20210127 - vrouwe Justitia

Zitting Farmers Defence Force tegen de Staat der Nederlanden met betrekking tot het Terrorismerapport

Op 4 november 2021, om 10.30 uur, zal in het Paleis van Justitie in Den Haag de zitting plaatshebben in de (tweede) gerechtelijke procedure tussen Farmers Defence Force en de Staat der Nederlanden (zaaknummer K/4502/9230264). Farmers Defence Force zal worden vertegenwoordigd door Max Hazekamp van Cap Debitum. De Staat zal worden vertegenwoordigd door Sikke Kingma en Jordi Bierens van landsadvocaat Pels Rijcken.

Volgens Farmers Defence Force heeft de Staat onrechtmatig gehandeld, door met de publicatie van het rapport ‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52’ openlijk en in strijd met de waarheid te stellen of te suggereren, dat Farmers Defence Force terroristische activiteiten ontplooit en zich schuldig heeft gemaakt aan (andere) strafbare feiten. Farmers Defence Force vordert een verklaring voor recht, dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld en een immateriële schadevergoeding van € 10.000,00.

Omdat het rapport door de minister aan de Tweede Kamer is verzonden, beroept de Staat zich op de parlementaire immuniteit van artikel 71 van de Grondwet. De Staat verschuilt zich ook achter het recht op vrijheid van meningsuiting van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ter zitting zal Farmers Defence Force motiveren waarom het beroep van de Staat op de parlementaire immuniteit en het recht op vrijheid van meningsuiting niet kan slagen. In ieder geval is van belang, dat het rapport niet alléén door de minister aan de Tweede Kamer is verzonden, maar ook is gepubliceerd op de websites van de NCTV en de AIVD, terwijl grondrechten zoals het recht op vrijheid van meningsuiting van oudsher tot doel hebben om de burger te beschermen tegen de Staat en niet andersom. Volgens Farmers Defence Force heeft de Staat allesbehalve voldoende onderbouwd, dat de inhoud van het rapport in lijn is met de waarheid.

Team Juridisch

Het FDF Bestuur

1 november 2021

Tags: geen tags