vriendjes de dienst uitmaken. Binnen het Landbouwakkoord moeten de valse voorstelling van zaken door ambtenaren en ecologen, ten koste en ten laste van de boeren worden omgezet in onomkoombare en onomkeerbare regelgeving – al dan niet wettelijk. Want die andere partijen aan de ‘tafels’ – de ecologen en ‘natuurórganisaties – bieden niets anders dat een stapeling van eisen.

Het doel van dit beleid is duidelijk: de Staat wil het land afnemen van de boeren. En de terrein beherende organisaties staan de Staat daar graag in bij: zo werden deze immers al de grootste grondbezitters van Nederland.

Complottheorie? Oordeel zelf:

  • Aerius – opgenomen in de wet – is ongeschikt voor het doel waarvoor het gebruikt wordt, maar wordt desondanks gehandhaafd. Om boeren te onteigenen.
  • De Kritische Depositie Waarde (KDW) is ten onrechte opgenomen als doel in de wet, en is in Nederland zo absurd laag vastgelegd dat door 1 poepje van een overvliegende mus, het maximum per hectare al voor een jaar overschreden is. Geen enkel ander EU-land heeft dit zo gedaan.
  • Alle vervuilingsbronnen (humaan, industrie, natuur) van onze wateren, zijn door LNV in Brussel opgegeven als “van de landbouw”. En zo verloren we de derogatie op valse gronden.
  • Van der Wal probeerde daarnaast slinks, via een één-tweetje met groene rakker EU Commissaris Sinkevicius, de foute Nederlandse natuurwet als een voor boeren, onomkoombaar feit te presenteren.
  • Alle wetenschappers die praktijkonderzoek hebben gedaan naar de gedragingen van stikstofverbindingen en de valse aannames van Rutte4 onderuithalen, worden hardnekkig en volledig genegeerd door Rutte en kornuiten.
  • Staatsomroep NPO is verworden tot propagandazender van Rutte4, een gruwel voor échte journalisten die hoor en wederhoor toepassen.
  • De zogenaamd “onafhankelijke deskundigen” die Rutte4 invliegt om Kamerleden en betrokken boerenorganisaties aan de hoofdtafel “onafhankelijk te informeren, zijn onderdeel van het spel van Rutte4.

“Onafhankelijke deskundigen”

Vorige week publiceerden we de resultaten van ons onderzoek naar de onafhankelijkheid – en geclaimde betrouwbaarheid – van de Ecologische Autoriteit. Het resultaat was hemel schreiend: veel van de bestuurders van de Ecologische Autoriteit hebben posities in terrein beherende organisaties (TBO’s). TBO’s die als eerste partij belang hebben bij het verkrijgen van al afgewaardeerde gronden om hun wensnatuur verder uit te breiden over Nederland. De Ecologische Autoriteit is géén onafhankelijke groep deskundigen, zoals ze door Van der Wal wél gepresenteerd werden. Maar die is in haar eerste leugen niet gesmoord…

“Onafhankelijk” voorzitter Landbouwtafel  

Vervolgens zijn we gaan kijken hoe het zit met die “onafhankelijkheid” aan die hoofdtafel van het Landbouwakkoord. Te beginnen met het professionele profiel van de nieuwe voorzitter van dit “feest”: Chris Kalden:

1976-1982 coördinator Zeeuwse Milieufederatie

1982-1985 hoofd sector Gebiedsbescherming en Soortenbehoud, ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk/ministerie van LNV

1985-1988 ambtenaar directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna, ministerie van LNV

1988-1992 plaatsvervangend directeur Natuur, ministerie van LNV

1992-1996 directeur Organisatie, Informatie en Personeel, ministerie van LNV

1996-1997 directeur Dienst Landelijk Gebied, ministerie van LNV

1997-1999 project-directeur-generaal herstructurering varkenshouderij, ministerie van LNV

1999-2002 lid Bestuursraad (DG), ministerie van LNV

2002-2007 secretaris-generaal ministerie van LNV

2007-2013 algemeen directeur Staatsbosbeheer

Een professionele carrière met een behoorlijk ‘groen profiel’, dat nog voortduurt overigens:

Chris Kalden was – tot voor kort – voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting ARK Rewilding Nederland. En Chris Kalden is nog steeds (volgens hun site) onderdeel van de Raad van Toezicht van Wetlands International.

Wat staan deze laatste twee clubs voor? Hun sites zeggen het volgende:

ARK Rewilding Nederland: “ARK is aanjager van wilde natuur. Dat betekent dat de natuur weer zoveel mogelijk haar gang mag gaan in gebieden waar ARK werkt. (..) Onderling verbonden bieden de nieuwe natuurgebieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen” (..) “Economische en maatschappelijke inbedding van natuur is essentieel. Grote natuurgebieden kunnen miljarden aan inkomsten genereren en bieden kansen voor ruimtelijke ontwikkeling”. (..)

Wetlands International is een organisatie met een uitgesproken visie en strategie met betrekking tot het veenweidegebied: “Wij stellen voor om tót 2050, wereldwijd 50 miljoen hectare veengebied opnieuw te vernatten” (..). Nederland wordt door de organisatie aangeduid als één van de veengebieden waar we voor de lange termijn werken”.

Rol Chris Kalden bij Staatsbosbeheer

Toen in het Rutte1 kabinet, toenmalig staatssecretaris van LNV Henk Bleker, 70 procent van de subsidies aan Staatsbosbeheer wilde beëindigen, nam SBB onder directie van Chris Kalden, een ‘business developer’ aan – Jan Pieter Peijs – om alternatieve inkomsten te genereren.

Er werden commerciële takken opgezet: grootscheepse houtkap voor biomassacentrales in de ‘natuurgebieden’ van SBB en er werden stappen ondernomen naar het opzetten van parken met windturbines of zonnepanelen. In het opvolgende Kabinet Rutte2, werd de subsidieverlening aan SBB, door Sharon Dijksma weer teruggedraaid. Maar de commerciële tak, opgebouwd onder Chris Kalden, bleef bestaan. SBB concurreert sindsdien mét Staatssteun van de provincies en het Rijk, met particuliere bedrijven en grondbezitters.

Cijfers SBB

Staatsbosbeheer (SBB), strijkt jaarlijks inmiddels 153 miljoen euro aan staatssubsidies op, beheert 270.000 hectare en is daarmee de grootste grondbezitter van Nederland: zij beheren 7% van de Nederlandse oppervlakte!

SBB gaat in 2023 17.000 hectare van de grond met natuurbestemming – maar zonder beschermde status -, die ze met belastingcenten verworven hebben, omvormen naar energie-industrieterreinen met windturbine- en zonnepanelenparken.

Onder Rutte én onder aanvoering van Chris Kalden, heeft “greenwashing” (doen alsof natuurbehoud je interesseert) een nieuwe dimensie gekregen: via de SDE+-regeling, ontvangt SBB 6000 euro subsidie per hectare. Om die ‘greenwashing’ goed door te zetten, is de term ‘natuurvriendelijke zonneparken’ bedacht: SBB  koopt met belastinggeld, boerengrond op voor ‘natuurcompensatie’ en ‘natuurontwikkeling. Dat legde Jan Pieter Peijs zo uit in Solar Magazine: “Een windmolen legt beslag op zo’n halve hectare land. Hij levert Staatsbosbeheer jaarlijks zo’n 40.000 euro op, over de hele levensduur is dat het twintigvoudige. Daarmee kan 8 tot 10 hectare nieuwe natuur worden ontwikkeld. Dat is dus een heel gunstige ruil”, aldus Peijs. “Daarom hebben we ook liever een windmolen op onze grond, dan 100 meter verderop. De impact is hetzelfde, terwijl bij ons de grondvergoeding gebruikt wordt om natuurlijke en maatschappelijke waarde te creëren.”

Dus kapte SBB al het 80 jaar oude Robbenoordbos – een oud natuurbos – om er 8 windturbines op te zetten voor Vattenfall. SBB hengelt zo 40 duizend euro per jaar aan pachtsubsidies binnen: 3,2 ton belastinggeld.

En naast die 153 miljoen euro, ontvangt SBB nog miljoenen euro’s pacht per jaar van boeren die de grond in gebruik hebben, ving SBB als grondmakelaar met ANBI status al zo’n 20 miljoen euro van Shell voor bomenherplant (die ze eerst kappen, dus!) en verhuurt SBB-huisjes in hun natuurgebieden (die je op hun site kunt huren “met Geluksvogelkorting”). Sterker nog: ze bóuwden complete vakantieparken in ‘hun’ natuurgebieden. Die SBB ‘eco-logen’ die zich zo’n zorgen maken “over de staat van de natuur”. Eén ding is zeker: er wordt wel ge-logen.

En dat hele verdienmodel werd geleid door Chris Kalden: de immer trouwe lakei van Rutte4 waar de bij het Landbouwakkoord betrokken boerenorganisaties binnenkort allemaal langs mogen voor hun biechtstoelsessie… Wie heeft hier eigenlijk iets op te biechten?

Chris Kalden, de man die Nederland wil ‘rewilden’ en daar landbouwgrond voor nodig heeft omdat dit zo’n lekker verdienmodel is, zoals hij ook voor SBB heeft gedaan.

Chris Kalden, de man die op grote schaal landbouwgrond wil vernatten omdat het miljarden aan inkomsten oplevert – voor TBO’s en de Staat.

Chris Kalden, de man die zijn hele leven van groene functies, goud heeft gemaakt voor de Staat en TBO’s, zou de landbouw ‘perspectief moeten bieden en ‘een eerlijke positie?

Om dat te geloven moet je wel héél naief zijn.

Het Landbouwakkoord moet dát, wat Rutte4 en zijn gifgroene handlangers niet snel genoeg gaat, bewerkstelligen: de boeren hun land afnemen en berooid uit Nederland wegvegen!  Alle rapporten over het verdienmodel of de doelstellingen in het regeerakkoord, bewijzen dat: er is geen perspectief of gelijkwaardigheid. En m.b.t. het verdienmodel: Rutte4 heeft nooit één cent over gehad voor natuurbeheer door boeren. Dat was zo en blijft zo. Chris Kalden is in dit spel niets meer dan een trouwe pion van Rutte4 en de Groene Golf. Allesbehalve een onafhankelijke voorzitter.  

Maar nu jij

Welke rol wil jij spelen in dit geheel? HET IS JOUW GROND, JOUW RECHT, jouw vergunning! Het is jouw erfrecht én dat van volgende generaties, dat aan die hoofdtafel wordt verspeeld door mensen die zich “belangenbehartigers” noemen. WAT WIL JIJ?  Ben jij – nog steeds – lid van de club die aan die hoofdtafel de boerenbelangen verkwanselt? Met een voorman, die woensdag 19 april zijn breekpunt over 2035 veranderde in 2030 …. en een paar uur later toch weer niet? Denk jij dat hij écht niet instemt met zijn breekpunt over onteigening? Terwijl zijn handtekening al stáát onder beide “breekpunten”: in Duurzaam Evenwicht. Laat jij jouw toekomst zo bepalen? Of wil je zelf jouw stem laten horen? Zichtbaar voor heel Nederland.

OPENBAAR REFERENDUM

Want dat is wat FDF gaat doen: duidelijk maken voor iedereen, waar de boeren van Nederland voor kiezen: Landbouwakkoord of Geen Akkoord. Dat gaan we doen via EEN OPENBAAR REFERENDUM. Waar landbouworganisaties hun zegje mogen doen. Waar WIJ ons zegje gaan doen.

Waar ALLE BOEREN ter plekke een keuze mogen maken: voor een breed gedragen akkoord of tegen het voorliggende Landbouwakkoord.

Geen sprake van dat wij ons in een fuik laten drijven. Geen sprake van dat wij een ‘onderhandelaarsakkoord’ dulden. Een einde aan de achterkamertjespolitiek waar onze sector door vergiftigd wordt. Einde aan de gebroken beloftes. Onze rechten zullen gerespecteerd worden!

Er is maar één onafhankelijk voorzitter over jouw leven, en dat ben jij zelf!

 Zeer binnenkort hoor je meer hierover. Hou onze site in de gaten!

 ALL4One!!!

Het FDF-Bestuur

20 april 2023

Tags: geen tags